Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, samt virtuellt sammanträdesrum

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.


Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 210518 Protokoll.pdfPdf, 451.4 kB. 451.4 kB 2021-05-20 09.16
Bilaga 1 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 210518.pdfPdf, 56.7 kB. 56.7 kB 2021-05-20 09.17


Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 210518 Handlingar.pdfPdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2021-05-11 17.49


Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från förvaltningen
 • Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin april 2021Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin juni 2021
 • Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2021
 • Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Passage / gångbro mellan Fabriksgatan 11 och Vulkanus 16
 • Tillsättning av tjänst som gymnasiechef/rektor vid Bergslenagymnasiet
 • Yttrande över remiss - Motion; Öka den fysiska aktiviteten hos unga
 • Yttrande över remiss - Revidering av Vision Borås 2025
 • Initiativärende - Förbättra språkkunskaper i svenska
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
 •  
Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin juni 2021

Nämnderna och bolagen ska, med anledning av Coronapandemin, besluta om hur sammanträden ska hållas utifrån de rekommendationer som finns. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sedan 2020-12-15 haft helt digitala sammanträden.

Under våren 2021 har smittspridningen fortsatt att stiga. Samtidigt har vaccinationstakten av regionens invånare ökat. Då det fortfarande är ett par veckor kvar till nämndens Planeringskonferens den 15 juni uppdrar nämnden åt presidiet att senast den 31 maj fatta beslut, utifrån smittspridningsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, om konferensen ska genomföras som ett digitalt, hybrid eller fysiskt möte.

Beslut: Nämnden delegerar till presidiet att senast den 31 maj fatta beslut om hur nämndens Planeringskonferens den 15 juni ska genomföras.

Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2021

Förvaltningen har planerat för ett nollresultat som bygger på att skolornas åtgärdsplaner för budget i balans får full effekt under året. Men med anledning av att utfallet på köpta – sålda platser pekar på ett mer positivt utfall än budgeterat lämnas en prognos på 2 mnkr för året.

Nämnden har fått ett utökat nämndbidrag på 7 mnkr och beslutat att fördela 4 mnkr till Vuxenutbildningen och att 3 mnkr för tillfället läggs i central buffert, i avvaktan för att se hur den ökade efterfrågan på Vuxenutbildningen utvecklas. Det innebär att nämndens ursprungliga buffert på 5,5 mnkr för närvarande har utökats till 8,5 mnkr.

Tidigt identifierade generella risker i prognosen:

 • Osäkerhet beträffande elevantalet för höstterminen vilket kan påverka köpta - sålda platser för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
 • Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en påtaglig risk särskilt för Vuxenutbildningen som har en stor del statsbidragsfinansiering inom Yrkesvux. Det är viktigt säkra finansieringen inför dimensioneringen av dessa utbildningsstarter.

Tilläggsbudgetar som beslutas en bit in på året innebär viktiga tillskott till verk-samheterna innevarande år och nivåhöjande medel skapar även förutsättningar att långsiktigt planera för en stabil verksamhet av god kvalitet. Det är dock viktigt att vara medveten om att budgettillskott under innevarande år inte alltid kan realiseras i verksamheterna de månader som är kvar på året, utan kan det medföra ett överskott vid årets slut, som inte planerats från början.

Beslut: Upprättad rapport Tertial 1, 2021 godkänns.

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Nämnden konstaterar att det inte finns några uppdrag utanför budget att redovisa per april 2021. För att det inte ska uppfattas som om uppdrag inte rapporterats behöver nämnden informera kommunstyrelsen om att inga uppdrag finns.

Beslut: Nämnden konstaterar att den inte har några uppdrag utanför budget att redovisa per april 2021 och rapporterar det till kommunstyrelsen.

Passage / gångbro mellan Fabriksgatan 11 och Vulkanus 16

Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden bedriver idag utbildningsverksamhet i två olika fastigheter på Bryggaregatan 13 – 17 (Vulcanus 16) och Bryggaregatan 12 (Uranus 2). En gångbro som uppförs över Bryggaregatan skulle underlätta den interna kommunikationen mellan lokalerna. Avtalen innebär ett tilläggsavtal på 10 år med Offentliga Hus avseende gångbron och ett mindre tilläggsavtal på 3,5 år med IBAB avseende anslutningen av gångbron i deras fastighet.

Nämnden konstaterar att kostnaden blev högre än vad som aviserats initialt. En sammanvägd bedömning är att en sådan kostnad inte vägs upp av verksamhetsnyttan för en gångbro.

Beslut: Lokalförsörjningsnämndens förslag till avtal för gångbro avslås.

Tillsättning av tjänst som gymnasiechef/rektor vid Bergslenagymnasiet

Rekryteringsprocess pågår inför tillsättning av tjänst som gymnasiechef för gymnasiesärskola, tillika rektor för Bergslenagymnasiet. För att beslut om tillsättning inte ska fördröjas genom att invänta nämndsammanträde delegerar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut A 2:1 i delegationsordningen om tillsättning av tjänst som gymnasiechef/rektor vid Bergslenagymnasiet till nämndens presidium. Beslutet ska anmälas vid närmast följande nämndsammanträde.

Beslut: Nämnden beslutar att delegera beslut om tillsättning av tjänst som gymnasiechef för gymnasiesärskola, tillika rektor för Bergslenagymnasiet till nämndens presidium

Yttrande över remiss - Motion; Öka den fysiska aktiviteten hos unga

Frågan med mer rörelse i skolan har varit aktuell sedan slutet av 60-talet och diskussionerna har varit intensiva under 90-talet och framåt. Forskning visar att det behövs tidiga insatser för att ändra individers beteendemönster. Därför är de flesta dokumenterade och utvärderade insatserna riktade mot förskola och grundskolans lägre åldrar.

Samtliga elever i Borås stads gymnasieskolor har idrott på schemat under åk 1. Utöver detta finns det ca 300 elever som valt speciella idrottsutbildningar.

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden instämmer med Kristdemokraterna att den fysiska aktiviteten hos barn och unga är viktig men anser att ungdomarna i gymnasieskolan får en bra grundläggande kunskap om vikten av fysisk aktivitet och att det inte behöver vidare utredning för att öka den. Insatser för att få ungdomar i gymnasieåldern i rörelse grundläggs i det arbete som redan sker i grundskolorna i samarbete med Fritid och folkhälsoförvaltningen. Ytterligare insatser för att få ungdomar i gymnasieåldern att öka fysisk aktivitet kan vara att motverka socioekonomiska skillnader som hindrar unga från att delta i fritidssysselsättning.

Beslut: Motionen avstyrks.

Yttrande över remiss - Revidering av Vision Borås 2025

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser visionen som en del av en helhet som skall kompletteras med det arbete som sker inom ramen för ett Socialt hållbart Borås och nämndens arbete med Bildningsstaden Borås. Visionen som helhet är lättöverskådlig genom att den är kortfattad och allmänt hållen samt utgör bra grund för tillitsbaserat synsätt.

Kopplat till visionen hade det varit önskvärt med ett mätbart mål för att kunna följa progression, exempelvis Trafikverkets nollvision. Nämnden utgår ifrån att visionens målbilder tas vidare i stadens budget i form av mätbara mål.

Att visionen görs tillgänglig är viktigt så att alla invånare i Borås har en möjlighet att sätta sig in i den.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en skrivelse med nämndens synpunkter i ärendet.

Beslut: Nämnden tillstyrker remissen och översänder nämndens kommentarer till Kommunstyrelsen.

Initiativärende - Förbättra språkkunskaper i svenska

Moderaterna och Kristdemokraterna har vid nämndens sammanträde den 9 mars lagt ett initiativärende och föreslår nämnden besluta att förvaltningen, ihop med lämpliga anställda inom Vård- och omsorgsprogrammet på Vuxenutbildningen t.ex. rektor och lärare, påbörjar ett samarbete med berörda verksamheter (Vård- och äldreförvaltningen, APL-samordnare inom primärvården och Södra Älvsborgs Sjukhus) för att utreda hur man på bästa sätt kan öka svenskkunskaperna hos eleverna.

Nämnden beslutade att remittera ärendet till presidiet för beredning, vilken har genomförts vid det extra presidiemötet den 10 maj. Detta efter att presidiet diskuterat frågan tillsammans med Vuxenutbildningens ledningsgrupp vid genomfört presidiebesök.

Initiativärendet lyfter fram en viktig fråga som handlar om möjligheten att göra sig förstådd på sin arbetsplats likväl som förmågan att kunna tillgodogöra sig instruktioner vid sin APL-utbildning (arbetsplatsförlagt lärande).

Arbetet med att förbättra språkkunskaperna pågår inom vuxenutbildningens vårdutbildningar, och kommer även att förstärkas under hösten.

Med anledning av att förvaltningen i nuläget har ett flertal utvecklingsområden som är pausade med anledning av pandemin, och att fokus nu ligger på att stödja eleverna i år 3 att ta examen med fullständiga betyg anser inte nämnden att ytterligare utredningsuppdrag ska tillföras förvaltningen. Fortsatta prioriteringar kommer även att behöva göras inför höstterminen 2021 och i detta arbete kommer nämnden att vara delaktig.

Nämnden konstaterar att vuxenutbildningen redan har ett pågående arbete med att stärka språkkunskaperna hos de studerande och avstyrker därmed initiativärendet.

Beslut: Initiativärendet avstyrks.

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2021-05-18 13.30

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol