Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-03-26 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-03-26 15.00
Plats: Bergslenagymnasiet, Bergslenagatan 4

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190326 protokoll.pdf 1.4 MB 2019-03-28 08.16


Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190326 handlingar.pdf 12.9 MB 2019-03-25 15.19

 

Sammanfattning av beslut:

 

Budgetuppföljning februari 2019
Förvaltningen som helhet planerar att redovisa ett nollresultat. Gymnasieskolan kommer att visa en planerad avvikelse på ca 10 miljoner kr på grund av att omställning som görs under året inte får full effekt på årets resultat.

I samband med upprättandet av årsredovisning för 2017 uppstod ett positivt resultat på 22,9 miljoner kr att användas för den omställning som väntas i samband med vikande statsbidrag för nyanlända elever. Per 31 december 2018 är nämndens ackumulerade resultat 18,4 miljoner kr. Nämnden begär hos Kommunstyrelsen att få använda 10 miljoner kr av detta ackumulerade resultat.

Beslut: Prognos för februari 2019 godkänns. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att disponera 10 miljoner kr av ackumulerat resultat under 2019.

Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2019
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har upprättat åtgärdsplaner för anpassningar till budget 2019 för Björkängs-, Bäckängs- och Sven Eriksonsgymnasiet. Björkängsgymnasiet behöver göra omställningar motsvarande 16 miljoner kr och Bäckängs- och Sven Eriksonsgymnasiet behöver göra anpassningar på motsvarande 3,6 resp. 6 miljoner kr.

Beslut: Åtgärdsplanerna godkänns. Arbetet ska göras i facklig samverkan och utfallet av åtgärderna ska följas upp i samband med budgetuppföljningsprocessen.

Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2019/2020
Nämnden beslutade 2018-09-25 om gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2019/2020. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. Ett förslag till ändringar i gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2019/2020 har upprättats.

Beslut: Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2019/2020 antas. Förvaltningschefen uppdras att anpassa organisationen efter elevernas val, samt besluta om inriktning på naturvetenskapliga programmet på Almåsgymnasiet.

Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2019/2020
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för dem. Ett förslag till antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2019/2020 har upprättats.

Beslut: Gymnasiesärskolans antagningsorganisation för läsåret 2019/2020 antas. Förvaltningschefen uppdras att anpassa organisationen efter elevernas val.

Rapport Dataskyddsförordningen
Varje nämnd i Borås Stad ska upprätta en rapport gällande dataskyddsförordningen där det framgår vilka aktiviteter som har genomförts inom informationssäkerhet under föregående år och vilka aktiviteter som finns planerade för nästkommande år. Ett förslag till rapport har upprättats.

Beslut: Nämnden godkänner upprättad rapport.

Initiativärende 190129 - presentera en förteckning för de tidigare givna budgetuppdrag, motionsuppdrag och initiativ som ej ännu är i sin helhet genomförda
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att presentera en förteckning över de tidigare givna budgetuppdrag, motionsuppdrag och initiativ som ännu inte i sin helhet är genomförda. Förvaltningen har upprättat en rapport över samtliga uppdrag och initiativ under 2015-2018.

Beslut: Nämnden förklarar uppdraget slutfört.

Initiativärende 190219 - Åtgärder minska ungdomar utan sysselsättning
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 19 februari 2019 att initiativärendet remitteras till presidiet för beredning. Presidiet behandlade ärendet vid sammanträde den 11 mars 2019.

Beslut: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa hur nämnden i samarbete med andra nämnder och externa aktörer planerar att minska antalet ungdomar i KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) samt redovisa hur elevhälsans roll i det förebyggande arbetet mot skolavbrott kan stärkas. Redovisningen ska ske vid nämndens sammanträde i maj.

Remiss - Ansökan från Hvilan Utbildning AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Borås kommun
Hvilan Utbildning AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med fristående gymnasieskolan Hvilan Gymnasium Borås med utbildningarna Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Beteendevetenskap.

Antal sökta platser totalt till åk 1 är 75. Planerad start för utbildningarna är läsåret 2020/21. Totalt antal platser fullt utbyggt 2022 är 225.

Beslut: Nämnden godkänner yttrandet om ansökan från Hvilan Utbildning AB och översänder detsamma till Kommunstyrelsen.

Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Borås
Thorengruppen AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med fristående gymnasieskolan Thoren Business School Borås med utbildningarna Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap, Handel och administrationsprogrammet med inriktningen Handel och service.

Antal sökta platser totalt till åk 1 är 81. Planerad start för utbildningarna är läsåret 2020/21. Totalt antal platser fullt utbyggt 2022 är 243.

Beslut: Nämnden godkänner yttrande om ansökan från Thorengruppen AB och översänder detsamma till Kommunstyrelsen.

Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås
Thorengruppen AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås med utbildningarna Handel- och administrationsprogrammet med inriktningen Handel och service, Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Antal sökta platser totalt till åk 1 är 18. Planerad start för utbildningarna är läsåret 2020/21. Totalt antal platser fullt utbyggt 2022 är 54.

Beslut: Nämnden godkänner yttrande om ansökan från Thorengruppen AB och översänder detsamma till Kommunstyrelsen.

Remiss - Förslag till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet
Nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet.

Förslaget till reviderat gemensamt reglemente innehåller ett väsentligt tillägg. Borås 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Enligt förslaget ska nämnden medverka till en utveckling som stödjer visionen utifrån en helhetssyn och ett nyttoperspektiv. Vidare ska nämndens verksamhet samordnas med stadens övriga verksamheter och söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.

Beslut: Förslag till reviderat reglemente för nämnden samt det gemensamma reglementet tillstyrks.

Remiss - Program för Nationella minoriteter
Nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över program för nationella minoriteter. I programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet.

Programmet innebär bland annat att nämnden behöver förhålla sig till flera frågor. Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte. Det finns också särskilda rättigheter avseende modersmålsundervisning. En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Nämnden ska i samråd med respektive nationell minoritet ta fram en aktivitetsplan. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån behov.

Beslut: Programmet tillstyrks.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2018
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.

Beslut: Patientsäkerhetsberättelse 2018 godkänns.

 

 

 

Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2019-12-09 07.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-03-26 15.00

g q n C