Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2019-12-10 14.30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2019-12-10 14.30
Plats: Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 8

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 191210.pdf 2.1 MB 2019-12-12 08.45

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 191210.pdf 5.3 MB 2019-12-04 15.02

 

Beslutsärenden:

 • Budgetuppföljning oktober 2019
 • Budget 2020:2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar år 2020
 • Lokalbehovsplan 2021-2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Underlag för politisk beredning - Programstruktur för gymnasieskolan
 • Kvalitetsrapport läsåret 2018/2019
 • Riktlinjer för Boråselevers möjligheter till studier vid svenska gymnasiala utlandsskolor
 • Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden Borås
 • Yttrande över remiss - Digital strategi 2020
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
Ordförandeklubba och Ipad

 

Beslut i korthet:

 

Budgetuppföljning oktober 2019
Förvaltningen planerar redovisa ett negativt resultat på - 6 mnkr. I det ingår godkänt användande av bufferten på 6,7 mnkr och godkänt användande av ackumulerat resultat på 10 mnkr.

Beslut: Upprättad prognos godkänns.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa en analys kring utfallet av köpta och sålda platser, och redovisa det vid nämndens sammanträde i februari 2020.

Budget 2020:2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Den ingående budgetramen från 2019 är 526,9 mnkr.

Indexjusteringen är 2,7 % för personalkostnader och 1,8 % för övriga kostnader. Detta höjer budgetutrymmet för samtliga enheter med 12,7 mnkr. Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gruppen 16–18 åringar höjer ramen med 6,8 mnkr.

Enligt beslut i kommunfullmäktige gäller effektiviseringskrav även i år på 0,5 %, vilket sänker budgetramen med 2,7 mnkr. Denna effektivisering på sammanlagt 1% för budgetåren 2019 och 2020 hanteras genom anpassningar i alla verksamheter.

Nämnden tillförs en kompensation för kostnader i samband med skolbusskort på 600 tkr.

Budgetram för 2020 blir med ovan beskrivna förändringar 544,4 mnkr.

Alla skolor i nämndens ansvarsområde kommer behöva genomföra åtgärder för en budget i balans.

Beslut: Upprättat förslag till Budget 2020:2 godkänns.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till sammanträdet 28 januari 2020 ta fram en åtgärdsplan för budget i balans.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att använda statsbidrag för lärarassistenter i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Uppdragen behöver behovsprövas på varje program utifrån slutsatser i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta skulle till exempel kunna vara att förstärka undervisningen i svenska, matematik eller andra kurser där måluppfyllelsen är låg. Det skulle också kunna vara närvarofrämjande åtgärder. Uppdraget ska redovisas för nämnden senast ‪den 26 maj.

Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar år 2020
Ett förslag till Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar för år 2020 har upprättats.

Beslut: Angivna belopp för interkommunala ersättningar fastställs.

Lokalbehovsplan 2021-2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden har skickat en förfrågan om kommande lokalbehov för åren
2021-2023. Såväl förutsättningar/behov som utvecklingsområden ska preciseras. Ett förslag till lokalbehovsplan har upprättats.

Beslut: Upprättad lokalbehovsplan godkänns.

Underlag för politisk beredning - Programstruktur för gymnasieskolan
Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att öka under de närmaste åren, vilket ställer krav på en utbyggnad av gymnasieskolan med ungefär 1000 platser till år 2025.

Samtidigt visar förvaltningens genomlysning i rapporten Främja integration – ett utvecklingsområde för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att nuvarande organisation av programmen innebär att elever segregeras utifrån kön och social bakgrund. I rapporten föreslås att programstrukturen ses över för att skapa en mer integrerad skola.

Med utgångspunkt i behovet av fler platser i gymnasieskola och behovet av en mer integrerad gymnasieskola har nämnden i samband med budget för 2020 gett förvaltningen följande uppdrag:

 • I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny programstruktur.
 • Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola.

Nämnden utsåg den 29 oktober 2019 § 204 en politisk referensgrupp i arbetet med ny programstruktur i Borås gymnasieskola.

Referensgruppen är tillsatt i syfte att få till en programöversyn som håller över tid, främjar integration, motsvarar de förväntningar framtidens gymnasieelever har och gör gymnasieskolan ännu mer flexibel. I och med tillsättandet av referensgruppen finns det en tydlig ambition att tillskapa en bred politisk samstämmighet över framtidens gymnasieskola i Borås.

Målet är att nämnden ska fatta ett beslut om ny programstruktur vid dess sammanträde i februari 2020.

Beslut: Nämnden tar emot den upprättade rapporten om ny programstruktur för fortsatt beredning.

Kvalitetsrapport läsåret 2018/2019
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Beslut: Upprättad kvalitetsrapport godkänns.

Riktlinjer för Boråselevers möjligheter till studier vid svenska gymnasiala utlandsskolor
Borås stad har de senaste åren låtit ett begränsat antal elever efter ansökan få möjlighet att studera på svensk skola i utlandet. Skolavgift, inackorderingsbidrag och resa med billigaste resesätt har ersatts. Enligt tidigare nämndbeslut kan beslut om ersättning tas under förutsättning att det finns ekonomiskt utrymme. Bedömningen för 2019 var att ett sådant utrymme inte fanns. Efter att det senaste läsåret ha gjort ett uppehåll ska kunskap och intryck samlas som underlag för hur ett beslut ska se ut inför framtiden.

De juridiska förutsättningarna är otydliga. Enighet råder dock mellan tillfrågade myndigheter avseende likabehandlingsprincipen. Man får inte lov att låta endast ett urval av elever få möjlighet att ta med sig skolpengen till skola utomlands. Alla måste ges samma möjlighet.

De ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda ekonomiskt stöd vid utlandsstudier under 2020 är liksom 2019 obefintliga. Förvaltningens rekommendation är att inte erbjuda den möjligheten.

Beslut: Nämnden beslutar att inte erbjuda möjlighet för gymnasieelever att studera vid svenska gymnasiala utlandsskolor med hänvisning till genomförd utredning och nämndens ekonomiska situation.

Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden Borås
Styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av nytt förslag till Kommunfullmäktige.

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.

Beslut: Upprättad strategi godkänns.

Yttrande över remiss - Digital strategi 2020
Kommunstyrelsen har översänt rubricerad remiss för yttrande. Ett förslag till remissvar har upprättats.

Nämnden anser att den digitaliseringsstrategi som tagits fram saknar väsentliga perspektiv och i för liten grad lyfter grundläggande förutsättningar. Fokus i den strategi som skickats till nämnderna på remiss är främst kopplad till digital infrastruktur, informationsförsörjning och digital service. Viktiga perspektiv som ledning, styrning och organisation av arbetet samt hur digitaliseringen kan tänkas leda till verksamhetsutveckling lyfts i liten eller ingen grad alls fram.

Beslut: Nämnden tillstyrker remissen under förutsättning att man tar nämndens synpunkter i beaktande.

Initiativärende – Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola
Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger vid dagens sammanträde ett initiativärende ”Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola”. De föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att redovisa hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola sker, samt att i samarbete med Grundskoleförvaltningen utreda hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola inklusive de fristående gymnasieskolorna kan förbättras.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitterar initiativärendet till presidiet för beredning.

 

Senast ändrad: 2019-12-12 08.46

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-06] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2019-12-10 14.30

g q n C