Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-02-25 15.30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2020-02-25 15.30
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Beslutssammanträdet är öppet för allmänheten och inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200225 protokoll.pdf 890 kB 2020-02-27 09.11

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200225 handlingar.pdf 3.4 MB 2020-02-25 12.01


Beslutsärenden:

 • Årsredovisning 2019
 • Uppföljning intern kontroll 2019
 • Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Avveckling av Hantverksprogrammet Textil design
 • Statistikuppföljning elevnärvaro
 • Avveckling av Biologiska museet
 • Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2019
 • Initiativärende GVUN 191210 - Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola
 • Representant från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till ledningsgrupp för YH-utbildningen Logistikdesigner
 • Ändrad tid för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 26 maj 2020
 • Ändring av tidigare beslut gällande gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2020
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor

Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

 

Årsredovisning 2019
Nämnden redovisar ett negativt resultat på 16 mnkr, jämfört med budgetram och 6 mnkr lägre än budget.

För nämnden fastställdes ett kommunbidrag på 526,9 mnkr för 2019.

Den ingående budgetramen från 2018 var 504,4 mnkr. Efter ramförändringar som lön- och kostnadskompensation, volymökning för gruppen 16-18 åringar och effektiviseringskrav hamnade 2019 års ram på 521,4 mnkr. Efter ytterligare specifika ramförändringar som avslutat Skollyft (-5,0 mnkr), finansiering av skolbusskort (+4,1 mnkr) och KAL-medel (+5,0 mnkr) landade ramen i Budget 2019:2 på 526,9 mnkr.

När det gäller investeringar beviljades ett utrymme på 5 mnkr för inventarier till Sven Eriksongymnasiet, Viskastrandsgymnasiet och Kyllaredsgymnasiet. Nämnden har även ett investeringsutrymme hos Lokalförsörjningsnämnden på 4,0 mnkr, ämnat för lokalanpassningar.

Lokalförsörjningen har under året avslutat ombyggnation på Viskastrandsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet på totalt 19,0 mnkr (total budget 65,3 mnkr).

Nämnden beslutade i mars (och fick godkänt av Kommunstyrelsen) att använda bufferten på 6,7 mnkr för att hantera prognostiserat underskott på köpta - sålda platser inom gymnasieskolan.

Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 542,9 mnkr, vilket gav ett negativt resultat på -16 mnkr mot ram.

21,0 mnkr högre intäkter än vad som budgeterats beror på bidrag från Skolverket som beviljats under året.

43,7 mnkr högre kostnad för tjänster än budgeterat beror på; 22 mnkr för fler köpta platser inom Vuxenutbildningen (statsbidragsfinansierat), 12 mnkr högre kostnad än budgeterat för köpta platser inom gymnasiet, 4 mnkr högre kostnad för elevresor samt en kraftig felbudgetering av lärlingsersättning inom gymnasieskolan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick efter beslut i Kommunstyrelsen i juni tillstånd att använda 10,0 mnkr av tidigare ackumulerat resultat för att finansiera omställningen på gymnasieskolan.

Beslut: Upprättad årsredovisning för 2019 godkänns. Nämnden antecknar också informationen om analys av köpta – sålda platser och förklarar uppdraget slutfört.

Uppföljning intern kontroll 2019
Uppföljning har gjorts på föregående års interna kontrollplan. Uppföljningen redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genomfört inom områden där nämnden har identifierat väsentliga risker i verksamheten.

Beslut: Redovisningen av utförd intern kontroll godkänns.

Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Delegationsordningen är en förteckning över vem som fattar beslut i olika frågor å nämndens vägnar. Beslut som fattas på delegation redovisas till nämnden och delegationen gäller under förutsättning att övriga bestämmelser, avtal och riktlinjer för verksamheten iakttas.

Nuvarande delegationsordning fastställdes den 29 april 2019. Delegationsordningen revideras årligen för att hållas aktuell. Ett förslag på reviderad delegationsordning har arbetats fram.

Delegationsordningen kompletteras även med en Förteckning över verkställighetsåtgärder. Denna beskriver att antal uppgifter som är fördelade i förvaltningen men som inte betraktas som delegationsbeslut utan som ren verkställighet av gällande bestämmelser. Dessa åtgärder redovisas inte till nämnden.

Beslut: Upprättad delegationsordning fastställs.

Avveckling av Hantverksprogrammet Textil design
Hantverksprogrammets inriktning Textil design har under de senaste åren haft ett lågt och minskande antal sökande. Mot bakgrund av det mycket låga söktrycket 2019 beslutade Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att pausa antagningen till programmet inför antagningen 2020.

Den lilla elevgruppen innebär att kostnaden för varje elev blir hög. Med tanke på de anpassningar som genomförs för att nämnden ska ha en ekonomi i balans gör förvaltningen bedömningen att det inte är ekonomiskt hållbart att fortsätta bedriva utbildningen. Antagningen bör därför avslutas tills vidare så att inriktningen kan avvecklas.

Nämnden beslutar med 5 röster mot 4: Antagningen till Hantverksprogrammets inriktning Textil design avslutas tills vidare så att inriktningen kan avvecklas.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten att erbjuda textil inriktning inom ramen för ett högskoleförberedande program.

