Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Jämställdhet

Jämställhet är en del av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter, ett av de 17 globala målen i Agenda 2030 och också ett eget politikområde i Sverige. Jämställdhet innebär lika villkor mellan könen att delta i och forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet har riksdagen beslutat om sex långsiktiga delmål:

  • jämn fördelning av makt och inflytande
  • ekonomisk jämställdhet
  • jämställd utbildning
  • jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • jämställd hälsa
  • mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Borås Stad ska arbeta för att främja jämställdhet både som Borås största arbetsgivare men också som kommun då våra verksamheter har stor betydelse för våra invånares levnadsvillkor. Du som bor i Borås ska kunna förvänta dig att dina rättigheter tillgodoses oavsett om du är kvinna, man eller icke-binär. Stadens invånare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna intressen och förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Jämställdhetsintegrering

jämställdhetsintegrering är Svergies och Borås huvudsakliga strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om.

Samtliga nämnder i Borås ska i sin budget beskriva hur de ska arbeta för jämställdhet under kommande år. Detta följs sedan upp ett antal gånger under årets och sammanställs i Borås Stads årsredovisning.

Så arbetar vi med jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i allt arbete som utförs av Borås Stad. Förutom att arbeta utifrån det jämställdhetspolitiska målet och delmålen har Borås Stad undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Utöver det har Borås Stad också anslutit sig till Jämställt Västra Götaland som är en länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering i Västra Götalands län.

Under 5 år bedrev Borås Stad ett framgångsrikt våldspreventivt arbete i projektet En kommun fri från våld. Projektet avslutades 2019 men våldspreventiva arbetet runtom i staden fortsätter, nu under namnet Borås fritt från våld.

Borås Fritt från våld

Ungefär var tredje kvinna i Sverige har under sin livstid utsatts för fysiskt eller psykiskt våld. Våld mot kvinnor och flickor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna, utgör en global hälsofara och det yttersta tecknet på att vårt samhälle inte är jämställt. Är du eller någon du känner utsatt kan ni vända er till Borås Stads relationsvåldsenhet.

Arbetet mot Våld i nära relationer Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om jämställdhet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Jämställdhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender