Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-06-11 11.30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-06-11 11.30
Plats: Quality Hotel Grand Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190611 protokoll.pdf 468.8 kB 2019-06-13 17.17

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190611 handlingar.pdf 724.7 kB 2019-06-05 09.48

 

Beslutsärenden:

  • Remiss - Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik
  • Utträde ur Teknikcollege
  • Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden Borås
  • Anmälningsärenden
  • Delegationsbeslut
  •  
Ordförandeklubba och Ipad

 

Sammanfattning av beslut:

 

Remiss – Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en översyn av den centrala bemannings-organisationen med inriktning att decentralisera verksamheten. I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och förhandling på Stadsledningskansliet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten pedagogik från och med den 1 januari 2020.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordar att en styrgrupp bildas för bemanningsenheten bestående av representanter från de förvaltningar som nyttjar tjänster från bemanningsenheten pedagogik. Syftet med styrgruppen blir att årligen ta fram underlag för avtal som sluts med respektive nyttjande förvaltning om mål, uppdrag, utveckling och prissättning för de tjänster som bemanningsenheten pedagogik tillhandahåller.

Beslut: Förslaget tillstyrks.

 

Utträde ur Teknikcollege
Det nu gällande regionala samverkansavtalet mellan Teknikcollege-certifierade utbildningsanordnare gäller sedan 2015-01-01 och gäller t o m 2019-12-31. I samarbetet ingår Borås, Mark och Ulricehamns kommuner. Borås Stad har svarat för en halvtidsanställd regional processledare. Samarbetet har syftat till att fler elever ska söka till tekniska utbildningar. Utbildningsanordnare ska ha ett ömsesidigt utbyte i olika nätverksgrupper med regionala teknikföretag. Kostnaden för Borås Stads medverkan har varit 300 000 kr årligen. Under våren har uppföljning skett i regionala styrgruppen och medverkande skolor har utvärderat resultaten. Av utvärderingen framgår att de sökande till teknikutbildningar har minskat de senaste åren. Även samverkande regionala företag har minskat och skolornas upplevelse är att Teknikcollege inte tillför något i den samverkan som sker med företagen.

Samråd har också skett med Boråsregionens kommunalförbund, Mark och Ulricehamn, samt med Teknikcollege nationellt. Slutsatsen blir att samarbetet bör avslutas så snart som möjligt, dock senast 2019-12-31.

Beslut: Borås lämnar samarbetsavtalet Teknikcollege.

 

Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden Borås
Kommunfullmäktige fastställde 2012-12-20 Strategi Bildningsstaden Borås. Strategin har sedan reviderats 2016-02-25. Nuvarande strategi gäller till och med 2019.

Strategi Bildningsstaden Borås är politikernas uppdrag till alla medarbetare inom skolväsendet i Borås Stad. Med skolväsendet avses samtliga skolformer dvs förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt fritidshem.

Syftet med strategin är att fortsätta förbättringsarbetet i skolväsendet. Dokumentet ger en beskrivning av vad politikerna dels förväntar sig av medarbetarna i skolväsendet, dels vilka utfästelser de själva ger för att skolväsendet i Borås Stad fortsatt ska förbättras och utvecklas.

För revidering av Strategi Bildningsstaden Borås ansvarar Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden i samverkan. För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden var för sig.

Beslut: Förvaltningschefen uppdras att, i samverkan med Förskole- och Grundskoleförvaltningen, arbeta fram ett reviderat förslag av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden Borås.

 

Senast ändrad: 2019-06-13 17.19

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-15] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-06-11 11.30

g q n C