Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32 plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230131 Handlingar.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-01-19 08.02

Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Nämndbudget 2023
 • Godkännande av avtalsförslag Förhyrning av lokal för Yrkeshögskolan, Fabriksgatan 11, Vesta 12
 • Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2023
 • Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar och bidragsbelopp för fristående huvudmän, år 2023
 • Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar och ersättning folkhögskola sfi, år 2023
 • Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor år 2023
 • Lokalbehovsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planperiod 2024-2028
 • Bemyndigande att underteckna handlingar
 • Revidering av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategi
 • Arbetsordning och delegering av beslut gällande upphandling av externa utbildningsanordnare vid Vuxenutbildningen
 • Kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen mandatperioden 2023-2026
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd mandatperioden 2023-2026
 • Representation från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Yrkeshögskolans ledningsgrupper
 • Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen, mandatperioden 2023-2026
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor


Ordförandeklubba och Ipad
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-01-31 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol