Meny

Meny

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-04-29 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-04-29 15.00
Plats: Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190429 protokoll.pdf 631.5 kB 2019-05-03 12.59

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190429 handlingar.pdf 6.7 MB 2019-04-26 07.25


Sammanfattning av beslut:

 

Ersättare för 2:e vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Av Borås Stads gemensamma reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad framgår det att nämnden ska utse en annan ledamot som ersättare för ordförande och vice ordförande då dessa inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.

Beslut: Anders Jonsson (S) utses att ersätta Leila Pekkala (S) som 2:e vice ordförande i nämnden under den period som Leila inte kan fullfölja sitt uppdrag.

Budgetuppföljning mars 2019
Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat, förutsatt att Kommunstyrelsen godkänner nämndens framställan om användande av ackumulerat balanserat resultat på 10 miljoner kr på grund av halvårseffekt av omställningar. Utfallet för årets två första månader visar på en negativ avvikelse mot budget på 40,5 miljoner kr. Detta förklaras av icke periodiserade intäkter och kostnader. Ambitionen är att till maj ska en rutin med månadsbokslut för en mer rättvisande redovisning vara upprättad.

Beslut: Upprättad prognos för mars 2019 godkänns. Nämnden godkänner åtgärdsplan för ianspråktagande av buffert för att täcka avvikelsen på köpta – sålda platser. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en fördjupad analys av skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader.

Uppdrag från GVUN 190129 - Presentera en periodiserad budget för 2019 samt en åtgärdsplan för hur man har för avsikt att få en ekonomi i balans
Ekonomifunktionen kommer inleda arbetet med att införa ekonomiska månadsbokslut i maj månad. I stort är förvaltningens budget inte periodiserad, men för en förbättrad uppföljning på stora poster, som köpta – sålda platser, kommer ekonomifunktionen göra periodiseringar från april månad.

Arbetet är mer omfattande i vissa verksamheter, framförallt Vuxenutbildningen som har en stor andel statsbidragsfinaniserad verksamhet, varför bedömningen är att ett mer rättvisande resultat i ekonomisystemet kan visas efter sommaren.

Gällande uppdraget att ta fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019 presenterades detta och beslutades på Gymnasie- och vuxenutbildningens nämndmöte 2019-03-26.

Beslut: Planeringen för en periodiserad budget godkänns.

Ändrad tid för nämndsammanträde den 28 maj och 1 oktober
Beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndens sammanträde den 28 maj 2019 börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 14.00, samt att nämndens sammanträde den 1 oktober börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 13.30.

Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
En revidering av nu gällande delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har genomförts för fastställande 2019-04-29.

Beslut: Delegationsordningen fastställs att gälla från och med 2019-04-29. Nämnden antecknar information om verkställighetsåtgärder.

Remiss - Begäran från Riksdagens ombudsmän JO om upplysningar och yttrande dnr 5922-2018 och 8070-2018
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås Stad har anmodats att lämna upplysningar om syftet genomförandet och resultatet av kartläggningar av elevföreningar på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet i Borås. Anmälan avser ett ifrågasättande av om agerandet står i konflikt med bl.a. den grundlagsskyddade mötes- och föreningsfriheten. Av redogörelsen ska framgå hur kartläggningen förhåller sig till 2 kap. 1 § RF.

Beslut: Upprättat yttrande översänds till JO.

Remiss - Begäran från Riksdagens ombudsmän JO om upplysningar och yttrande dnr 8013-2018
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås Stad har anmodats att yttra sig över en anmälan som gjorts till JO. Anmälan avser ett ifrågasättande av om ”eleverna på Sven Eriksonsgymnasiets tryckfrihet har kränkts genom att gymnasiechefen/skolledningen kräver att få förhandsgranska tidningen ”Vårflamman” innan utgivning”. Nämnden uppmanas att yttra sig över det som framförs i anmälan.

Beslut: Upprättat yttrande översänds till JO.

Remiss- Motion: Ledarskap självklart
I motionen framställs att det i Borås Stad behövs ett tydligt ledarskap i skolans sfär och i klassrummen. Motionären förslår att respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin verksamhet, att Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus och att respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt införlivar motionen ”ledarskap självklart” i resterande kommunal skolverksamhet.

Beslut: Motionen avstyrks.

Remiss - Borås Stads Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska yttra sig över förslag till Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Ledning och information. Planen reglerar Borås stads krisledningsarbete vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse, definierar begrepp, krisberedskapsnivåer och hur stadens krisledning ska organiseras.

Beslut: Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser tillstyrks, under förutsättning att angivna synpunkter beaktas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
Planen avser organisation av krisledningsarbete på förvaltningsnivå och omfattar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den nu gällande planen fastställdes av nämnden 2017-05-16 och har reviderats. Ett förslag till Plan för Borås Stad är på remiss hos nämnderna (april 2019). I avvaktan på att den ska fastställas har mindre justeringar av förvaltningens plan gjorts.

Krisledningens organisation har setts över och anpassats till de förändringar som är gjorda av förvaltningens organisation. Planen är kompletterad med ett avsnitt om krisstöd.

Beslut: Förvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser fastställs.

Initiativärende GVUN 180611 - Får gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har rätt till?
Vid nämndens sammanträden i juni och oktober 2018 beslutades om att uppdra åt förvaltningen att utreda hur den faktiska undervisningstiden ser ut vid Borås Stads kommunala gymnasieskolor, samt att kvalitetssäkra att eleverna får den undervisningstid de har rätt till.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning är att eleverna får den undervisningstid som de har rätt till. Detta med utgångspunkt i vad som kan avläsas i de administrativa uppföljningssystemen. Varje rektor har såväl skyldighet som rättighet att använda det stora tolkningsutrymme som definierats av Skolverket. Förvaltningen har identifierat några utvecklingsområden vad gäller att stödja rektor i uppföljningen av den genomförda undervisningstiden.

Beslut: Utredningen/återrapportering ”Får gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har rätt till?” godkänns, och uppdraget förklaras slutfört.

 

Ordförandeklubba och Ipad

Senast ändrad: 2019-05-07 10.44

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-04-29 15.00

g q n C