Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och föredragningslista

Kallelse och handlingar Tekniska nämnden 2023-03-29 Pdf, 62.1 MB.

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Information om nytt styr- och ledningssystem
 4. Förvaltningen informerar
 5. Avsiktsförklaring elsparkcyklar
 6. Uppföljning av handlingsplan för energi och klimatåtgärder
 7. Rapport Borås stads ängs-, åker- och betesmarker
 8. Aviserade neddragningar i kalkningsverksamheten
 9. Boråsförslaget: Hundrastgård Svensgärde
 10. Boråsförslaget: Utbyggnad av gång- och cykelbanor och trafiksäkerhetsåtgärder utmed statlig väg
 11. Statusrapport dataskydd och informationssäkerhet 2022
 12. Remiss- Reglemente för Tekniska nämnden
 13. Borås Stads hantering av statsbidrag
 14. Ekonomiuppföljning februari 2023
 15. Tekniska nämndens budget 2024
 16. Information om uppdragsdialog
 17. Anmälningsärenden mars 2023
 18. Redovisning av delegationsbeslut
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Tekniska nämnden , sammanträde 2023-03-29 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol