Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid:
Plats: Fabriksgatan 12

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden 231120 protokoll.pdf Pdf, 303.8 kB. 303.8 kB 2023-11-23 07.52
Initiativärende KD + L.pdf Pdf, 350 kB. 350 kB 2023-11-23 07.53

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden 231120 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 801.6 kB. 801.6 kB 2023-11-13 15.04
 1. Beredning av ärenden i gruppmöte
 2. Upprop och val av protokolljusterare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Förvaltningen informerar
 6. Tilldelningsbeslut upphandling Husbondegatan 4 (Sekretess)
 7. IVO – Begäran om yttrande (Sekretess)
 8. IVO – Begäran om yttrande (Sekretess)
 9. Månadsuppföljningar ekonomi 2023
 10. Initiativärende: Ett center för daglig verksamhet
 11. Sammanslagning av servicelägenheter
 12. Inriktningsdokument för funktionshinderverksamheten
 13. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut och avbrott av insats enligt SoL och LSS t.o.m 30 september 2023
 14. Handlingsplan 2024 – Ekologiskt hållbart Borås
 15. Sammanträdesdagar för Sociala omsorgsnämnden och Socialutskottet 2024
 16. Redovisning av delegationsbeslut 2023
 17. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2023
 18. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-10] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2023-11-20 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol