Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trygg i Borås - det brottsförebyggande arbetet

Vårt övergripande mål är att brottsligheten och den upplevda otryggheten ska minska för varje år. Vi mäter detta på olika sätt. Dels via polisanmälda brott men även via trygghetsmätningar där våra medborgare regelbundet får svara på frågor om upplevd otrygghet och om utsatthet för brott.

Säker och Trygg kommun

Organisationen för hela det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet benämns Säker och Trygg kommun och består av en styrgrupp, ett brottsförebyggande råd samt olika former av samverkansgrupper.

Säker och Trygg kommun

Arbetet bygger på riktlinjer från Brå (Brottsförebyggande rådet), SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Polismyndigheten samt arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST) och är anpassat efter våra lokala förutsättningar.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Styrgrupp

Styrgruppen är en kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp där både politiker och tjänstepersoner från kommunens förvaltningar och bolag samt polisen, räddningstjänst och region ingår. Gruppens uppdrag är att säkerställa det kommungemensamma arbetet. Syftet är att arbeta med ett längre perspektiv när det gäller främjande, förebyggande och trygghetsskapande frågor samt tydliggör prioriterade områden.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet består av representanter från samtliga förvaltningar, kommunalt bostadsbolag, polisen, räddningstjänsten och Borås city (bolag som verkar för en levande stadskärna). Gruppen har som huvudsakliga uppgifter att vara en länk mellan styrgruppens beslut och utförandet, och att arbeta strategiskt med övergripande planering, utformning och uppföljning av arbetet. Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning samt initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder.

Brottsförebyggande rådet Öppnas i nytt fönster.

Fritids- och folkhälsonämnden har uppdraget att samordna det brottsförebyggande rådet som träffas fyra halvdagar per år. Utöver detta samordnas separata möten utifrån de två fokusområdena ”barn och unga” och ”trygga fysiska miljöer” vid fyra-sex tillfällen per år. Brå har också en viktig roll i att följa upp och se till att Samverkansöverenskommelsen kring det brottsförebyggande arbetet fullföljs.

Samverkansöverenskommelsen

Samverkansgrupper

Samverkansgrupperna står för det faktiska utförandet av diverse insatser. Det finns en samordnande nämnd/förvaltning inom varje område, vilken har till uppgift att samordna de olika insatserna tillsammans med berörda parter. Syftet med grupperna är att identifiera behov och skapa kontakt- och samverkansytor. Uttalade samverkansområden är:

Trygghet i offentlig miljö

Tekniska nämnden har uppdraget att samordna arbetet med den fysiska miljön ur ett trygghetsperspektiv. De för bland annat dialog med invånare och andra berörda parter angående trafiksituationen för att öka tryggheten och göra våra bostadsområden säkrare. Här ingår även ”Borås rent och snyggt”.

Det senaste året har bland annat Tekniska förvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetat fram en handbok för trygghet i offentlig miljö.

Läs mer och del av handboken för trygghet i offentlig miljö

Lokal samverkan

Lokal samverkan Fritids- och folkhälsonämnden samordnar följande lokala grupper: Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd (landsbygdsutveckling). Dessa nätverk/ortsråd utgår från geografiska områden och syftar till att öka inflytandet, tryggheten och samhörigheten hos invånarna. Totalt finns 20 olika nätverk/ortsråd som träffas kontinuerligt på lokal nivå.

Konkreta insatser är trygghetsvandringar, aktivitetsdagar, boendemöten och grannsamverkan.

Lokal samverkan

Barn och unga i riskzon

Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Inriktningen är det individuella perspektivet och bygger på samverkan med berörda aktörer för att gemensamt förhindra och hjälpa barn och unga som hamnat i riskzonen. SIP, SSPF och Västbus är exempel på samverkansformer där representanter från olika verksamheter och familjen träffas för att göra en gemensam plan för insatser.

Trygg och säker vård och omsorg

Vård- och äldrenämnden har en förebyggande enhet, vilken blivit en bärande och viktig samordningsfunktion i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Arbete och utbildning

Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning med såväl generella insatser som feriearbete och riktad samverkan som t ex KRAMI, Våld i nära relationer och stadsdelsvärdarnas organisation ”Trygghetsinsatser”.

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)

I Borås Stad ansvarar CKS för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för att motverka organiserad brottslighet. CKS stödjer arbetet på alla tre nivåer som nämnts ovan. Exempelvis genom inhämtning, bearbetning och analys av uppgifter inom och mellan samverkansgrupperna. CKS ansvarar för att producera strategiska och operativa underlag till det främjande, förebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trygg i Borås - det brottsförebyggande arbetet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender