Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: KS stora sal, Stadshuset, plan 3,5. Kungsgatan 55, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid-19 inte öppna för allmänheten.

Miljö- och konsumentnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i KS Stora sal, vån 3,5 Stadshuset, tisdagen den 29e september kl. 17.00

Ärenden

  1. Sammanträdets öppnande
  2. Närvaro
  3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering
  4. Initiativärenden
  5. Fastställande av föredragningslista.

6.1 Information – Upphandling för ekologisk analys av Gröna stråk inom Borås Stad

6.2 Information – Tertial 2 2020

6.3 Information – Rutiner vid föreläggande om åtgärdskrav rörande energitillsynen

6.4 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Strandskyddsdispens Komlösa 5:6

7.2 Strandskyddsdispens Viared 8:101

7.3 Strandskyddsdispens Hedared 5:2

7.4 Avfallsföreskrifter 2021

7.5 Yttrande till Mark- och miljödomstolen

8.1 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen

8.2 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen

8.3 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen

9.1 * Ansökan om försäljningstillstånd av tobaksvaror

10.1 Miljörapport T2 2020

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Osdal 2:70

12.1 Förslag till Borås Stad cykelstrategi

12.2 Svar på stadsrevisionens granskning av ärendeberedning i Borås Stads nämnder

12.3 Ärendeberedningsprocess för Miljö- och konsumentnämnden

12.4 Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget T2 2020

12.5 Tertialrapport 2 2020

12.6 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

12.7 Samverkansavtal mellan Borås Stad och Svenljunga kommun

12.8 Förändring i organisationen inom Livsmedelskontroll och tillstånd

12.9 Förlängd tillfällig utökning av serveringstillstånd på uteserveringar i Borås Stad

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut augusti 2020

14.2 Inkomna skrivelser


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och Konsumentnämnden 2020-09-29, Föredragningslista.pdf Pdf, 220.3 kB. 220.3 kB 2020-09-24 15.48
Miljö och Konsumentnämnden 2020-09-29, kallelse..pdf Pdf, 8.8 MB. 8.8 MB 2020-09-25 12.02
Miljö och konsumentnämnden 2020-09-29 Protokoll.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-10-07 14.38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-26] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-09-29 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol