Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-01-28 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2020-01-28 15.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200128 protokoll.pdf 1.1 MB 2020-01-30 09.11

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200128 handlingar.pdf 32.4 MB 2020-01-23 13.58

 

Beslutsärenden:

 • Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020
 • Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2020
 • Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 2020
 • Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor år 2020
 • Ansökan om medel från Arbetslivsnämnden för nyanlända ungdomar enligt nya gymnasielagen
 • Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås - Risk- och konsekvensbedömning, lägesrapport
 • Tillstyrkan av Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiets innergård
 • Tillstyrkan av Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende Almåsgymnasiets NO-salar
 • Yttrande över motion - Stärk det finska språkets ställning i Borås
 • Yttrande över remiss - Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad
 • Yttrande över remiss - Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
 • Yttrande över remiss - Förslag till nya ämnesplaner mm
 • Val av kontaktpolitiker till Bergslenagymnasiet
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
 • Beslut om utbetalning av arvode för besök vid fristående gymnasieskolor
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
Ordförandeklubba och Ipad

 

Beslut i korthet:

 

Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inför upprättandet av åtgärdsplaner för respektive skola gått igenom detaljbudgeten för alla verksamheter i hela förvaltningen och justerat det prognosticerade behovet för året, som i december 2019 bedömdes ligga på 18 mnkr. Respektive skola har nu definierat de återstående anpassningsåtgärderna som måste genomföras för en ekonomi i balans 2020, vilket summeras till 15,8 mnkr.

Skolorna har under december månad 2019 MBL-förhandlat sina respektive åtgärdsplaner. Detaljerade risk- och konsekvensbedömningar för respektive skola finns upprättade.

Beslut: Nämnden godkänner åtgärdsplanerna för en ekonomi i balans. Utfallet av åtgärderna skall följas upp i samband med månadsuppföljningen ur alla perspektiv.

Gymnasie- och gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 2020, samt Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor år 2020

Beslut: Nämnden beslutade om interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor.

Ansökan om medel från Arbetslivsnämnden för nyanlända ungdomar enligt nya gymnasielagen
Under år 2020 är bedömningen att det finns behov av 150 utbildningsplatser för nyanlända ungdomar som faller under den så kallade nya gymnasielagen. Jämfört med tidigare år är detta en stor volymökning av denna specifika elevgrupp. Samtidigt har etableringsersättningen som nämnden får för utbildning av nyanlända flyktingar minskat kraftigt.

Volymökningen och det kraftigt minskade ekonomiska utrymmet i förvaltningen gör att utbildningsplatserna för denna elevgrupp inte kan finansieras inom nämndens budget.

Nämnden ansöker därför om medel hos Arbetslivsnämnden för att finansiera dessa utbildningsplatser. Baserat på antalet individer och budgeterad kostnad för utbildningsplatserna beräknas finansieringsbehovet uppgå till 10 mnkr.

Beslut: Nämnden ansöker om 10 mnkr hos Arbetslivsnämnden för att finansiera utbildningsplatser till individer enligt den så kallade nya gymnasielagen.

Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås - Risk- och konsekvensbedömning, lägesrapport
Nämnden beslutade 2019-06-19 om principer för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. Berörda skolor är Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

I beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vid nämndens sammanträde 2019-08-27 redovisades en lägesrapport.

Vid nämndens sammanträde 2019-10-01 redovisades en sammanställning av verksamheternas bedömningar och arbete med organisationsförändringen och nämnden uppdrog förvaltningen att återkomma med en ny lägesrapport i januari 2020.

Beslut: Upprättad lägesrapport godkänns. Förvaltningen får i uppdrag att i september 2020 återkomma med en förnyad lägesrapport.

Tillstyrkan av Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiets innergård
Nämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet av ombyggnation på Almåsgymnasiet och dess innergård. Almåsgymnasiet har idag behov av tillbyggnation för att skapa en central mötesplats på skolan kombinerat med studieplatser. Tillbyggnationen avhjälper även dagens problem med flödena av elever och personal på skolan. Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-03-19 och projektering planeras genomföras under våren 2020.

Beslut: Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiets innergård tillstyrks.

Tillstyrkan av Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende Almåsgymnasiets NO-salar
Nämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet av att tillskapa NO-salar på Almåsgymnasiet. Almåsgymnasiet har behov av två stycken NO-salar för att kunna ta emot elever i de naturvetenskapliga utbildningarna. Dessa två salar skapas inom befintlig byggnad genom ombyggnation. Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-03-19 och förstudie genomfördes under hösten 2019.

Beslut: Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende tillbyggnad av Almåsgymnasiets NO-salar tillstyrks.

Yttrande över motion - Stärk det finska språkets ställning i Borås
Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att stärka det finska språkets ställning i Borås. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i gymnasiet och vuxenutbildningen.

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, en utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. Exempelvis finns det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt umgängesspråk i hemmet för att eleven ska ha rätt till modersmålsundervisningen. Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock inte som lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen bedömer att det kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med god kvalitet.

Beslut: Motionen avstyrks i de delar som berör undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. Nämnden avstår från att yttra sig i övriga delar.

Yttrande över remiss - Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i Budget 2018 att utreda minskning av engångsartiklar i Borås Stad. Förslag till utredning har gått ut på remiss till alla nämnder och bolag.

Vissa av de förslag som läggs fram innebär dock styrning på en sådan detaljnivå att det kan ifrågasättas om det bör beslutas på kommunövergripande nivå eller ens på nämndnivå. En viktig del av det pågående arbetet med tillitsbaserad styrning är att begränsa sådan detaljstyrning av verksamheterna. Många verksamheter i staden är dessutom redan miljöcertifierade och frågor av den typ som utredningen föreslår ingår som en del i det lokala miljöarbetet. Krav på miljöcertifiering är ett styrmedel som kommunen redan använder sig av och att besluta om åtgärder som rör det dagliga arbetet innebär att samma saker styrs två gånger på olika sätt.

Beslut: Förslaget avstyrks.

Yttrande över remiss - Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn och unga i Västra Götaland pågått i två parallella partsgemensamma arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har det under arbetets gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen är många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en.

Överenskommelsen har som syfte att främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att överenskommelsen i sin helhet saknar en tydlig struktur för hur samverkan mellan olika verksamheter hänger samman, vilka huvudmän som berörs samt att skolperspektivet i flera delar saknas helt eller delvis. Nämnden anser att skolans delaktighet i samverkan, samarbete och samordning av insatser bör tydliggöras så att inte helheten kring barnet/den unge går förlorat. I föreslagen samverkansöverenskommelse reduceras skolans roll till att i stort sett endast medverka i Samordnad individuell plan, SIP.

Beslut: Remissen avstyrks.

Yttrande över remiss - Förslag till en nya ämnesplaner mm.
Skolverket har på regeringens uppdrag föreslagit förändringar i programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS och fastighetsprogrammet.

Skolverket föreslår också ändringar av ämnesplanerna hantverk, socialt arbete samt naturbruk och skogsmaskiner. Skolverket föreslår också en ny ämnesplan i ämnet naturturism.

Borås stad är remissinstans. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande baseras på synpunkter som samlats in från berörda rektorer.

Beslut: Upprättat förslag till yttrande godkänns.

Initiativärende – Utred kostnaden av användningen av distributionscentralen

Moderaterna och Kristdemokraterna i nämnden lägger ett initiativärende där man föreslår nämnden besluta uppdra åt förvaltningen att redovisa hur kostnadsutvecklingen har sett ut samt presentera prognos vid användningen av distributionscentralen. Förvaltningen föreslås också redovisa om verksamheten har upplevt någon förändring i kvalitén, såväl på tjänsten som levererade varor.

Beslut: Initiativärendet remitteras till presidiet för beredning.

 

Senast ändrad: 2020-01-30 09.13

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-30] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2020-01-28 15.00

g q n C