Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2020-09-22 14.00

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-09-22 protokollPDF

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-09-22 kallelse och handlingar PDF

Föredragningslista

 • Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 • Fastställande av föredragningslista
 • Information från förvaltningschefen
 • Budgetuppföljning efter augusti 2020, tertial 2
 • Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, september 2020, nämndens rapport
 • Redovisning av uppdrag i budget 2020 gällande uppföljning av nämndens arbete med förstärkt familjehemsvård
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2020
 • Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete med hedersrelaterad problematik
 • Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 2 2020
 • Redovisningsrapport – Borås Stads samverkan med exerna parter kring barn och unga
 • Redovisningsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
 • Återrapportering Boendeprocessen
 • Miljörapport tertial 2 2020
 • Anmälningsärenden 2020-09-22
 • Delegationsbeslut 2020-09-22 (sekretess)
 • Vårdnadsöverflyttning (sekretess)
 • Vårdnadsöverflyttning (sekretess)
 • Faderskapsnedläggning (sekretess)
 • Faderskapsnedläggning (sekretess)
 • Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare (sekretess)
 • Övrigt


Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2020-09-22 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol