Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2020-09-21 18.00

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid: 2020-09-21 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2020-09-21 ärendelista och handlingar.pdf 4.1 MB 2020-09-16 14.56

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Tillagning av måltider på Margaretagatan 9
 • Budgetuppföljning tertialrapport 2 2020
 • Buffert 2020
 • Miljörapport tertial 2 2020
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdras som inte ingår i budget
 • Uppdrag som inte ingår i budget: Äldrehälsa i Borås Stad, utredning
 • Anhörigstöd för barn och unga, utredning
 • Yttrande över motion: Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård
 • Svar på Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 2 2020
 • Gallring av pappershandlingar efter skanning till verksamhetssystemet VIVA
 • Delegation gällande upphandlingen Bemanning sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter
 • Anmälningsärenden 2020-09-21
 • Delegationsbeslut 2020-09-21
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2020-09-23 15.45

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-04] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2020-09-21 18.00

g q n C