Statistikuppföljning elevnärvaro
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer vid fyra tillfällen per år att redovisa statistik för skolfrånvaro för nämnden:

- Månadsrapport per oktober (GVUN i november) - redovisning av aktuell statistik från
augusti – oktober.

- Månadsrapport per december (GVUN i januari) - redovisning av aktuell statistik från november - december föregående år.

- Månadsrapport per mars (GVUN i april) - redovisning av aktuell statistik från januari – mars.

- Månadsrapport per juli (GVUN i augusti) – redovisning av aktuell statistik från april – juni inklusive samt total statistik för föregående läsår i jämförelse med betygsresultat.

Den samlade statistiken över skolfrånvaro bör följas upp på fler än ett sätt. Dels behöver statistiken följas upp på övergripande nivå dvs. verksamhetens totala frånvarostatistik, dels på skolnivå för att upptäcka ev. avvikelser i jämförelser mellan program och elevgrupper men också på individnivå för att i ett tidigt skede ha möjlighet att stödja eleven i dennes skolgång.

I redovisning presenteras hur förvaltningen avser att följa upp statistiken på övergripande nivå dvs. antal elever med hög skolfrånvaro. Analyser på skol- och individnivå följs upp rutinmässigt inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Dessutom har nya riktlinjer för det närvarofrämjande arbetet tagits fram tillsammans med Grundskolan under innevarande läsår.

Förvaltningens bedömning är att man bör skilja på skolfrånvaro på de nationella programmen och Introduktionsprogrammet och kommer därför att särredovisa dessa. Statistiken redovisas verksamhetsvis och per program.

Sedan ett nytt it-stöd för elevregistrering m.m. infördes sommaren 2019 har inte tillförlitlig frånvarostatistik kunnat tas fram. I nuläget har inte leverantören kunnat prestera någon tillförlitlig prognos för när statistikfunktionen kan fungera. Förvaltningen kommer att hålla nämnden fortlöpande informerad om utvecklingen.

Beslut: Upprättad redovisning av hur förvaltningen avser att följa upp och för nämnden redovisa statistik över elever med hög skolfrånvaro godkänns.

Avveckling av Biologiska museet
Biologiska museet har tidigare nyttjats som museum med visning av olika samlingar, såsom mollusker, pressade växter och uppstoppade djur. Dåvarande Utbildningsnämnden har tidigare svarat för drift och bemanning av museet. I samband med ombyggnation av museets lokaler till undervisningssalar har de tidigare samlingarna packats ner och förvarats i en källare på en grundskola i Borås stad.

Utbildningsnämnden fattade 2014-02-18 § 26 beslut om hur inventarier och samlingar och kvarlevor ska hanteras. I beslutet framgår att det krävs nämndbeslut för att avyttra inventarier av stort värde samt de samlingar av djur och växter som hört till museet. Hanteringen av övriga delar, inklusive de mänskliga kvarlevor som tillhört museet, beslutas av förvaltningschef.

Kommunstyrelsen har 2019-09-30 § 391 beslutat att lämna bidrag till Navet för en flytt av samlingar till Navet. Navet har nu hämtat de flesta utställningsobjekt men mindre delar av samlingarna finns kvar. Kvar är en del fåglar, några rovdjur, fågelägg, ett fåtal fjärilar, djur i formalinburkar samt horn och skelettdelar från djur. Gymnasieskolorna och Grundskoleförvaltningen har erbjudits möjlighet att ta hand om det material de är intresserade av, övriga delar av samlingarna bör avyttras enligt de bestämmelser som gäller för de olika föremålen.

Beslut: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att avyttra kvarvarande delar av Biologiska museets samlingar.

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2019
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Ett förslag till redovisning för år 2019 har upprättats.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns.

Initiativärende GVUN 191210 - Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola
Kristdemokraterna och Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i initiativärende ”Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola” 2019-12-10 föreslagit nämnden:

- att uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola sker.

- att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att i samarbete med Grundskoleförvaltningen utreda hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola, inklusive de fristående gymnasieskolorna, kan förbättras.

Presidiet fick i uppdrag av nämnden att bereda ärendet. Förslaget är att i ett första steg uppdra till förvaltningen att redovisa för hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola sker, och att därefter ta ställning till det andra förslaget.

Beslut: Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola sker vid nämndens sammanträde 2020-03-31.

Ändrad tid för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 26 maj 2020
Under 2019 har ledamöter och ersättare i samband med Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämndens sammanträden besökt förvaltningens samtliga skolor och då fått information om verksamheterna samt rundvandring i lokalerna. I samband med detta framfördes önskemål om att även få möjligheten att besöka Hulta Ängar samt Viskastrandsgymnasiets verksamhet på Viared.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-10-29 om sammanträdestider för 2020.

Möjligheten ges nu ledamöter och ersättare i nämnden att, i samband med nämndsammanträdet den 26 maj, göra studiebesök vid såväl Hulta Ängar som Viared. Med anledning av detta föreslås nämndens sammanträde den 26 maj att börja kl. 13.00, istället för som tidigare beslutats kl. 15.00.

Beslut: Nämndsammanträdet den 26 maj 2020 börjar kl. 13.00.

Ändring av tidigare beslut gällande gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2020

Beslut: Gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 2020 fastställs. Tidigare beslut från 2020-01-28 upphävs.

 

Senast ändrad: 2020-02-27 09.14

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-30] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2020-02-25 15.30

g q n C