Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, samt virtuellt sammanträdesrum

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 210309 Protokoll.pdf 416.3 kB 2021-03-11 11.16
Bilagor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 210309.pdf 127.8 kB 2021-03-11 11.17

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 210309 Handlingar.pdf 3.2 MB 2021-03-08 13.40


Föredragningslista:

  • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
  • Godkännande av föredragningslistan
  • Tilläggsbudget 2021
  • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

Tilläggsbudget 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-25, § 50, att tilldela Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett utökat kommunbidrag för 2021, samt tilldelning av medel inom den s.k. skolmiljarden.

Allmän nivåhöjning
Kommunfullmäktige har beslutat om en allmän nivåhöjning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på 7,0 mnkr, eftersom nämnden haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin.

Det utökade kommunbidraget fördelas enligt följande i detta skede:

  • 4,0 mnkr till Vuxenutbildningen för att möta den ökande efterfrågan på studieplatser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
  • 3,0 mnkr reserveras i central buffert som nämnden har att förfoga över. Nämnden kommer att följa utvecklingen av den ökande efterfrågan, inom Vuxenutbildningen och gymnasieskolans dimensionering, i särskild ordning under året och fördela budgettillskott till den verksamhet där behovet är störst.

Särskild tilldelning av Skolmiljarden
Nämnden tilldelas medel inom den så kallade Skolmiljarden 2021 på 4,5 mnkr. Detta är att betrakta som ett tillfälligt statsbidrag från Skolverket med syftet att ”alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin”. Eftersom det är ett generellt statsbidrag ska motsvarande resurser också tilldelas fristående huvudmän.

Fördelning till verksamhet, tkr

Vuxenutbildningen, 600
Gymnasiesärskolan, 200

Gymnasieskolan:
Fristående huvudmän, 570
Almåsgymnasiet, 500
Bäckängsgymnasiet, 1 000
Sven Eriksonsgymnasiet, 940
Viskastrandsgymnasiet, 690

Tillskottet avser 2021 och ska enbart användas till det syfte som Skolverket angett och till tillfälliga satsningar, som inte driver upp ordinarie organisation.

Beslut: Upprättat förslag till fördelning av Tilläggsbudget 2021 godkänns.

Nämnden kommer att följa utvecklingen av efterfrågan inom Vuxenutbildningen och gymnasieskolans dimensionering i särskild ordning.

Initiativärende - Förbättra språkkunskaper i svenska

Moderaterna och Kristdemokraterna i nämnden lägger vid dagens nämndsammanträde ett initiativärende där man föreslår nämnden besluta att förvaltningen, ihop med lämpliga anställda inom Vård- och omsorgsprogrammet på Vuxenutbildningen, påbörjar ett samarbete med berörda verksamheter (Vård- och äldreförvaltningen, APL-samordnare inom primärvården och Södra Älvsborgs Sjukhus) för att utreda hur man på bästa sätt kan öka elevernas kunskaper i svenska.

Beslut: Initiativärendet remitteras till presidiet för beredning.

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-02-24] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2021-03-09 08.30

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol