Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Digital sammanträde via Microsoft Teams

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Tekniska nämnden 2020-04-28 protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Handlingar och ärendelista Tekniska nämnden 2021-04-28PDF


Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningen informerar
 4. Tilldelningsbeslut- Upphandling av skolskjuts med taxifordon
 5. Avdelande av medel för ombyggnad av platsbildningen vid Kvarteret Eko 10
 6. Ekonomiuppföljning mars 2021
 7. Delegering av beslut om uppföljning av Tertial 1 2021
 8. Motion- Gör Borås Grönare! (V)
 9. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021
 10. Remiss- Hyggesfritt skogsbruk Skogsstyrelsens definition
 11. Samråd- Ansökan om uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad
 12. Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning
 13. Anmälningsärenden april 2021
 14. Redovisning av delegationsbeslutFiler tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-21] Tekniska nämnden , sammanträde 2021-04-28 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol