Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid:
Plats: Bryggaregatan 15

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden_ 230828_Protokoll.pdf Pdf, 328.2 kB. 328.2 kB 2023-08-31 13.33
Bilaga - Protokollsanteckning (M+KD) - Budget 2024.pdf Pdf, 178.5 kB. 178.5 kB 2023-08-31 13.33
Bilaga - Protokollsanteckning (SD) - Budget 2024.pdf Pdf, 89.4 kB. 89.4 kB 2023-08-31 13.33
Bilaga - Protokollsanteckning(V) - Budget 2024.pdf Pdf, 77 kB. 77 kB 2023-08-31 13.33

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden ärendelista och handlingar 2023-08-28.pdf Pdf, 19.8 MB. 19.8 MB 2023-08-29 09.57

Föredragningslista

 1. Beredning av ärenden i gruppmöte
 2. Upprop och val av protokolljusterare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Besök från FOU Sjuhärad
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Förvaltningen informerar
 7. Månadsuppföljning ekonomi 2023
 8. Budget 2024
 9. Taxa för bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS
 10. Begäran från Attendo om omförhandling av ersättning
 11. Intern kontrollplan och riskanalys 2024
 12. Mervärdesuppföljning 2022 Attendo LSS
 13. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 14. Uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet 2022
 15. Utredning om stöd- och insatsmätning och ersättningsmodell för LOV daglig verksamhet
 16. Utredning om daglig verksamhet – bageriet
 17. Dokumenthanteringsplan SON 2023
 18. Anslagsframställan Åsahagsvägen LSS
 19. Fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i domstolar med mera 2023
 20. Redovisning av delegationsbeslut 2023
 21. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2023
 22. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-10] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2023-08-28 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol