Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-02-19 13.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-02-19 13.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190219 Protokoll.pdf 1.6 MB 2019-02-21 08.58


Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190219 handlingar.pdf 13 MB 2019-02-07 08.30


Sammanfattning av beslut:

 

Årsredovisning 2018
Nämnden redovisar ett negativt resultat på 21,4 mnkr. De största orsakerna till underskottet är höga personalkostnader på tre gymnasieskolor, sänkta statliga ersättningar, ökade kostnader för köpta platser, samt retroaktiv ersättning till tre fristående gymnasieskolor. Två friskolor har erhållit retroaktiv ersättning för perioden 2010-2014.

Beslut: Årsredovisningen godkänns.

Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens möte i april redovisa hur den ekonomiska uppföljningen förbättras.

Nämnden begär kompensation för IT-kostnader med 970 tkr.

 

Uppföljning intern kontroll 2018
Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen redovisar de interna kontroller som genomförts inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad.

Beslut: Redovisningen av utförd intern kontroll godkänns.

 

Miljörapport 2018
Uppföljning har skett av miljömål 1d; ”Alla anställda och förtroendevalda har genomgått miljöutbildning”. 98 % av målgruppen har miljöutbildning.

Beslut: Miljörapport 2018 godkänns.

 

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2018
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. För Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen finns 12 synpunkter registrerade under 2018.

Beslut: Upprättad redovisning av inkomna synpunkter godkänns.

 

Plan för jämställdhetsintegrering
Varje nämnd/bolag har fått i uppdrag att utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. Nämnden planerar åtgärderna uppföljning med könsuppdelad statistik som underlag för utveckling, följa frånvaro i idrottsundervisningen per kön, samt att revidera handboken Förtryck i hederns namn.

Beslut: Upprättad plan godkänns.

 

Fortsatt utbildning för nyanlända elever
En asylsökande elev som har fyllt 18 år har inte automatiskt rätt att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt program, KOMVUX eller SÄRVUX, även om eleven har påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. Det finns dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning i gymnasieskolan till asylsökande ungdomar som fyllt 18 år, men då har kommunen inte rätt till statlig ersättning för sina kostnader för elevens utbildning. Eleven har dock rätt att fullfölja en påbörjad utbildning på introduktionsprogram eller ett nationellt program även efter sin 18-års dag.

Beslut: Beslutas att erbjuda elever som avslutat Introduktionsprogrammet läsåret 2018/19, fyller 18 år och tillhör målgruppen för gymnasieskolan eller är 20 år, fortsatt utbildning i kommunal regi inom gymnasieskolan, vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. För finansiering av uppdragsutbildningarna inom vuxenutbildningen kommer förvaltningen att behöva ta del av bufferten för vuxenutbildningen som uppgår till 2 milj. kronor. För finansiering av utbildning i gymnasieskolan beräknas kostnaden bli 700 tkr.

 

Remiss – Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
Nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Riktlinjer för bostadsförsörjning. Vid utarbetande av mer detaljerade planer är det viktigt att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i ett tidigt skede involveras i processen, för att säkerställa att lokaler för gymnasieutbildning möter det behov som uppstår när staden växer.

Beslut: Riktlinjerna tillstyrks.

 

Ändring av tid för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 26 mars

Beslut: Nämndens sammanträde den 26 mars börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 15.00. Platsen ändras till Bergslenagymnasiet.

 

Initiativärende – Åtgärder minska ungdomar utan sysselsättning
Allianspartierna M och KD i nämnden lägger ett initiativärende där man föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att redovisa hur nämnden i samarbete med andra nämnder planerar att minska antalet ungdomar i KAA (kommunalt aktivitetsansvar) samt att redovisa hur elevhälsans roll i det förebyggande arbetet mot skolavbrott kan stärkas.

Beslut: Ärendet remitteras till presidiet för beredning och tas upp igen vid nämndens sammanträde 26 mars.

 

Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2019-12-09 07.07

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-02-19 13.00

g q n C