Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, samt virtuellt sammanträdesrum

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 210615 Protokoll.pdfPdf, 461.2 kB. 461.2 kB 2021-06-18 07.55
Bilagor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 210615.pdfPdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-06-18 07.55


Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 210615 Handlingar.pdfPdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2021-06-03 08.33


Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från förvaltningen
 • Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin april 2021Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin augusti 2021
 • Tilläggsbudget nr 2 2021 och beslut om fördelning av central buffert
 • Dokumenthanteringsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås
 • Initiativärende - Förändrade förutsättningar
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor


Ordförandeklubba och Ipad


Beslut i korthet:

 

Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin augusti 2021

Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet personer vid sammanträden på grund av Coronapandemin. Den 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation som innebar att sammanträden ska genomföras men utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I slutet av oktober 2020 ökade smittspridningen återigen och nya rekommendationer togs fram. Rekommendationen innebar att sammanträden för Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser ska ske helt digitalt eller via s.k. hybridmöten (sammanträda med ledamöter och ersättare både på plats samt via distans). Rekommendationen har förlängts till den 15 september 2021.

Nämnderna och bolagen ska besluta om hur sammanträden ska hållas utifrån de rekommendationer som finns. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sedan 2020-12-15 haft helt digitala sammanträden.

Smittspridningsläget är fortsatt högt i Borås även om läget de senaste veckorna har förbättrats. Dessutom har vaccinationstakten av regionens invånare ökat. Då det fortfarande är drygt två månader kvar till nämndens sammanträde den 24 augusti uppdrar nämnden åt presidiet att vid presidieöverläggningen den 9 augusti fatta beslut, utifrån smittspridningsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, om sammanträdet ska genomföras som ett digitalt möte eller hybridmöte.

Beslut: Nämnden delegerar till presidiet att den 9 augusti fatta beslut om hur nämndens sammanträde den 24 augusti ska genomföras.

Tilläggsbudget nr 2 2021 och beslut om fördelning av central buffert

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20, punkt § 99, att tilldela Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett utökat kommunbidrag för 2021, samt tilldelning av statsbidragsmedel riktade till Barn och utbildning. I beslutet ges också nämnden möjlighet att fritt använda det ackumulerade resultatet i år.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tilläggsbudget nr 2 med ökat kommunbidrag 2021 på 5,0 mnkr fördelas till gymnasieskolan och att statsbidraget för Barn och utbildning på 2,0 mnkr fördelas proportionellt på alla elever i alla skolformer. Utöver detta beslutar nämnden att 3,0 mnkr av centrala bufferten fördelas till Vuxenutbildningen. När det gäller engångsutbetalningen på 1,6 mnkr enligt nya läraravtalet, finansieras den genom det prognosticerade överskottet från köpta-sålda platser.

Som ett svar på uppföljningen av Skolchefens rapport till huvudmannen konstaterar nämnden att resurser tillförs för att omhänderta behovet och nämnden kommer att hållas informerad om utvecklingen. Uppdraget förklaras som utfört.

Beslut: Upprättat förslag till fördelning av Tilläggsbudget nr 2, 2021 godkänns.

Fördelningen av 3,0 mnkr av central buffert till Vuxenutbildningen godkänns.

Nämnden förklarar att uppdraget, som gavs vid nämndens aprilmöte, om att återkomma med förslag på åtgärder med anledning av Skolchefens rapport till huvudmannen är utfört. Förvaltningen får i uppdrag att fortlöpande hålla nämnden informerad om utvecklingen.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i samband med årsredovisning 2021 redovisa hur tilläggsbudgetarna använts i verksamheterna

Dokumenthanteringsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Enligt Borås Stads arkivregler ska samtliga nämnder ha en upprättad dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en myndighet. En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (Tryckfrihetsförordningen 2 kap §§ 9-10).

De allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen och som nämnden beslutar ska tas om hand för arkivering bildar ett arkiv. Varje nämnd ansvarar för vården av sitt arkiv.

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

 1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
 3. forskningens behov.

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för nå upp till kraven att hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt (styra hur och var de registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), vilket säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. Dokumenthanteringsplanen styr hur de allmänna handlingarna inom en verksamhet ska hanteras genom hela dess livscykel, redan från att de inkommer eller upprättas till dess de ska arkiveras eller gallras.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har reviderat nu gällande dokumenthanteringsplan som Utbildningsnämnden fastställde i december 2016. Upprättat förslag till dokumenthanteringsplan har efter samråd godkänts av Stadsarkivet.

Beslut: Upprättad dokumenthanteringsplan fastställs att gälla från och med
2021-06-16.

Yttrande över remiss - Motion: Menssäkra Borås

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt motionen ”Menssäkra Borås” för yttrande.

I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål.

Motionärerna föreslår med hänvisning till kampanjen att Borås Stad på prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom skola, kultur eller fritid, och om provverksamheten faller väl ut att den utökas till fler verksamheter.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionärernas intention är god och att sakfrågan är viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men att merkostnaden för att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd för elever och personal i en stor organisation skulle bli påtaglig. Nämnden ställer sig dock positiv till att vara en part i projektet under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.

Nämnden anser vidare att Borås Stad före ett eventuellt införande ska göra en kostnadsberäkning av projektet, likväl som en utvärdering efter projektets avslutande.

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter (gymnasieskolor och gymnasiesärskola) finns i dagsläget mensskydd att tillgå för de som önskar, vid akut behov, hos skolsköterskan.

Beslut: Nämnden tillstyrker motionen under förutsättning att merkostnader i samband med projektet hanteras centralt.

Initiativärende - Förändrade förutsättningar

Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende med förslag om att nämnden ska uppdra åt förvaltningen att redovisa engångskostnader under 2021 som kan finansieras genom nämndens ackumulerade resultat. Bakgrunden till förslaget är att Kommunfullmäktige tillåter fritt användande av det ackumulerade resultatet 2021 och Sverigedemokraterna ser fyra områden av särskild dignitet (utbildningsskulden, psykisk ohälsa, hot och våld och elevhälsans belastning), som skulle kunna omhändertas med dessa medel.

Dessa behov behöver dock hanteras i ett mer långsiktigt perspektiv och inte genom kortsiktiga lösningar som ett ianspråktagande av ackumulerat resultat innebär. I och med beslutet om Tilläggsbudget nr 2, 2021 fördelas betydande resurser till verksamheterna, både som nivåhöjande medel och som engångstilldelningar för året. Beslutet innefattar även att nämnden fördelar en del av den centrala bufferten till verksamheten. Vissa av de engångskostnader som uppstår i år kommer dessutom att kunna täckas av ett prognosticerat överskott. Nämnden gör därför bedömningen att det ackumulerade resultatet i så liten utsträckning som möjligt ska behöva tas i anspråk i år.

Beslut: Initiativärendet avstyrks.

Initiativärende – Utred alternativen

Sverigedemokraterna nämnden, Niklas Hallberg, lägger vid dagens nämndsammanträde ett initiativärende med utgångspunkt i nämndens Planeringsdialog som genomförts under dagen. Sverigedemokraterna föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att utreda samtliga alternativ som presenterades vid Planeringsdialogen och presentera dessa vid nämndens septembersammanträde.

Beslut: Initiativärendet remitteras till presidiet för beredning.

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2021-06-15 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol