Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-10-27 15.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid: 2020-10-27 15.00
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, samt virtuellt sammanträdesrum

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 201027 Protokoll.pdf 347.3 kB 2020-10-30 07.25
Bilaga 1 till protokoll 201027.pdf 108.9 kB 2020-10-30 07.25

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 201027 Handlingar.pdf 2.4 MB 2020-10-20 06.58


Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning september 2020
 • Uppdrag - Modell socioekonomisk fördelning Framtidens gymnasieskola
 • Tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsprocessen 2021
 • Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021
 • Förändring i gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2021/2022, Bäckängsgymnasiet
 • Översyn av International Baccalaureate IB
 • Yttrande över remiss - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd
 • Yttrande över remiss - Uppföljning Program för nationella minoriteter
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

 

Beslut i korthet:

Förändring i gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2021/2022, Bäckängsgymnasiet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-09-29 om gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2021/2022.

Efter utredning väljer Bäckängsgymnasiet att göra följande förändringar av antagningsorganisationen för läsåret 2021/2022:

Minskar från 60 till 30 platser på det humanistiska programmet samt minskar från 180 till 150 platser på naturvetenskapsprogrammet. Utökar från 210 till 240 platser på samhällsvetenskapsprogrammet.

Bäckängsgymnasiet väljer också att utöka antagningsorganisationen för det estetiska programmet med inriktning bild- och formgivning från 15 till 29 platser samt för det estetiska programmet med inriktning särskild variant design från 15 till 30 platser.

Beslut: Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2021/2022 antas.

Månadsuppföljning september 2020

Prognosen visar ett underskott på 5 mnkr. Avvikelsen härrör till budgeten för köpta-sålda platser och beror på fler elever placerade på dyra specialskolor utanför Borås, färre elever från grannkommunerna samt en begäran om retroaktiv ersättning som inkommit från en fristående skola som gick i konkurs 2013. Utbildningsskulden som uppstår på grund av coronapandemin medför ökade kostnader på minst 2 mnkr för undervisningen i år.

Vuxenutbildningen möter en kraftig ökning på efterfrågan av studieplatser på grund av konjunkturläget. Detta ska göras inom befintlig ram vilket kräver interna anpassningar, men bedömningen är att verksamheten klarar ett nollresultat i år.

Beslut: Upprättad prognos för september 2020 godkänns. Nämnden noterar Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 391, om att merkostnader till följd av Covid-19 ska hanteras centralt.

Uppdrag - Modell socioekonomisk fördelning Framtidens gymnasieskola

Den bärande idén med att arbeta med en särskild resurstilldelning i gymnasieskolan, utöver programpeng, är att främja elevernas lika möjligheter att lyckas i skolan.

I och med införandet av en ny resursfördelningsmodell för gymnasieskolan till budget 2020, fördelas extra medel till eleverna inom de individuella programmen och den särskilda ASD-anpassade verksamheten. I nämndbeslutet 2020-09-29 om Framtidens gymnasieskola ingår ett uppdrag att utreda möjligheten att fördela ytterligare medel till verksamheter som har störst avvikelse i socioekonomiska förutsättningar bland sina elever.

För att få fram ett kvalitetssäkrat underlag för den socioekonomiska fördelningen har förvaltningen köpt tjänsten från Statistiska Centralbyrån, SCB. Det index som SCB kommer skapa med förvaltningens elevunderlag kommer användas för att tillskjuta extra resurser till de program där behovet är störst.

Arbetet med detta införs i gymnasieskolans budgetprocess för 2021 och i budgeten för den egna gymnasieskolan för år 2021 har det reserverats medel för detta. I bilaga till Budget 2021:2 kommer förvaltningen att redovisa hur dessa beräkningar har gjorts.

Beslut: Nämnden antecknar informationen.

Tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsprocessen 2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag på Tid- och arbetsplan för uppföljning 2021 och planering 2022. Dokumentet bygger på den kommungemensamma processen för planering och uppföljning samt utgår ifrån de övergripande styrdokument som styr nämndens arbete. Om det i arbetet med tillitsresan kommer justeringar i den kommungemensamma processen avser förvaltningen anpassa tid och arbetsplanen efter dessa förändringar.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerings- och uppföljningsarbete utgår från de fyra perspektiven elev, verksamhet, personal och ekonomi. Tid- och arbetsplan för uppföljning 2021 och budget 2022 syftar till att skapa förutsättningar för en hög kvalitet i planerings- och uppföljningsarbetet.

Beslut: Tid- och arbetsplan för uppföljning 2021 och budget 2022 fastställs.

Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021

Ett förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden för år 2021 har upprättats med hänsyn tagen till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden för 2021, samt inlämningstider till Kommunstyrelsen för Årsredovisning 2020, Budgetuppföljning per april och augusti 2021 samt Budget 2022.

Beslut: Nämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2021:

Tisdagen den 26 januari
Tisdagen den 23 februari
Tisdagen den 30 mars
Tisdagen den 27 april
Tisdagen den 18 maj
Tisdagen den 15 juni
Tisdagen den 24 augusti
Tisdagen den 21 september
Tisdagen den 26 oktober
Tisdagen den 14 december

Sammanträden den 26 januari, 30 mars och 14 december börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 15.00. Sammanträdet den 15 juni börjar kl. 08.30 (inget informationsmöte). Övriga sammanträden börjar kl. 15.00 med informationsmöte från kl. 13.00.

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka före nämndsammanträdet.

Utöver nämndsammanträden kommer nämnden att ha en gemensam Resultatdialog tisdagen den 9 mars samt en Planeringsdialog tisdagen den 15 juni. Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” för dessa två dagar.

Översyn av International Baccalaureate IB

Sven Eriksonsgymnasiet har i snart två decennier bedrivit den internationella utbildningen International Baccalaureate Diploma Programme. På senare tid har elevunderlaget varit på nedåtgående och därmed har ekonomiska svårigheter tillstött.

Gymnasiechefen på Sven Eriksonsgymnasiet uppmärksammade förvaltningschefen om den ekonomiska utmaningen hösten 2019. En utredning initierades därmed. En extra tilldelning om 450 000 kronor till programmet för höstterminen 2020 beslutades av nämnden 2020-04-28, § 72, Extra medel till välfärden.

En rapport kring förutsättningar och framtidsmöjligheter för International Baccalaureate Diploma Programme i Borås Stad har upprättats.

Beslut: Nämnden antecknar informationen och förklarar uppdraget slutfört.

Yttrande över remiss - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd

Fritid- och folkhälsonämnden har skickat ut remissen Program för föräldraskapsstöd med bakgrunden att ”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och därför ska revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare. Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur Staden ska tillgodose föräldrars stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet ska gälla under 2021-2024.

Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga satsning som syftar till att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika geografiska områden och olika sociala grupper. Detta genom att stärka kärnverksamheten och samverkan mellan olika aktörer i staden. Ett av målområden rör barn och unga; Att skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor. För att kunna nå målet har man ett antal strategier som också är kopplade till en handlingsplan. I handlingsplanen har man bland annat pekat ut föräldraskapsstöd som en av de viktiga komponenterna i arbetet mot att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser inte nämnden att ett program för föräldraskapsstöd behöver finnas.

Beslut: Remissen avstyrks till förmån för att föräldraskapsstöd hanteras inom ramen för det långsiktiga uppdraget Socialt hållbart Borås.

Yttrande över remiss - Uppföljning Program för nationella minoriteter

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi är skyldiga att göra upp med.

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk vilken trädde i kraft den 1 januari 2019. I den skärpta lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter i september 2019.

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive verksamhetsområden.

Gymnasie- och vuxenutbildningen har inga särskilda aktiviteter för nationella minoriteter. Skollagen styr hur verksamheten ska arbeta med olika behov då det gäller t.ex. modersmål, stöd i förhållande till utbildningens mål och arbete mot diskriminering. Att arbeta med värdegrund är en del av skolans grunduppdrag och är kopplat till alla elever oavsett om de tillhör en minoritet eller inte. I grunduppdraget ingår att särskilt beakta och bevaka utsatta gruppers rättigheter och behov. Det är rektors uppgift att säkerställa att skolans värdegrundsarbete kontinuerligt följs upp, analyseras och utvärderas.

Beslut: Upprättat förslag till svarsskrivelse godkänns och översänds till Arbetslivsnämnden.

Framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola – dimensionering 2025

Nämnden beslutade vid sammanträde 2020-09-29 att tillskriva Lokalförsörjnings-nämnden om förslag för utökning av undervisningslokaler i närområdet för Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksongymnasiet. Nämnden uppdrog också åt förvaltningen att utreda en form/modell där varje skola har en buffert med antal utbildningsplatser inom ramen för skolans maxkapacitet för att kunna anpassa verksamheten under antagningsprocessen.

Förvaltningen har inlett arbetet och som första åtgärd tagit fram förslag på hur gymnasieskolan bör dimensioneras för att klara elevökningen på ca 560 elever fram till 2025. Bedömningen är att elevökningen kommer att vara högst på de redan populära programmen ekonomi och samhäll där intresset har ökat stadigt de senaste åren. Även de praktiska utbildningarna bygg och anläggning samt fordon och transport har haft en stabil ökning av intresse vilken bedöms fortsätta.

En arbetsgrupp vid förvaltningen har utgått från nuvarande söktryck, antagningsorganisation 2021/22, lokala och nationella trender samt skolornas förutsättningar och arbetat fram ett förslag till underlag för vidare beräkning av behov enligt önskemål från Lokalförsörjningsförvaltningen. Arbetsgruppen har utgått från att programstrukturen i sin helhet behålls som idag.

Nämnden beslutade även vid sammanträde 2020-09-29 om flera uppdrag till förvaltningen angående framtidens gymnasieskola. Bland annat ska Lokalförsörjningsnämnden tillskrivas och lokalutnyttjande på Almåsgymnasiet utredas. Uppdraget är att rapportera till nämnden i februari 2021. Förvaltningens bedömning är att det krävs mer tid för att säkerställa kvalitet på innehållet och förutsättningar att skapa delaktighet bland medarbetare. Förslaget är att förlänga utredningstiden till april 2021.

Beslut: Upprättat förslag till dimensionering av gymnasieskolan 2025 godkänns.
Uppdragstiden förlängs och redovisas vid nämndsammanträde i april 2021.

 

Senast ändrad: 2020-11-02 08.08

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-30] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2020-10-27 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol