Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samverkansöverenskommelsen 2021-2023

Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås. Det gemensamma målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse 2021-2023, vilken bygger på gemensamma kraftsamlingar inom följande områden:

  • förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling
  • skapa trygga offentliga miljöer
  • gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst

Samverkansformer

Arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen bedrivs i olika forum för samverkan. Primärt är det Brottsförebyggande rådet och den Drogpolitiska ledningsgruppen som prioriterar, initierar och samordnar övergripande och strategiska insatser.

Utöver de strategiskt övergripande forumen finns grupper som arbetar mer konkret för ökad trygghet, till exempel EST – effektiv samordning för trygghet, Säkerhetsnålen och Hälsosamt åldrande.

Flera insatser ryms inom parternas ordinarie verksamhet men förstärks genom samverkan enligt samverkansöverenskommelsen. Utöver befintliga forum initieras samarbeten utifrån behov som uppstår.
Lägesbilder ska tas fram utifrån de samverkansområden som överenskommelsen identifierat. Det åligger ansvariga verksamheter att bidra med relevant kunskap till lägesbilder, vilka ska ligga till grund för prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Samverkansområden

Det första området handlar om att förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling och kriminalitet. Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska utslagning bland unga genom att erbjuda fler och meningsfulla alternativ. Samarbeten och insat-ser som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer.

Det andra området, skapa trygga fysiska miljöer, handlar om att de offentliga miljöerna ska vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt att stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten mellan människor oberoende av ålder, etnicitet eller kön.
Arbetet bygger på långsiktighet och utifrån olika behov som uppstår. Systematisk samverkan bidrar till kartläggning, genomförande och uppföljning av insatser.

Det tredje området innefattar gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst.
På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för att komplettera polisens och stadens insatser samt att involvera andra samarbetspartners. Utöver en nära samverkan på dessa områden är det viktigt att följa andra områden för eventuell problemutveckling. Om behov uppstår så är det viktigt med flexibilitet i insatserna för att motverka att nya särskilt utsatta områden uppstår. Begreppet område kan även innebära företeelser och trender som är knutna till delar av- eller hela Borås och som kräver särskilda insatser, såsom gängkriminalitet, stölder/rån med mera.

Samverkansöverenskommelsen i sin helhet Pdf, 218.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkansöverenskommelsen 2021-2023

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender