Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-05-26 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2020-05-26 15.00
Plats: Vuxenutbildningens telebildsal Bryggaregatan samt virtuellt sammanträdesrum

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

 

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200526 Protokoll.pdf 271.1 kB 2020-05-28 11.07
Bilagor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 200526.pdf 285.7 kB 2020-05-28 11.09

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200526 Handlingar.pdf 2.4 MB 2020-05-15 08.35

 

Beslutsärenden:

  • Godkännande av vidtagen åtgärd - Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2020
  • Tillägg till Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
  • Skolchefens rapport till huvudmannen
  • Yttrande över remiss - Motion angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
  • Anmälningsärenden
  • Delegationsbeslut
  • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
  • Övriga frågor
  •  
Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

Godkännande av vidtagen åtgärd - Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för tertial 1 som godkänts vid presidiemötet 2020-05-11. Oliver Öberg (M) deltog inte i presidiebeslutet. Prognosen visar ett nollresultat, vilket inkluderar i anspråkstagande av central buffert och budgettillskott under året för att hantera köpta – sålda platser, vilket godkänts av nämnden.

Beslut: Vidtagen åtgärd, budgetuppföljning Tertial 1 2020, godkänns efter redaktionell beslutad ändring.

Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om förtydligande kring hur de ökade kostnaderna som orsakas av coronasituationen ska hanteras.

Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att regler kring bisyssla efterlevs, samt att detta läggs till som ett kontrollmoment i nästa års internkontrollplan.

Tillägg till Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2020-02-25, § 32, om nu gällande delegationsordning. Ett tillägg gällande beslut att förbjuda bisyssla behöver göras.

Beslut: Upprättat tillägg i delegationsordningen fastställs.

Skolchefens rapport till huvudmannen
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. För att belysa vikten av det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen ska huvudmannen utse en skolchef. (Prop. 2017/18:182)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utsåg vid sitt sammanträde 29 januari 2019 förvaltningschefen att vara skolchef. Skolchefens bedömning är att rapportering årsvis till nämnden är rimlig och lämnar därför rapport för det gånga året.

Beslut: Upprättad rapport för 2020 godkänns efter redaktionell beslutad ändring.

Yttrande över remiss - Motion angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
Kommunstyrelsen har översänt rubricerad motion på remiss till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Motionären föreslår Kommunfullmäktige besluta att utreda förutsättningarna/möjligheten att initiera ett projekt som syftar till att öka skolungdomarnas kunskap om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten eftersom okunskapen är mycket stor, samt att så långt som möjligt söka finansiera projektet med externa medel från privata mecenater, regionen, organisationer eller liknande.

Nämnden ser att motionären har ett lovvärt syfte med sitt förslag men anser inte att detta ska drivas i projektform inom skolan. Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället. Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Det betyder att det finns inslag i samtliga ämnen och kurser där frågor om demokrati lyfts. I några av gymnasieskolans ämnen och kurser lyfts frågor om mänskliga rättigheter och olika regimers brott mot dessa särskilt fram som centralt och en del av ämnets syfte.

Beslut: Motionen avstyrks.

Initiativärende – Omfördela resurser från busskort till undervisning under den tid distansundervisning pågår

Moderaterna och Kristdemokraterna i nämnden lägger ett initiativärende där man föreslår nämnden besluta att tillskriva Kommunfullmäktige om att inte behöva dela ut avgiftsfria busskort till elever som bor närmare än 6 km från skolan. Detta under den tid som distansundervisning bedrivs.

Beslut: Initiativärendet avslås.


Senast ändrad: 2020-05-28 11.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-30] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2020-05-26 15.00

g q n C