Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-04-28 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2020-04-28 15.00
Plats: Distanssammanträde

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.


Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200428 Protokoll.pdf 781.8 kB 2020-04-29 08.49

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200428 Handlingar.pdf 3 MB 2020-04-22 08.03


Beslutsärenden:

  • Månadsuppföljning mars 2020
  • Extra medel till välfärden
  • Yttrande över remiss - Biblioteksprogram 2020-2023
  • Tillstyrkan av anslagsframställan för Almåsgymnasiets NO-salar, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 2
  • Fortsatt utbildning inom Komvux - asylsökande elever i gymnasieskolan som fyllt 20 år och ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd
  • Anmälningsärenden
  • Delegationsbeslut
  • Övriga frågor

Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

Månadsuppföljning mars 2020
Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat som bygger på att skolornas åtgärdsplaner för budget i balans, som nämnden beslutat, får full effekt under året.

Nämnden kommer använda den centrala bufferten på drygt 5 Mnkr och eventuella budgettillskott under året för i första hand hantera avvikelser på köpta – sålda platser.

Beslut: Upprättad prognos för mars 2020 godkänns.

Extra medel till välfärden
Riksdagen beslutade i februari i år att tillföra extra medel till kommunerna under benämningen ”extra medel till välfärden”. Av de medel som fördelats till Borås Stad beslutade Kommunfullmäktige 2020-03-19 att tillföra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 mnkr i utökat kommunbidrag och nämnden avgör hur tillskottet ska användas.

Beslut: Det utökade kommunbidraget om 5 mnkr för 2020 fördelas enligt följande:
4 550 000 kronor till den centrala bufferten.
450 000 kronor till International Baccalaureate Diploma Programme på Sven Eriksonsgymnasiet.

Yttrande över remiss - Biblioteksprogram 2020-2023
Biblioteken i Borås har under året arbetat fram ett nytt Biblioteksprogram för 2020-2023 som ska ersätta det program som slutade gälla vid årsslutet 2019. Under våren lanserades förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi och senare under året fastställdes både Västra Götalandsregionens biblioteksplan och Boråsregionens kulturplan. Parallellt med de processerna har det arbetats med det här biblioteksprogrammet.

Alla kommuner i Sverige ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en egen biblioteksplan, något som i Borås benämns biblioteksprogram. I arbetet med programmet har bibliotekspersonalen involverats och stor vikt har lagts vid att få programmet att harmoniera väl med både VGR:s (Västra Götalandsregionen) biblioteksplan och Boråsregionens kulturplan.

Beslut: Förslag till Biblioteksprogram 2020-2023 tillstyrks under förutsättning att man tar nämndens synpunkt i beaktande.

Tillstyrkan av anslagsframställan för Almåsgymnasiets NO-salar, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i Lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet av att tillskapa NO-salar på Almåsgymnasiet. Almåsgymnasiet har idag inte det antal NO-salar som behövs för sina utbildningar. Behovet kvarstår även om inte naturvetenskapsprogrammet startas upp som planerat på Almåsgymnasiet.

Projektet finns upptaget i investeringsbudget för 2020 med en projektbudget om 4 500 000 kronor. Hyresförändringen blir motsvarande 246 014 kr per år.

Tidplanen är preliminär byggstart i juni 2020 med inflyttning augusti 2020.

Beslut: Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Almåsgymnasiets NO-salar, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 2 tillstyrks.

Fortsatt utbildning inom Komvux – asylsökande elever i gymnasieskolan som fyllt 20 år och ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd
En asylsökande elev som har studerat på ett introduktionsprogram eller nationellt program i gymnasieskolan har inga rättigheter att avsluta sina studier på Komvux då denne fyllt 20 år. När eleven däremot får ett uppehållstillstånd omfattas de av rättigheten till utbildning på Komvux precis som alla andra elever som är folkbokförda i kommunen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har identifierat att det finns 11 asylsökande elever i gymnasieskolan som fyllt eller fyller 20 år under 2020 som i nuläget inte omfattas av rätten till fortsatta studier på Komvux. Under tiden dessa ungdomar väntar på att få sitt asylärende prövat är utbildningsvägarna i vuxenutbildningen stängda.

För att möjliggöra för dessa elever att fullfölja sina studier kan olika alternativ inom vuxenutbildningens uppdragsutbildningar och befintlig budget erbjudas.

Beslut: Under 2020 erbjuds asylsökande elever som under innevarande år fyllt/fyller 20 år och ännu inte fått uppehållstillstånd möjlighet att avsluta sina studier via uppdragsutbildning på Komvux. Detta inom ramen för Vuxenutbildningens befintliga budget.

 

Senast ändrad: 2020-04-29 08.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-30] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2020-04-28 15.00

g q n C