Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-03-31 15.30

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2020-03-31 15.30
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

 

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200331 Protokoll.pdf 342.3 kB 2020-04-02 09.12

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200331 Handlingar.pdf 8.1 MB 2020-03-30 08.10

 

Beslutsärenden:

 • Månadsuppföljning februari 2020
 • Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020, Viskastrandsgymnasiet
 • Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/2021
 • Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2020/2021
 • Läsårstider för läsåret 2021/2022
 • Uppdragsbeskrivning för politisk referensgrupp ny programstruktur
 • Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022
 • Yttrande över remiss - Borås Stads plan för krisberedskap
 • Rapport Dataskyddsförordningen
 • Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2019
 • Ansökan till Skolverket om särskild variant Design
 • LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, återrapportering 1,5 år
 • Initiativärende GVUN 191210 - Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola
 • Initiativärende GVUN 200128 - Utred kostnaden av användningen av distributionscentralen
 • Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
 •  
Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

Månadsuppföljning februari 2020
Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat som bygger på att skolornas åtgärdsplaner för budget i balans, som nämnden beslutat, får full effekt under året.

Nämnden kommer använda den centrala bufferten på drygt 5 Mnkr och eventuella budgettillskott under året för i första hand hantera avvikelser på köpta – sålda platser.

Beslut: Upprättad prognos för februari 2020 godkänns.

Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020, Viskastrandsgymnasiet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade om åtgärdsplaner för budget i balans på nämndmötet i januari. Viskastrandsgymnasiet har justerat åtgärdsplanen.

Anpassningarna har hanterats på skolan enligt MBL. Vid MBL § 19 den 9 mars kom man överens om att den riskanalys enligt Arbetsmiljölagen som gjordes i december 2019 inte behöver göras om för lärarorganisationerna. Däremot har det genomförts riskbedömningar för kommunals avtalsområde.

Beslut: Den justerade åtgärdsplanen för att nå en ekonomi i balans för Viskastrandsgymnasiet godkänns. Utfallet av åtgärderna ska följas upp i samband med månadsuppföljningen ur alla perspektiv.

Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/2021
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2020/2021. Enligt Skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarade utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål (Skollagen 15 kap 30 §).

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde i oktober 2019 antagningsorganisation för läsåret 2020/2021. Detta är ett förslag till revidering som utgår från resultatet av första sökperioden. De viktigaste förändringar som föreslås är:

 • Logistik och e-handel, Sven Erikson (från 40 till 0 platser),
  • Ekonomiprogrammet, Almås (från 30 till 15 platser)
  • Naturvetenskapsprogrammet, Almås (från 30 till 15 platser)
  • Handel- och administrationsprogrammet, Almås (från 46 till 40 platser)

Nämnden bedömer att spetsutbildningen Logistik och e-handel är en viktig utbildning att kunna erbjuda eleverna i Borås. Det finns också en stor efterfrågan på arbetsmarknaden efter personal med kompetens inom området. Inför läsåret 2020/2021 är söktrycket på utbildningen för lågt för att kunna genomföra utbildningen.

Beslut: Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2020/2021 fastställs. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa organisationen efter elevernas val.

Nämnden pausar antagningen till spetsutbildningen Logistik och e-handel läsåret 2020/2021. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför läsåret 2021/2022 stärka utbildningens innehåll och attraktivitet, med ambitionen att kunna genomföra utbildningen 2021/2022.

Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2020/2021
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för dem.

Gymnasiesärskola är förlagd till Bergslenagymnasiet, Hulta Ängar, Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

Ett förslag till antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2020/2021 har upprättats.

Beslut: Gymnasiesärskolans antagningsorganisation för läsåret 2020/2021 fastställs. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa organisationen efter elevernas val.

