Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-09-29 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2020-09-29 15.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, samt virtuellt sammanträdesrum

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200929 Protokoll.pdf 510.4 kB 2020-10-02 12.40
Bilagor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 200929.pdf 384.9 kB 2020-10-02 12.41

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 200929 Handlingar.pdf 5.8 MB 2020-09-23 11.00

Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från förvaltningen
 • Godkännande av vidtagen åtgärd - Tertial 2, år 2020
 • Godkännande av vidtagen åtgärd - Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2021/2022
 • Framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola
 • Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
 • Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås - Slutrapport
 • Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari-juni 2020
 • Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga
 • Svar på Stadsrevisionens rapport om ärendeberedning i Borås Stads nämnder
 • Yttrande över remiss - Övernattning i skolsalar och idrottshallar
 • Yttrande över remiss - Föreskrifter för avfallshantering
 • Yttrande över remiss - Cykelstrategi i Borås Stad
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

Godkännande av vidtagen åtgärd - Tertial 2, år 2020

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för tertial 2 som godkänts vid presidiemötet 2020-09-14. Prognosen visar ett negativt resultat på 5 mnkr.

Nämnden har förstärkt uppföljning av resultat för de elever som påverkats av vårens period av fjärr- och distansundervisning till följd av Covid-19.

Förvaltningen har genomfört åtgärdsplaner för skolorna som omfattar 17 mnkr och nämnden har beslutat att bufferten ska användas för underskottet på köpta och sålda platser.

Nämnden har tidigare aviserat ökade kostnader på grund av Covid-19 med 8 mnkr. En stor del av kostnaderna förknippas till undervisningen för att inte riskera elevernas måluppfyllelse. Nämnden har inte fått något besked om ytterligare resurser och har därför inte vidtagit dessa åtgärder fullt ut. Bedömningen i nuläget är merkostnader i undervisningen med 2 mnkr. Nämnden förutsätter att Covid19-kostnader hanteras centralt.

Beslut: Vidtagen åtgärd, budgetuppföljning tertial 2 2020, godkänns. Nämnden begär hos Kommunfullmäktige att få använda det återstående ackumulerade resultatet.

Godkännande av vidtagen åtgärd - Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i enlighet med Rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, gjort en redovisning i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. Totalt fem uppdrag som rör personal- och kompetensförsörjningsfrågor redovisas.

Presidiet har vid sitt sammanträde 2020-09-14 godkänt redovisningen.

Beslut: Vidtagen åtgärd, Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, godkänns. Uppdragen förklaras fullgjorda.

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2021/2022

Förändringar mot föregående års antagningsorganisation består bland annat av att Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet gör platser på Yrkesintroduktion sökbara mot tio olika yrkesprogram. Flest platser förläggs på Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Almåsgymnasiet startar inte Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Bäckängsgymnasiet utökar antagningsorganisationen med en klass på Samhällsvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet blir därmed de två största gymnasieprogrammen med 270 respektive 210 platser.

Sven Eriksonsgymnasiet startar återigen spetsutbildningen Logistik och E-handel.

Beslut: Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2021/2022 antas.

Framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 29 oktober 2019 att tillsätta en tillfällig politisk referensgrupp i arbetet med ny programstruktur för Borås gymnasieskola.

Vid nämndens möte 31 mars 2020 fastställs en uppdragsbeskrivning för den politiska referensgruppen och förvaltningen ges i uppdrag att ta fram kompletterande underlag. Slutsatser från dessa redovisades vid nämndens planeringskonferens 16 juni 2020 och har nu resulterat i nämnda beslutspunkter.

Elevprognosen visar på en skillnad i behov av platser som till 2025 varierar mellan 300 – 560 platser. Den siffran är beroende av hur många elever som väljer att pendla in till Borås alternativt pendla ut från Borås samt andelen av elever som väljer friskolor för sin utbildning.

En viktig del i nämndens arbete med Framtidens gymnasieskola är att få till en bred politisk överenskommelse som håller över tid.

Beslut:

 1. Nämnden beslutar att tillskriva Lokalförsörjningsnämnden om att:
  a) ta fram förslag i närområdet för Bäckängsgymnasiet avseende behov av utökning för undervisningslokaler, utökad kapacitet för matsal samt säkerställande av långsiktig lösning för idrottshall
  b) ta fram förslag i närområdet för Sven Eriksongymnasiet avseende behov av utökning för undervisningslokaler.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda en form/modell där varje skola har en buffert med antal utbildningsplatser inom ramen för skolans maxkapacitet för att kunna anpassa verksamheten under antagningsprocessen.
 3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur lokalutnyttjandet på Almåsgymnasiet kan förbättras/ökas. Att utreda möjligheten att låta elever som är antagna till utbildningar på andra närbelägna gymnasieskolor läsa delar av utbildningen på Almåsgymnasiet ser nämnden som ett bra alternativ.
 4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att förfina/justera resursfördelningsmodellen så att extra resurser kommer de verksamheter till del som har störst avvikelse i socioekonomiska förutsättningar bland sina elever.
 5. Nämnden utökar förvaltningens uppdrag ”samverkan med näringsliv och högskola” med tilläggsuppdraget att utreda på vilket sätt Borås stad som enskild arbetsgivare och som samarbetspartner gentemot näringslivet kan förstärka yrkesprogrammens status.
 6. Förvaltningen får i uppdrag att utreda gymnasiesärskolans framtida erbjudande och placering med extra fokus på elevernas behov och effektivt lokalutnyttjande.
 7. Förvaltningen får i uppdrag att följa och bevaka betänkandet ”Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola” och hålla nämnden informerad om Borås stad som skolhuvudman behöver förbereda sig för eventuella förändringar.
 8. Nämnden beslutar att den inte kommer att verka för en etablering av en ny gymnasieskola i Borås under innevarande mandatperiod.
 9. Nämnden förklarar den politiska referensgruppens uppdrag avslutat.

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser

Denna plan avser organisation av krisledningsarbete på förvaltningsnivå och omfattar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den nu gällande planen fastställdes av nämnden 2019-04-29 och har nu reviderats utifrån erfarenheter från förvaltningens krisledningsarbete under Coronapandemin.

Beslut: Förvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser fastställs.

Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås – Slutrapport

Rapport till nämnden i augusti 2020 blir tillika en slutrapport då omorganisationen är fullt verkställd. Rapportering till nämnden om det fortsatta utvecklingsarbetet och resultat för Introduktionsprogrammet kommer framöver att ingå i förvaltningens rapportering för kvalitetsarbete.

Beslut: Upprättad slutrapport godkänns. Uppdraget förklaras slutfört.

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari - juni 2020

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna skall minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd.

Nämnden har ett väl inarbetat system för vart elever och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. Lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst Skolinspektionen finns att vända sig till beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har också representanter i form av elevorganisationer på skolorna. Därför är synpunktshanteringen inte första valet för brukare i organisationen.

Nämnden redovisar synpunkter som inkommit till nämnden under januari – juni 2020. Totalt för perioden 1 klagomål.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns.

Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av samverkan med externa parter kring barn och unga.

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.

Nämnden kommer under hösten att arbeta med Bildningsstaden 2021-2026 och i samband med detta förvaltningsgemensamma projekt identifiera den samverkan som är nödvändig för att säkra nämndens grunduppdrag och dess praktiska nytta för kärnverksamheten.

Beslut: Upprättat svar på revisionsrapporten godkänns.

Svar på Stadsrevisionens rapport om ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedömer i sin rapport att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas.

Borås Stad saknar av Kommunfullmäktige beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Nämnden emotser uppdaterade vägledande principer och bestämmelser från Kommunfullmäktige.

Beslut: Upprättat svar på revisionsrapporten godkänns.

Yttrande över remiss - Övernattning i skolsalar och idrottshallar

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i samband med evenemang och träningsläger. Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland annat genom att stödja föreningslivet.

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler till evenemang.

Nämnden ställer sig positiv till att bidra till utvecklingen av Borås Stad som evenemangsstad genom att hyra ut skollokaler. Att göra detta samlat är bra för tydlighet mot kommande hyresgäster. I skrivelsen gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid evenemang så beskrivs tänkta rutiner kring detta förfarande där Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser en del detaljer som behöver diskuteras vidare. Nämnden ställer sin personal till förfogande för att justera och förtydliga rutinen för gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid evenemang.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Yttrande över remiss - Föreskrifter för avfallshantering

Enligt Miljöbalken är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet med att ta fram en avfallsplan pågår just nu, däremot har arbetet med att ta fram nya avfallsföreskrifter kommit så långt att nämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Representanter från gymnasie- och vuxenutbildningens miljöarbete och intendenter har sett över förslaget utan kommentar.

Beslut: Remissen tillstyrks under förutsättning att hänvisningar uppdateras till nu gällande lagstiftning, ex. att Avfallsförordning 2011:927 ändras till nu gällande förordning 2020:927.

Yttrande över remiss - Cykelstrategi Borås Stad

I stadens vision och i Översiktsplanen som antogs i april 2018 anges tydligt att kommunen ska satsa på mer hållbara och yteffektiva färdmedel, bland annat cykel. Forskning visar att cykeln upptar knappt hälften så stor yta per resenär jämfört med bil. Det finns därför stora vinster att göra om fler väljer att cykla, vilket inte minst vad det gäller markanvändningen.

Resvaneundersökningar visar att invånarna i Borås Stad använder cykel i lägre utsträckning jämfört med kommuner av samma storlek och även jämfört med riket som helhet. Studier har visat att det finns en stor potential för att fler ska cykla i Borås eftersom många har sitt arbete eller skola på cykelattraktivt avstånd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har både anställda och elever vid samtliga skolor som väljer att ta cykeln till jobbet eller skolan och ser potential för Borås Stad som cykelstad. Upprustning av cykelbanor, en mer genomtänkt infrastruktur och bättre parkeringsmöjligheter för de som väljer detta transportsätt ser nämnden som positiv utveckling. Cykeltrafiken får inte i för hög utsträckning byggas ut på bekostnad av gångtrafikanters möjlighet att ta sig fram på ett enkelt, bekvämt och tryggt sätt.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Tillstyrkan av anslagsframställan för Almåsgymnasiets innergård

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har till Lokalförsörjningsnämnden i lokalresursplaneringen framställt sitt behov om ombyggnation på Almåsgymnasiet och dess innergård. Detta då det i dagsläget är problem med flödet av elever mellan vissa byggnadskroppar, samt att det inte finns någon naturlig samlingspunkt för eleverna på skolan. I dag skapar byggnaderna flöden som leder till långa omvägar genom byggnaderna. Skolan saknar studieplatser och har behov av en mindre hörsal i sin undervisning. I nuvarande bibliotek finns det också vissa problem med att personalen är placerad på ett sådant sätt att det försvårar möjligheten till överblick.

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en projektbudget om 17 500 000 tkr. Hyresförändringen blir motsvarande 858 566 kr per år.

Tidplanen är preliminär byggstart i januari 2021 med färdigställande juni 2021.

Beslut: Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiets innergård tillstyrks.

 

Senast ändrad: 2020-10-02 12.43

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-30] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2020-09-29 15.00

g q n C