Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid:
Plats: Distansmöte

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 210223 Protokoll.pdf 558.4 kB 2021-02-26 07.22
Bilagor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 210223.pdf 570.6 kB 2021-02-26 07.22


Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 210223 Handlingar.pdf 4.7 MB 2021-02-16 17.14


Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från förvaltningen
 • Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin mars 2021
 • Årsredovisning 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Godkännande av avtalsförslag - Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet, Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9
 • Uppföljning intern kontroll 2020
 • Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2020
 • Yttrande över remiss - Ansökan från British Academy Schools of Sweden AB om godkännande som huvudman för internationell skola för förskoleklass, grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2022/23
 • Svar på enkät - Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
 • Tillsättning av tjänst som gymnasiechef vid Viskastrandsgymnasiet
 • Tillsättning av tjänst som Vuxenutbildningschef
 • Val av kontaktpolitiker till Almåsgymnasiet
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin mars 2021

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-15 att ha hybridmöten vid de tillfällen då större lokal finns tillgänglig. Då smittspridningsläget fortfarande inte har avklingat och då sammankomster med fler än 8 personer inte är tillåtna beslutar nämnden att även nämndsammanträdet den 30 mars 2021 ska genomföras som digitalt sammanträde.

Beslut: Nämndsammanträdet den 30 mars genomförs digitalt.

Årsredovisning 2020, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndens resultat för år 2020 visar ett underskott på 9,1 mnkr, vilket härrör till följande:

 • Retroaktiv reglering av bidragsbelopp 2010-2013 till konkursboet för det nedlagda John Bauergymnasiet.
 • Ökade kostnader på grund av coronapandemin.
 • Skolverket drog tillbaka tidigare löften om extra finansiering av Yrkesvux sent på året vilket gav ett större underskott inom Vuxenutbildningen.

Då underskottet härrör från extraordinära händelser som inte kunnat förutses begär nämnden kompensation för underskottet i samband med bokslutsberedningen och att det inte ska tas med över till kommande år. Nämnden begär också att bokslutsberedningen låter det ackumulerade resultatet stå kvar för att ge nämnden en viss möjlighet, om än mycket begränsad, att hantera ekonomiska risker kommande år.

Beslut: Upprättad årsredovisning för 2020 godkänns. Nämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige begära om kompensation för underskottet på 9,1 mnkr, som uppstått på grund av extraordinära händelser.

Godkännande av avtalsförslag - Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet, Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9

Nämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 lyft fram förändrat behov med utökning av förhyrning av ytor för fordonsprogrammet i Viared.

Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot alla elever som söker till gymnasieskolan. Fordonsprogrammets gymnasiesärskola och individuella program behöver utökade lokalytor i anslutning till redan befintlig verksamhet för att utöka antalet elevplatser och möjliggöra elevernas inriktningsval. Det sker genom anpassning av lokaler på Företagsgatan 7-9 i anslutning till verksamhetens nuvarande ytor och möjliggör en önskad utökning av fordonsprogrammen.

Lokalförsörjningsnämnden har 2021-01-26 godkänt ett avtalsförslag för förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner detsamma.

Beslut: Upprättat avtalsförslag avseende förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet godkänns.

Uppföljning intern kontroll 2020

Uppföljning har gjorts på föregående års interna kontrollplan. Uppföljningen redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genomfört inom områden där nämnden har identifierat väsentliga risker i verksamheten.

Uppföljning genomförs inom områdena Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad.

Beslut: Redovisningen av utförd intern kontroll 2020 godkänns.

Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsordningen är en förteckning över vem som fattar beslut i olika frågor å nämndens vägnar. Beslut som fattas på delegation redovisas till nämnden och delegationen gäller under förutsättning att övriga bestämmelser, avtal och riktlinjer för verksamheten iakttas.

Nuvarande delegationsordning fastställdes den 25 februari 2020. Delegationsordningen revideras årligen för att hållas aktuell.

Beslut: Delegationsordningen fastställs. Nämnden antecknar information om verkställighetsåtgärder.

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2020

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna skall minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart elever och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. Lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst skolinspektionen finns att vända sig till beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har också representanter i form av elevorganisationer på skolorna. Därför är synpunktshanteringen inte första valet för brukare i organisationen.

Vid rapportering för perioden januari-juni 2020 rapporterades ett ärende, vid statistik för helåret upptäcktes ett fel i den rapporten där faktiskt antal ärenden skall vara fem.

Totalt har 17 synpunkter inkommit under året och samtliga är hanterade inom rätt tid. Flest synpunkter kom in i samband med terminsstart och uppstart av nya e-tjänster. Rutiner och kommunikation är uppdaterad och förbättrad inför läsårsstart 2021.

Beslut: Upprättad redovisning av inkomna synpunkter för perioden januari – december 2020 godkänns.

Yttrande över remiss - Ansökan från British Academy Schools of Sweden AB om godkännande som huvudman för internationell skola för förskoleklass, grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2022/23

British Academy Schools of Sweden AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med på gymnasienivå enligt internationell kursplan för International Baccalaureate (IB).

Antal sökta platser totalt till åk 1 är 20. Planerad start för utbildningarna är läsåret 2022/2023 - Totalt antal platser fullt utbyggt 2030 är 200.

Den sökta utbildningen bedrivs redan i kommunal regi där kommunen idag och har för läsåret 21/22 utökat antalet platser från 30 till 40. Ingen fristående skola i kommunen erbjuder IB idag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat elevantal och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en större och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor genom att planera för lokalmässig utbyggnad och en flexiblare antagningsorganisation. Nämndens bedömning är att det inte finns elevunderlag för ytterligare en IB-utbildning i Borås.

En ny fristående aktör inom IB-utbildningen skulle göra det svårare att planera och dimensionera kommunens IB-utbildning. En eventuell etablering skulle kunna leda till ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.

Beslut: Nämnden godkänner upprättat yttrande.

Svar på enkät - Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle

Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag arbetar med programmet utifrån sina respektive ansvarsområden. Till följd av den pågående pandemin följs arbetet med ”Program för ett integrerat samhälle” upp i enkätform.

Årets uppföljning fokuserar på delaktighet som inte har följts upp sedan 2015. Enkäten är uppdelad i fyra delar; kommunens serviceskyldighet, inflytande och medborgardialog, samhällsorientering, integrationsråd och dialogforum. De sistnämnda områdena riktar sig enbart till Arbetslivsförvaltningen.

För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet så är flera områden reglerade i skollag och följs därför upp löpande.

Beslut: Upprättat svar godkänns.

Tillsättning av tjänst som gymnasiechef vid Viskastrandsgymnasiet

Rekryteringsprocess pågår inför tillsättning av tjänst som gymnasiechef för Viskastrandsgymnasiet. För att beslut om tillsättning inte ska fördröjas genom att invänta nämndsammanträde delegerar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut A 2:1 i delegationsordningen om tillsättning av tjänst som gymnasiechef vid Viskastrandsgymnasiet till nämndens presidium. Beslutet ska anmälas vid närmast följande nämndsammanträde.

Beslut: Nämnden beslutar att delegera beslut om tillsättning av tjänst som gymnasiechef för Viskastrandsgymnasiet till nämndens presidium.

Tillsättning av tjänst som Vuxenutbildningschef

Rekryteringsprocess pågår inför tillsättning av tjänst som Vuxenutbildningschef. För att beslut om tillsättning inte ska fördröjas genom att invänta nämndsammanträde delegerar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut A 2:1 i delegationsordningen om tillsättning av tjänst som Vuxenutbildningschef till nämndens presidium. Beslutet ska anmälas vid närmast följande nämndsammanträde.

Beslut: Nämnden beslutar att delegera beslut om tillsättning av tjänst som Vuxenutbildningschef till nämndens presidium.

Val av kontaktpolitiker till Almåsgymnasiet

Nämnden har tidigare beslutat om val av kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Då Jemima Andersson (S) av Kommunfullmäktige valts in som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska Jemima tilldelas ett kontaktpolitikeruppdrag.

Beslut: Nämnden utser Jemima Andersson (S) att vara nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Almåsgymnasiet.

Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens representanter till gymnasieskolornas programråd. Ny ordinarie representant från nämnden behöver nu utses för programråden El- och energiprogrammet inriktning Automation, Elteknik och Energiteknik samt Hotell- och turismprogrammet.

Beslut: Nämnden utser Jemima Andersson (S) att vara nämndens representant (ordinarie) i programråden för El- och energiprogrammet inriktning Automation, Elteknik och Energiteknik samt Hotell- och turismprogrammet.

Översyn av elevhemmet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt reglementet i uppdrag att, om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS (Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade).

Under de senaste sex åren har elevhemmet haft låg beläggning och därmed ekonomisk obalans. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda de olika beslutsalternativen och återkomma inför nämndens sammanträde i mars.

Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag angående elevhemmet till nämndens sammanträde i mars.

Initiativärende – Bjud in polisen till nämnden

Sverigedemokraterna i nämnden lägger ett initiativärende där man föreslår nämnden besluta att representanter från polisen bjuds in till ett nämndsammanträde. Dessutom att förvaltningen redogör för vilka insatser som idag finns riktade mot barn och unga i riskzon inom nämndens verksamhet, samt även vilka förvaltningsövergripande insatser som genomförs.

Beslut: Nämnden remitterar initiativärendet till presidiet för beredning.

Initiativärende – Minskad psykisk ohälsa för elever

Moderaterna och Kristdemokraterna i nämnden lägger ett initiativärende där man föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att redogöra för hur man kan arbeta mer målinriktat för att bidra till minskad psykisk ohälsa hos eleverna, samt att redogöra för hur lärare och elevhälsoteam arbetar under fjärr- och distansundervisningen i skolorna när det gäller att upptäcka och omhänderta elever som mår psykiskt dåligt eller behöver stödresurser.

Beslut: Nämnden remitterar initiativärendet till presidiet för beredning.

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2021-02-23 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol