Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, plan 5 sammanträdesrum Tämta, samt virtuellt sammanträdesrum

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200825 Protokoll.pdf 407.2 kB 2020-08-28 11.17
Bilagor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 200825.pdf 366.2 kB 2020-08-28 11.17


Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200825 Handlingar.pdf 3.8 MB 2020-08-17 08.12


Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning per juli 2020
 • Budget 2021:1
 • Riskanalys och intern kontrollplan 2021
 • Tillägg till Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Marknadsundersökning
 • Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service
 • Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse
 • Miljörapport tertial 2
 • Yttrande över remiss Energi- och klimatstrategi
 • Yttrande över remiss Anhörigstöd för barn och unga
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

Månadsuppföljning juli 2020

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat som bygger på att skolornas åtgärdsplaner för budget i balans får full effekt under året.

Risker i prognosen:

 • Osäkerhet råder beträffande elevantalet för läsårsstarten, vilket påverkar köpta - sålda platser för gymnasieskola och gymnasiesärskola.
 • Osäkerhet råder gällande flyktingersättningen för att finansiera språkintroduktionen för gymnasiet, då dessa ansökningar görs terminsvis i efterhand och handläggningen hos myndigheten kan ta upp till ett år.
 • Coronasituationen har inneburit en mycket stor påverkan på nämndens verksamhet. Undervisningen genomförde övergången till fjärrundervisning mycket bra, men för att inte riskera ett kraftigt tapp i elevernas måluppfyllelse kommer det krävas mer resurser än vad som finns i budget.
 • Förvaltningen har av ett konkursbo fått en begäran om rättning av retroaktiv ersättning till fristående gymnasieskolor för åren 2010-2013 (avser en gymnasieskola som stängde juni 2013).
 • Förvaltningen har ett pågående rättsfall avseende ersättning till folkhögskola för sfi inom Vuxenutbildningen.

Beslut: Upprättad prognos för juli 2020 godkänns.

Budget 2021:1, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaltningen har presenterat fyra prioriterade utvecklingsområden för nämnden och det fortsatta utvecklingsarbetet med dessa ligger till grund för budgeten.

Efter två år med besparingar gör förvaltningen bedömningen att det finns ett behov av en ramhöjning för att kunna leverera välfärd på de nivåer som nämnden gjort tidigare. Alla elevers rätt till lika villkor ska inte behöva kompromissas med.

De medel utöver ram som nämnden ser behov av ska användas till:

 • Ökade kostnader för gymnasieelever med särskilda behov, särskilda skolplaceringar: 3 mnkr
 • Attrahera och behålla elever från KAA-registret (kommunalt aktivitetsansvar): 3 mnkr.
 • Ökade kostnader distributionscentralen: 1 mnkr
 • Satsning på lärlingsutbildning för gymnasiesärskolans yrkesprogram: 2 mnkr
 • Volymökningen av egenfinansierad Vuxenutbildning med bibehållen kvalitet: 8 mnkr

Beslut: Upprättat förslag till Budget 2021:1 godkänns.

Riskanalys och intern kontrollplan 2021

Nämnden har upprättat en riskanalys för 2021 inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. I riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i nämndens interna kontrollplan.

Nämndens gällande regler och anvisningar för intern kontroll beslutades 2016-10-25. Redaktionella ändringar är gjorda i dokumentet. Anvisningar och regler gäller som tidigare.

Beslut: Upprättad riskanalys och plan för intern kontroll 2021 godkänns. Nämnden beslutar om redaktionell ändring i dokumentet Regler och anvisningar.

Tillägg till Delegationsordning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Traditionella ”firmatecknare” är en företeelse som egentligen är främmande i en kommunal organisation. Firmatecknare används för personer som utsetts av styrelsen för t.ex. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Ändå är detta ett återkommande problem, inte minst i kommuniceringen med finansiella institutioner, som kräver firmatecknare för kommunala myndigheter.

Ett tillägg gällande förvaltningschefens rätt att teckna kommunens firma inom nämndens ansvarsområde behöver göras.

Beslut: Upprättat tillägg i delegationsordningen fastställs.

Marknadsundersökning

För att få en fördjupad bild av vad elever väljer för gymnasieprogram och varför uppdrar nämnden åt förvaltningen att genomföra en marknadsundersökning som ska svara på de frågorna tillsammans med vilka trender som studievägledarna ser. Undersökningen skall kunna användas som beslutsunderlag för framtida beslut om dimensionering, inriktning och organisering av program.

I samband med diskussioner om framtidens gymnasieskola så har också betydelsen av skolornas varumärken lyfts fram. Det finns ett behov av att stärka samtliga gymnasieskolors varumärken och analysera vilka aktiviteter som behövs för att genomföra det.

Förvaltningen bedömer att merparten av undersökningen kan bedrivas med interna resurser. Dock behöver en konsult med expertkunskap i marknadsundersökning samt tid för fältundersökning köpas in. Kostnad för detta bedöms till ca 250 000 kr som finansieras genom gymnasiets gemensamma budget. Denna kostnad bedöms vara försvarbar utifrån ett konkurrensperspektiv.

Rapport sammanställs och redovisas till nämnden senast i februari 2021.

Beslut: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra marknadsundersökningen i syfte att ge kunskap om hur vi skapar attraktiva och framgångsrika utbildningar samt kan stärka våra varumärken.

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 2018:1937 i kraft. Lagen syftar till att digital offentlig service ska bli mer tillgänglig, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020.

Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Nämnden gör bedömningen att inkomna handlingar till nämndens förvaltning ska undantas kravet på tillgänglighetsanpassning. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta framförallt inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli omfattande och undantas också tillgänglighetskravet.

Beslut: Nämndens protokoll på Borås Stads webbplats tillgänglighetsanpassas från och med den 25 september 2018. Föredragningslistan tillgänglighetsanpassas från och med 23 september 2020.

Handlingar som undantas tillgänglighetskravet för nämndens förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service är:

- Inkomna handlingar

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar.

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. Det innefattar även handlingar som kanske inte uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och skrivarloggar.

Beslut: Beslutas om gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse enligt upprättat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Miljörapport tertial 2, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Miljörapporten för tertial 2 innehåller en uppföljning av indikatorer inom miljömålet "Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet".

Förvaltningens kontor och vuxenutbildningen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas. Samtliga gymnasieskolor är certifierade med Grön flagg.

Beslut: Upprättad Miljörapport för tertial 2 2020 godkänns.

Yttrande över remiss – Energi- och klimatstrategi

Miljö- och konsumentnämnden har översänt rubricerad remiss för yttrande. Nämnden anser att klimatfrågorna är viktiga, och ställer sig positiv till den uppdaterade strategin med en del önskemål om förtydliganden och förslag på redaktionella ändringar.

Beslut: Remissen tillstyrks under förutsättning att man tar nämndens synpunkter i beaktande.

Yttrande över remiss – Anhörigstöd för barn och unga

Vård- och äldrenämnden har översänt rubricerad remiss för yttrande. I budget 2020 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. Enligt 5 kap 10§ socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varje år ett antal elever som har frånvaro från skolan på grund av att de måste stödja/vårda anhöriga.

Beslut: Remissen tillstyrks.

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-30] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2020-08-25 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol