Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Distansmöte

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-05-25 protokoll webb.pdfPdf, 329.5 kB. 329.5 kB 2021-06-11 07.16

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-05-25 kallelse och handlingar v5.pdfPdf, 6.7 MB. 6.7 MB 2021-05-25 11.36
Alternativt förslag från Kristdemokraterna Gässlösa.pdfPdf, 63.4 kB. 63.4 kB 2021-06-11 07.17

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på distans via teams-möte, tisdagen den 25 maj 2021 kl. 16:00.

 • Kl. 16.00 workshop riskanalys intern kontroll 2022
 • Kl. 17.00 information från elevhälsan
 • Kl. 18.00 startar ordinarie sammanträde

Observera: Ordförande, justerare (Martin Nilsson), förvaltningschef, nämndsekreterare samt IT-ansvarig deltar vid mötet på plats i Servicekontoret, lokal Ugglan plan 2. Övriga ledamöter och ersättare, adjungerade tjänstemän samt fackliga företrädare deltar på distans.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Ärenden

 1. Upprop och val av justerande personer
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning per april 2021, tertial 1 Grundskolenämnden
 5. Uppdrag angående utbildnings- och arbetsmiljöskuld 
 6. Avsluta uppdrag studiebesök på hjärnsmarta skolan
 7. Avsluta uppdrag rörande test av mentorssystem 
 8. Återrapportering av uppdrag: Förvaltningschefens bedömning av Borås Stads grundskolors förmåga att nå satta mål, givet beslutade budgetramar för 2021  
 9. Uppföljning av Grundskolenämndens beslut 
 10. Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsan 2020 
 11. Underlag för riskanalys 2022 inom intern kontroll 2022
 12. Nämndbeslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta 
 13. Yttrande över remiss: Borås Stads vision 
 14. Yttrande över Detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad
 15. Initiativärende från SD: Förändrade förutsättningar 
 16. Anmälningsärenden per maj 2021 
 17. Delegationsbeslut per maj 2021
 18. Övrig fråga 
Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-22] Grundskolenämnden , sammanträde 2021-05-25 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol