Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Tid:
Plats: KS stora sal, Stadshuset, plan 3,5. Sturegatan 42, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten

Föredragningslista

  1. Sammanträdets öppnande
  2. Närvaro
  3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering
  4. Initiativärenden
  5. Fastställande av föredragningslista

6.1 Information – Överklagade och överprövade strandskyddsärenden

6.2 Information – Salamanderprojektet

6.3 Information – MF och MEX om miljömålet för strategiska markköp

6.4 Information – Nöjd kundindex

6.5 Information – KS informerar om ekonomiska ramar för 2021

6.6 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Strandskyddsdispens Bosnäs 2:84

7.2 Strandskyddsdispens Tranhult 1:16

7.3 Strandskyddsdispens Aranäsholm 1:27

7.4 Utlåtande till FOF angående VM-deltävling i SuperMoto på Borås Motorstadion

7.5 Yttrande till Länsstyrelsen, överklagad strandskyddsdispens

8.1 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen

8.2 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen

8.3 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen

8.4 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen

8.5 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen

9.1 * Ansökan om serveringstillstånd

10.1 Detaljplan för Byttorpsvall 23 och 24

10.2 Detaljplan för Trandared, Svärdfästet 4

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Bygd 1:24

11.2 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Äskhult 1:7

11.3 Ansökan om bidrag naturvårdsfond Bygd 1:7

11.4 Ansökan om bidrag naturvårdsfond Kråkered 2:11

12.1 Månadsrapport oktober 2020

12.2 Höjning av taxor enligt PKV

12.3 Rapportering av MKNs personuppgiftsbehandlingar 2019

12.4 Inkomna synpunkter januari-juni 201´20

12.5 Miljöförvaltningens plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära
händelser

12.6 Utredningsuppdrag att utöka mellankommunal samverkan

12.7 Avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet

12.8 Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 2021

12.9 Revidering av delegationsordningen

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut oktober 2020

14.2 Inkomna skrivelser


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2020-11-17, Föredragningslista .pdf Pdf, 512.4 kB. 512.4 kB 2020-11-12 16.27
Miljö och konsumentnämnden 2020-11-17, kallelse.pdf Pdf, 65.3 MB. 65.3 MB 2020-11-13 11.19
Miljö och konsumentnämnden 2020-11-17, Protokoll.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2020-11-23 13.53
Fullmäktigehus

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-27] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-11-17 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol