Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kulturnämnden, sammanträde 2017-09-28 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Kulturhuset med Stadsbiblioteket, Stadsteatern och Konstmuseet. Övriga verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är Biblioteken i Borås, Kulturskolan och Fristads Musikskola, Borås Museum och Textilmuseet, biograf Röda Kvarn samt en allmän kulturprogramverksamhet, stöd till bildningsorganisationer och övergripande kulturföreningar, kulturstipendier, konstnärlig utsmyckning samt kulturmiljö- och bevarandefrågor.

Tid: 2017-09-28 17.00
Plats: Samling på Bäckängsgymnasiet kl. 17.00 för verksamhetsbesök. Från och med punkt 5 i ärendelistan, kl. 18.00 i Kulturhuset, Röda Rummet

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2017-09-28 protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2017-09-28 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2017-09-28 handlingarPDF

Ärendelista

1.   Sammanträdet öppnas
2.   Val av justeringsledamöter
3.   Godkännande av föredragningslista
4.   Verksamhetsbesök på Bäckängs gymnasiebibliotek
5.   Allmänhetens frågestund
6.   Information av Carl Morberg, Stadskansliet, om politiska skrivelser inför beslut i Kulturnämnden
7.   Eva Eriksdotter, ny konstmuseichef på Borås Konstmuseum, presenterar sig 
8.   Information om intern kontrollplan 2017 samt redovisning av intern kontroll 2016
9.   Övriga informationsärenden
10. Delegationsbeslut
11. Inkomna och avgivna skrivelser
12. Budgetuppföljning, Tertialrapport II 2017
13. Miljörapport, Tertialrapport II 2017
14. Revidering av regler och anvisningar för intern kontroll
15. Revidering av regler för projekt- och arrangemangsbidrag
16. Medborgardialog 2017
17. Förslag till yttrande över motionen Inför avgiftsfri kulturskola
18. Förslag till yttrande över motionen Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet - gör
       Borås till en MR-stad 
19. Förslag till yttrande över motionen FN:s konvention om rättigheter för personer med
       funktionsnedsättning
20. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2017
21. Deltagande i Integrationsdagen den 7 november 2017
22. Deltagande i möte om ett framtida samarbete (höja valdeltagandet för val 2018) den
       2 oktober 2017
23. Övriga frågor

 

 

 

Scen från Snödrottningen

Senast ändrad: 2018-12-14 09.22

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kulturnämnden , sammanträde 2017-09-28 17.00

g q n C