Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-08-27 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-08-27 15.00
Plats: Bäckängsgymnasiet, PA Halls terrass 7

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190827 protokoll.pdf 642.7 kB 2019-08-29 15.23


Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 190827 handlingar.pdf 9.6 MB 2019-08-26 08.15

 

Beslutsärenden:

 • Budgetuppföljning juli 2019
 • Godkännande av vidtagen åtgärd - Budget 2020:1
 • Begäran från Praktiska Sverige AB om ytterligare bidrag enligt skollagen
 • Riskanalys och intern kontrollplan 2020
 • Lägesrapport - Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås
 • Uppföljning av kartläggning av elevföreningar
 • Utredningsuppdrag - Ökade insatser för att främja skolnärvaro
 • Läsårstider för läsåret 2020/2021
 • Miljömålsuppföljning 2019
 • Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd för Industritekniska programmet, Svetsteknik
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 •  
Ordförandeklubba och Ipad

 

Beslut i korthet:

Budgetuppföljning juli 2019
Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat. I det ingår godkänt användande av bufferten på 6,7 mnkr och godkänt användande av ackumulerat resultat på 10 mnkr.

Beslut: Budgetuppföljningen godkänns.

Godkännande av vidtagen åtgärd - Budget 2020:1
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för Budget 2020:1 som godkänts vid presidiemötet 2019-08-12. 1:e vice ordföranden deltog inte i beslutet.

Budget 2020:1 som utgår från nämndens mål och uppdrag, preliminär ekonomisk ramtilldelning och en omvärldsanalys. Förvaltningen har presenterat fyra prioriterade utvecklingsområden för nämnden och det fortsatta utvecklingsarbetet med dessa ligger också till grund för budgeten, förutsatt att de inte är kostnadsdrivande.

Förvaltningens bedömning är att det finns ett behov av en ramhöjning, utöver den preliminära ramtilldelningen, på 19 mnkr. Det finns även en kostnad för skolskjuts som ger en helårs engångseffekt om cirka 11,5 mnkr, som måste hanteras.

Beslut: Nämnden godkänner vidtagen åtgärd, Budget 2020:1, efter beslutade ändringar.
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Begäran från Praktiska Sverige AB om ytterligare bidrag enligt skollagen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har beräknat utfallet av resurstilldelningen för Praktiska Sverige AB för åren 2010 – 2014, i linje med domslut i förvaltningsrätten från 2018. Bidragsbeloppen baseras på utfallet av kostnader per program och elev, de beräknas på samma sätt som ”Bidragsbelopp per program” som expedieras varje enskilt år till friskolor med elever från Borås. Total tilldelning vid omräkning av ej fördelade medel till Praktiska Sverige AB,
2 540 211 kr.

Beslut: Praktiska Sverige AB tilldelas retroaktiv ersättning för åren 2010-2014 med 2 540 211 kronor.

Riskanalys och intern kontrollplan 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2020 inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. I riskanalysen görs en risk-bedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i nämndens interna kontrollplan.

Beslut: Riskanalys och intern kontrollplan för 2020 godkänns. Presidiet får i uppdrag att göra redaktionella förändringar kopplat till kontrollfrekvens.

Lägesrapport - Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. Vid mötet beslutades att flytten av verksamheten från Björkäng till Kyllared inte genomförs som tidigare planerat.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har, till nämndmötet 190827, begärt att få en lägesrapport avseende flytten av Introduktionsprogrammet, där Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisar nuläget per verksamhet.

Beslut: Lägesrapporten läggs till handlingarna.

Uppföljning av kartläggning av elevföreningar
Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet har vidtagit relevanta åtgärder för att utveckla verksamheterna utifrån de föreslagna förbättringsåtgärderna i granskningen ”Elevföreningarnas aktiviteter ur ett värdegrunds- och demokratiperspektiv vid Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet i Borås.”, vilken genomfördes hösten 2018.

Skolledningarna ser kårerna och elevföreningarna som viktiga samarbetspartners och kommer även fortsättningsvis att verka för ett gott samarbete för att tillsammans skapa en trygg skola med hög trivsel.

Beslut: Upprättad uppföljning godkänns.

Utredningsuppdrag - Ökade insatser för att främja skolnärvaro
I Budget 2020:1 ger nämnden förvaltningen i uppdrag att stärka det hälsofrämjande arbetet i skolan i syfte att öka elevernas skolnärvaro så att måluppfyllelsen därigenom ökar, samt att skapa ett systematiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret genom att förebygga skolavbrott och skapa uppföljningsrutiner så att ungdomarna påbörjar en gymnasieutbildning eller får annan sysselsättning. Nämnden kommer också att prioritera samverkan med övriga nämnder i syfte att öka den sociala hållbarheten i Borås. Därutöver har nämnden uppmärksammat CSN rapport om skolskolk.

Beslut: Förvaltningen ges i uppdrag att skapa en uppföljningsrapportering till nämnden där utvecklingen av antal gymnasieelever med hög skolfrånvaro kan följas. Förvaltningen får även i uppdrag att redovisa korrelationen mellan hög skolfrånvaro och låga studieresultat.

Läsårstider för läsåret 2020/2021
Ht 2020 tisdag 18 augusti – fredag 18 december
Vt 2021 tisdag 12 januari – fredag 11 juni

Lovdagar
Ht 2020 torsdag 29 oktober – fredag 30 oktober (v 44)
Vt 2021 måndag 15 februari – fredag 19 februari (v 7)
tisdag 6 april – fredag 9 april (v 14)
torsdag 14 maj

Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vårterminen 2021 är 8-9 mars (v 10). Övriga kompetensutvecklings- och planeringsdagar beslutas av respektive gymnasiechef.

Beslut: Läsårstiderna för läsåret 2020/2021 fastställs.

Miljömålsuppföljning 2019
Miljörapporten för tertial 2 innehåller en uppföljning av indikatorer inom miljömålet "Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet".

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kontor och vuxenutbildningen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas. Samtliga gymnasieskolor är certifierade med Grön flagg. 98% av alla anställda inom förvaltningen och 17% av nämndens förtroendevalda har genomgått en miljöutbildning. En utbildning för förtroendevalda är inplanerad under hösten.

Beslut: Miljörapport för tertial 2 2019 godkänns.

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället.

Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. I övrigt har nämnden inga synpunkter.

Beslut: Remissen tillstyrks.
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Senast ändrad: 2019-12-09 07.07

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-08-27 15.00

g q n C