Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-10-29 16.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-10-29 16.00
Plats: Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 191029 protokoll.pdf 530.8 kB 2019-10-31 14.09

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 191029 handlingar.pdf 1 MB 2019-10-24 10.40


Beslutsärenden:

 • Budgetuppföljning september 2019
 • Tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsprocessen 2020
 • Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020
 • Remiss - Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023
 • Tillsättande av en tillfällig politisk referensgrupp i arbetet med ny programstruktur inom Borås gymnasieskola
 • Ändring av tid för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 10 december 2019
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

 

Budgetuppföljning september 2019
Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat. I det ingår godkänt användande av bufferten på 6,7 mnkr och godkänt användande av ackumulerat resultat på 10 mnkr.

Beslut: Upprättad prognos godkänns.

Tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsprocessen 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag på tid- och arbetsplan för uppföljning 2020 och planering 2021. Dokumentet bygger på den kommungemensamma processen för planering och uppföljning samt utgår ifrån de övergripande styrdokument som styr nämndens arbete.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerings- och uppföljningsarbete utgår från de fyra perspektiven elev, verksamhet, personal och ekonomi. Tid- och arbetsplan för uppföljning 2020 och budget 2021 syftar till att skapa förutsättningar för en hög kvalitet i planerings- och uppföljningsarbetet.

Beslut: Tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsprocessen 2020 fastställs.

Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020

Beslut: Följande ordinarie sammanträdesdagar för år 2020 fastställs:

Tisdagen den 28 januari
Tisdagen den 25 februari
Tisdagen den 31 mars
Tisdagen den 28 april
Tisdagen den 26 maj
Tisdagen den 16 juni
Tisdagen den 25 augusti
Tisdagen den 29 september
Tisdagen den 27 oktober
Tisdagen den 15 december

Sammanträden den 28 april och 25 augusti börjar kl. 16.00 med informationsmöte från kl. 14.00. Sammanträdet den 16 juni börjar kl. 08.30 (inget informationsmöte). Övriga sammanträden börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 15.00.

Samtliga nämndsammanträden är öppna för allmänheten.

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka före nämndsammanträdet.

Utöver nämndsammanträden kommer nämnden att ha en gemensam Resultatdialog onsdagen den 4 mars samt en Planeringsdialog tisdagen den 16 juni. Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” för dessa två dagar.

Remiss - Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023
Kommunstyrelsen har översänt rubricerad remiss till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.

De områden som lyfts fram i det ungdomspolitiska programmet är av stor vikt för att, gemensamt i Borås Stad, stärka arbetet kring barn och unga. Det gäller inte minst ungas upplevelse av inflytande och delaktighet, ett område som också uppmärksammats som ett utvecklingsområde inom ramen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens egen verksamhet.

Beslut: Förslaget till Borås Stads Ungdomspolitiska program tillstyrks.

Tillsättande av en tillfällig politisk referensgrupp i arbetet med ny programstruktur inom Borås gymnasieskola
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås tillsätta en tillfällig politisk referensgrupp vilken har i uppgift att göra en politisk beredning av det material Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen presenterar utifrån uppdraget i budgeten ”i samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny programstruktur”. Referensgruppen tillsätts i syfte att få till en programöversyn som håller över tid, främjar integration, motsvarar de förväntningar framtidens gymnasieelever har och gör gymnasieskolan ännu mer flexibel. I och med tillsättandet av referensgruppen finns det en tydlig ambition att tillskapa en bred politisk samstämmighet över framtidens gymnasieskola i Borås.

Referensgruppen föreslås ha en representant från varje parti vilken erhåller arvode enligt kommunfullmäktiges arvodesbestämmelser. Möjlighet att adjungera tjänstepersoner ska finnas.

Målet är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska fatta ett beslut om ny programstruktur vid dess sammanträde i februari 2020.

Gruppens sammankallande ska vid nämndsammanträdet i januari ge en muntlig lägesrapport om hur arbetet i gruppen fortskrider.

Beslut: Nämnden beslutar att tillsätta en tillfällig politisk referensgrupp i arbetet med ny programstruktur inom Borås gymnasieskola. Följande ingår i gruppen; Kamran Rousta (L) sammankallande, Anethe Tolfsson (S), Håkan Torstensson (C), Anna-Karin Gunnarsson (MP), Oliver Öberg (M), Lisa Berglund (KD) och Niklas Hallberg (SD).

Arvode utgår i enlighet med kommunfullmäktiges arvodesbestämmelser.

.

Senast ändrad: 2019-10-31 14.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-10-29 16.00

g q n C