Meny

Meny

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-05-28 14.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-05-28 14.00
Plats: Sven Eriksonsgymnasiet, Sven Eriksonsplatsen 1

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190528 protokoll.pdf 880.7 kB 2019-06-03 15.22

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190528 handlingar.pdf 3.7 MB 2019-05-22 09.14


Beslutsärenden:

 • Godkännande av vidtagen åtgärd - Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2019
 • Uppdrag GVUN 190429 - Presentera en fördjupad analys av skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader
 • Revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i Borås Stad
 • Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg
 • Initiativärende GVUN 190219 - Åtgärder minska ungdomar utan sysselsättning
 • Godkännande av avtalsförslag - Framställan om förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12
 • Riktlinjer för programråd
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor

Ordförandeklubba och Ipad

Sammanfattning av beslut:

 

Godkännande av vidtagen åtgärd - Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för tertial 1 som godkänts vid presidiemötet 2019-05-14.

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett nollresultat. Detta inkluderar i anspråkstagande av central buffert och del av det ackumulerade resultatet, vilket godkänts av nämnden och Kommunfullmäktige.

Inför omlokaliseringen av Björkängsgymnasiet till Kyllaredsgymnasiet träffade Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en överenskommelse om att grundskolan i samband med inflyttningen på Björkäng övertar inventarierna. Detta förfaringssätt bedöms vara resurseffektivt, men medför att Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden begär ytterligare investeringsbudget av Kommunstyrelsen på 2 mnkr för anskaffning av inventarier till Kyllaredsgymnasiet.

Beslut: Vidtagen åtgärd godkänns. Nämnden begär hos Kommunstyrelsen en ytterligare investeringsbudget för inventarier till Kyllaredsgymnasiet.

 

Uppdrag GVUN 190429 - Presentera en fördjupad analys av skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrog vid nämndsammanträde 190429 åt förvaltningschefen att till nämndens sammanträde i maj göra en fördjupad analys av skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader. En redovisning har upprättats.

Beslut: Upprättad analys godkänns och uppdraget förklaras slutfört. Informationen översänds till Kommunstyrelsen. Detta i syfte att i kommunens budgetarbete inför kommande verksamhetsår belysa vikten av att budgetuppdrag fullt ut är finansierade.

 

Revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i Borås Stad
Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Stadsrevisionens bedömning är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt. Följande utvecklingsområden lyfts dock fram i rapporten:

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga.
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver även arbeta mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.

Inom ramen för nämndens systematiska kvalitetsarbete och det kommungemensamma uppdraget, ”Social hållbarhet”, vilket leds av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kommer identifierade utvecklingsområden att tas omhand.

Beslut: Upprättat svar på revisionsrapporten godkänns.

 

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen har varit att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata utförare.

Stadsrevisionens bedömning är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare till största delen är ändamålsenlig. Utvecklingsområden gällande hur uppföljning av avtal med privata utförare genomförs inom Vuxenutbildningen, säkerställande av att uppföljningen av de privata utförarna och insynen hos de fristående enheterna rapporteras till nämnden samt översyn av delegationsordningen avseende avtalstecknande, lyfts fram av Stadsrevisionen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under våren vidtagit åtgärder för att möta ovanstående rekommendationer.

Beslut: Upprättat svar på revisionsrapporten godkänns.

 

Initiativärende - Åtgärder minska ungdomar utan sysselsättning
Vid sammanträdet den 26 mars 2019 gav Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att redovisa hur nämnden i samarbete med andra nämnder och externa aktörer planerar att minska antalet ungdomar i KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) samt redovisa hur elevhälsans roll i det förebyggande arbetet mot skolavbrott kan stärkas.

Förvaltningen beskriver de analyser och rapporter som ligger till grund för fortsatt arbete. Förvaltningen kommer vid nämndens planeringsdag den 11 juni och i förslaget till budget 2020 att fördjupa beskrivningen av pågående arbete, samt ge nämnden förslag och rekommendationer.

Beslut: Redovisningen godkänns och uppdraget förklaras slutfört.

 

Godkännande av avtalsförslag - Framställan om förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har till Lokalförsörjningsnämnden översänt en framställan om förhyrning av ytterligare lokaler för Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12. Detta för att få en sammanhållen verksamhet. Lokalförsörjningsnämnden har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt ett avtalsförslag för godkännande.

Beslut: Upprättat avtalsförslag godkänns.

 

Riktlinjer för programråd
Av 1 kap. 8 gymnasieförordningen 2010:2039 framgår att det för yrkesprogrammen ska finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.

Mot den bakgrunden har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad gemensamma riktlinjer för arbetet med programråd. Dessa riktlinjer ska syfta till att skapa ett likvärdigt utvecklande arbetssätt med en likvärdig kvalitet samt säkerställa kontinuiteten.

Beslut: Upprättade riktlinjer fastställs.

 

Senast ändrad: 2019-06-03 15.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-05-28 14.00

g q n C