Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-10-01 13.30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-10-01 13.30
Plats: Vuxenutbildningen, Fabriksgatan 12

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokol

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 191001 protokoll.pdf 868.2 kB 2019-10-03 09.21

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 191001 handlingar.pdf 18.5 MB 2019-09-28 13.45

 

Beslutsärenden:

 • Godkännande av vidtagen åtgärd - Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 2, år 2019
 • Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning
 • Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas under 2019
 • Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas
 • Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas
 • Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/2021
 • Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås - Risk och konsekvensbedömning
 • Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv
 • Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari-juni 2019
 • Val av kontaktpolitiker till Viskastrandsgymnasiet
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

 

Beslut i korthet:


Godkännande av vidtagen åtgärd - Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden tertial 2, år 2019
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för tertial 2 som godkänts vid presidiemötet 2019-09-16. Prognosen som helhet visar ett nollresultat., vilket inkluderar ett godkänt ianspråktagande av central buffert och del av nämndens ackumulerade resultat.

Beslut: Vidtagen åtgärd, budgetuppföljning tertial 2 år 2019, godkänns.

Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning
I samband med genomförda organisatoriska förändringar på skolorna uppdateras nämndens attestförteckning. Förteckningen för beslutsattest och godkännandeattest är upprättad i linje med Borås Stads regler för attest.

Beslut: Upprättad attestförteckning med angivna beloppsgränser ska gälla tillsvidare.

Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas under 2019
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2019 fått uppdraget att samverkan mellan näringslivet, högskolan och gymnasieskolan ska utvecklas under 2019. Nämnden redovisar hur uppdraget har genomförts.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns och uppdraget förklaras fullgjort.

Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2019 fått uppdraget att elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas. Nämnden redovisar hur uppdraget har genomförts.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns och uppdraget förklaras fullgjort.

Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2019 fått uppdraget att utreda behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan. Nämnden redovisar hur uppdraget har genomförts.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns och uppdraget förklaras fullgjort.

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i enlighet med Rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, gjort en redovisning i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. Totalt fem uppdrag som rör personal- och kompetensförsörjningsfrågor redovisas.

Beslut: Upprättad redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget godkänns och uppdragen förklaras fullgjorda.

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/2021
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2020/2021. Enligt Skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarade utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål (Skollagen 15 kap 30 §). Ett förslag till antagningsorganisation för läsåret 2020/2021 har upprättats.

Beslut: Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2020/2021 antas.

Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås - Risk och konsekvensbedömning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. Vid mötet beslutades att flytten av verksamheten från Björkäng till Kyllared inte genomförs som tidigare planerat.

I beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vid nämndens sammanträde 2019-08-27 redovisades en lägesrapport.

I ärendet slutredovisas en sammanställning av verksamheternas bedömningar och arbete med organisationsförändringen. Berörda skolor är Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns, och uppdraget från nämndens sammanträde
2019-06-19 förklaras avslutat. Förvaltningen uppdras att till nämndens sammanträde i januari 2020 återkomma med en lägesrapport om hur genomförandet av de nya principerna för lokalisering av introduktionsprogrammet fortskrider. Lägesrapporten ska innehålla såväl ett elev-, medarbetare- och ledningsperspektiv.

Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv
Fritids- och folkhälsonämnden har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt rubricerad remiss för yttrande.

Beslut: Nämnden avstår från yttrande.

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari-juni 2019
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som inkommit till nämnden under första halvåret 2019.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns.


Senast ändrad: 2019-12-09 07.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-10-01 13.30

g q n C