Läsårstider för läsåret 2021/2022
Beslut: Nämnden fastställer läsårstiderna för läsåret 2021/2022:

Ht 2021 tisdag 17 augusti – tisdag 21 december
Vt 2022 tisdag 11 januari – fredag 10 juni

Lovdagar
Ht 2021 torsdag 3 november – fredag 4 november
Vt 2022 måndag 14 februari – fredag 18 februari
måndag 11 april – torsdag 14 april
fredag 27 maj

Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vårterminen 2022 är 7-8 mars (v 10). Övriga kompetensutvecklings- och planeringsdagar beslutas av respektive gymnasiechef.

Uppdragsbeskrivning för politisk referensgrupp ny programstruktur
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under lång tid haft höga resultat såväl avseende elevernas resultat som i upplevd trygghet. Borås Stads gymnasieskolor har generellt en stark attraktionskraft och ett högt söktryck. Nämnden är angelägen att behålla och utveckla skolornas attraktionskraft. Under de kommande åren kommer antalet elever i Borås kommunala gymnasieskolor att öka kraftigt, enligt Borås Stads befolkningsprognos.

I december 2018 beslutade Kommunfullmäktige om förstudie för en ny gymnasieskola. I augusti 2019 gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att ta fram alternativ för ny programstruktur för samtliga gymnasieskolor samt påbörja planeringen av ytterligare en gymnasieskola. I december presenterades rapporten med fyra alternativ. I underlaget har hänsyn tagits till en fördjupad studie om att främja integration.

En politisk referensgrupp har utsetts för det politiska beredningsarbetet. Gruppen har haft tre möten. Nämnden har i februari informerat Kommunfullmäktige om de fyra alternativen. Efter politisk beredning är bedömningen att ett mer avgränsat uppdrag behöver ges till den politiska referensgruppen

Beslut: Nämnden fastställer förslag till uppdragsbeskrivning för politisk referensgrupp samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram kompletterande underlag. Uppdraget slutredovisas till nämndens sammanträde i september 2020.

Nämnden beslutar att Björn-Ola Kronander (M) ingår i den politiska referensgruppen i stället för Oliver Öberg (M).

Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022
Thorengruppen AB:s ansökan avser utökning i Borås med fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås med följande utbildningar:

 • Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning måleri,
 • Handels-och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, samt
 • Vård och omsorgsprogrammet.

Antal sökta platser totalt till åk 1 är 24. Planerad start för utbildningarna är läsåret 2021/2022. Totalt antal platser fullt utbyggt 2023 är 72.

Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis även i fristående regi. Sammantaget kan detta innebära att det läsåret 2021/2022 och framåt kommer att finnas ett stort antal antagnings platser på de aktuella programmen. Söktrycket till Bygg och anläggning står i dag i bra relation till de platser som erbjuds, detsamma gäller för Handel och service där vi dock ser en fallande trend i söktryck. Till Frisör inom Hantverksprogrammet samt Vård och omsorgsprogrammet är söktrycket lågt.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet 16-åringar inom de kommande fem åren. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat elevantal och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en större och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor samt genom att planera för en ny gymnasieskola.

Nya fristående aktörer skulle riskera genomförandet av förändringar och leda till negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Borås Stad.

Beslut: Nämnden godkänner upprättat yttrande samt översänder detsamma till Kommunstyrelsen.

Yttrande över remiss - Borås Stads plan för krisberedskap
Beslut:
Nämnden avstår från att yttra sig i ärendet.

Rapport Dataskyddsförordningen
Nämnder i Borås Stad ska årligen upprätta en rapport där det framgår vilka åtgärder och aktiviteter som har genomförts efter föregående års granskning och vilka aktiviteter som är planerade framåt för att möta lagkraven.

I rapporten för verksamhetsår 2019 finns en sammanställning av antal registrerade personuppgiftsbehandlingar, antal behandlingar med känsliga personuppgifter, antal konsekvensbedömningar av känsliga behandlingar och antal personuppgiftsincidenter.

Utifrån granskningsprotokollet för verksamhetsår 2018 har en åtgärdslista upprättats. I rapporten finns en beskrivning över genomförda åtgärder.

