Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-01-29 13.30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-01-29 13.30
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190129 protokoll.pdf 500.1 kB 2019-02-21 10.14


Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190129 handlingar.pdf 9 MB 2019-01-28 13.06


Sammanfattning av beslut:


Budget 2019:2

Nämndens ram för 2019 är 525,35 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav på 2,65 mnkr. På grund av ett högt kostnadsläge under 2018 behöver flera av gymnasieskolorna vidta åtgärder för en budget i balans.

Beslut: Budget 2019:2 godkänns.

Förvaltningen får i uppdrag att under året följa elevernas hälsa och löpande hålla nämnden informerad om arbetet.

Förvaltningen får i uppdrag att presentera en periodiserad budget för verksamhetsåret 2019, samt presentera en åtgärdsplan för hur man har för avsikt att få en ekonomi i balans.

Gymnasie- och gymnasiesärskolans samt vuxenutbildningens interkommunala ersättningar år 2019
Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor år 2019

Beslut: Nämnden beslutade om interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor.

Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning

Nämnderna ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar följs. Respektive nämnd utser besluts- och behörighetattestanter samt eventuella ersättare för dessa.

Beslut: Besluts- och behörighetsattest godkänns att gälla fr.o.m. 2019-01-29.

Befattning skolchef

I Skollagens står att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Beslut: Förvaltningschefen utses att skolchef.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten. I en kommun är det ytterst kommunfullmäktige, men genom nämndernas reglementen är det nämnden som har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I Borås Stad delegerar nämnden samtliga arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen, som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare i förvaltningen.

Beslut: Samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fördelas till förvaltningschef Christer Samuelsson. Förvaltningschefen ges rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i förvaltningen.

Lokalresursbehovsplan 2020-2022

Lokalförsörjningsnämnden har skickat en förfrågan till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om kommande lokalresursbehov för åren 2020-2022. Ett förslag till sammanställning över lokalresursbehovet för 2020-2022 har upprättats.

Beslut: Upprättad sammanställning godkänns.

Studieväg nyanlända

Nyanlända elever får i regel sin utbildning på introduktionsprogrammet språkintroduktion som längst tills de fyller 20 år. En betydande andel av de nyanlända eleverna har en mycket kort skolbakgrund med sig då de kommer till Sverige vilket gör det svårt för dem att uppnå behörighet till ett nationellt program före det år då de fyller 20 år. I syfte att göra studievägen mer anpassad för dessa elever har förvaltningen haft i uppdrag att ta fram ett förslag med flera olika studievägar, anpassad till elevernas olika förutsättningar och skolbakgrund.

Beslut: Förslaget tillstyrks.

Initiativärende - Presentera en förteckning för de tidigare givna budgetuppdrag, motionsuppdrag och initiativ som ej ännu är i sin helhet genomförda

Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna lägger ett initiativärende där man föreslår nämnden besluta uppdra åt förvaltningen att presentera en förteckning för de tidigare givna budgetuppdrag, motionsuppdrag och initiativ som ej ännu är i sin helhet genomförda.

Beslut: Initiativärendet bifalls.

 

Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2019-12-09 07.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-01-29 13.30

g q n C