Förvaltningen har gjort en självskattning av status på arbetet utifrån gällande lagkrav som sedan har granskats av Borås Stads dataskyddsombud.

Beslut: Nämnden godkänner upprättad rapport för 2019.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2019
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, 3 kap. 10 §, ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.

Enligt SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § ska Patientsäkerhetsberättelsen ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Ett förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2019 för elevhälsans medicinska insats har upprättats.

Beslut: Nämnden godkänner upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2019 för elevhälsans medicinska insats.

Ansökan till Skolverket om särskild variant Design
Bäckängsgymnasiet har idag en särskild variant av Design som är mycket uppskattad. Ansökan för denna måste förnyas vart fjärde år vilket är inför läsåret 2021/2022.

Bäckängsgymnasiet ansöker om en särskild variant istället för att ha det inom det Estetiska programmet därför att de vill ha fler kurser med Design och Designprocessen, för att eleverna skall få fördjupad kunskap inom området.

Beslut: Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att förnya ansökan om särskild variant av Design på Bäckängsgymnasiet.

LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, återrapportering 1,5 år
Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har använt resultatet av undersökningen i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Kommunstyrelsen följer löpande upp nämndernas arbete och nu ska 1,5 årsrapportering göras.

Beslut: Nämnden godkänner redovisning av åtgärder utifrån undersökningen ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017”.

Initiativärende GVUN 191210 - Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola
Kristdemokraterna och Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i initiativärende ”Förbättra överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola”
2019-12-10 föreslagit nämnden:

- att uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola sker.

- att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att i samarbete med Grundskoleförvaltningen utreda hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola, inklusive de fristående gymnasieskolorna, kan förbättras.

Presidiet fick i uppdrag av nämnden att bereda ärendet. Förvaltningen gavs i uppdrag vid nämndens sammanträde 2020-02-25 att redovisa hur överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola sker. En redovisning har upprättats.

I syfte att kvalitetssäkra barns och elevers övergångar mellan skolformer finns i Borås Stad en gemensam övergångsplan framtagen. Planen har tagits fram i samverkan mellan de olika skolformerna och utgår från de mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Revidering av planen sker årligen i samverkan mellan berörda förvaltningar. Inom Sjuhärads samverkansområde har varje skola utsett en representant med särskilt ansvar att säkra övergångar mellan skolor och skolformer.

Beslut: Nämnden godkänner upprättad redovisning av processen för överlämning mellan grundskola och gymnasieskola, samt förklarar uppdraget slutfört.

Initiativärende GVUN 200128 - Utred kostnaden av användningen av distributionscentralen
Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden lade vid nämndsammanträdet den 28 januari ett initiativärende där man föreslog nämnden besluta att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att redovisa hur kostnadsutvecklingen har sett ut samt presentera prognos vid användningen av distributionscentralen. Förvaltningen föreslogs också redovisa om verksamheten har upplevt någon förändring i kvalitén, såväl på tjänsten som levererade varor.

Nämnden beslutade att remittera initiativärendet till presidiet för beredning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har konstaterat att råvarorna har ökat i pris genom den upphandling som gäller sedan 2019 på ett sätt som nämnden inte hade förutsett. Detta har lett till en ansträngd ekonomi.

Den strategiska kostfunktionen ligger under Kommunstyrelsen. Med ovanstående som bakgrund ber Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden om stöd från Kommunstyrelsen med en grundlig genomgång av hur alla strategier, krav och mål (lokala och nationella) när det gäller maten ska kunna förverkligas.

Beslut: Nämnden beslutar att översända upprättad skrivelse till Kommunstyrelsen.

Dokumentera lärdomar utifrån beslut om fjärr- och distansundervisning
Beslut: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att sammanställa observationer och lärdomar utifrån beslut om fjärr- och distansundervisning. Sammanställningen ska göras utifrån perspektiven elev, verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö.


Senast ändrad: 2020-04-02 09.14

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-30] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2020-03-31 15.30

g q n C