Meny

Meny

Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet

Öppna Jämförelser av Trygghet och säkerhet är en undersökning som görs av SKL (förbundet Sveriges Kommuner och Landsting). Jämförelsen avser samtliga 290 kommuner i landet. Temat i årets rapport är bränder i bostäder och brandförebyggande arbete riktat mot enskilda.

Borås Stads resultat

Här kan du ta del av Borås Stads resultat i årets undersökning. Längre ner på sidan hittar du information om vad vi gör för att förbättra och utveckla våra verksamheter.

Brandskyddsarbete

Borås Stad har en låg andel utvecklade bränder per 1 000 invånare vilket visar att det finns goda rutiner och en god beredskap.

Borås Stad är också en av de 34 procent av landets kommuner som arbetar med individanpassat brandskydd hos personer som har förhöjd risk att drabbas av brand.

Staden samarbetar med Räddningstjänsten i Borås och tillämpar även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s råd.

Borås Stads eget systematiska brandskyddsarbete bedrivs främst genom att stödja förvaltningar och avdelningar i brandskyddsarbetet. Det innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet inom de olika verksamheterna. Var och en av Borås Stads förvaltningar ska ha ett brandskyddsombud som är kontaktperson mot kommunens Centrum för kunskap och Säkerhet, CKS:s säkerhetsenhet.

Brandförebyggande arbete

Borås 2016

Borås 2017

Median
riket 2017

Antal utvecklade bränder i byggnad per 1 000 invånare

0,5

0,34

0,49

Kommunen arbetar med individanpassat brandskydd, i syfte att förbättra brandskyddet för privatpersoner


Ja

Andel ja = 79 %

Kommunala och privata vårdgivare arbetar med att individanpassa brandskyddet hos personer som har en förhöjd risk att drabbas av brand


Ja

Andel ja = 34 %


Våldsbrott, stöld och skadegörelse

Alla tre områdena ligger på eller nära samma nivå som vid föregående mätning.

Många våldsbrott är relaterade till stadskärnan och främst i samband med nöjeslivet under helgerna. Vi arbetar med att förebygga våldsbrott, bland annat genom samtal med krögare, utbildningar i ansvarsfull alkoholservering och hög närvaro av Polisen i stadskärnan.

Grannsamverkan är en av de åtgärder som finns för att förebygga stöld- och tillgreppsbrott. Vårt arbete med att utveckla grannsamverkan fortsätter och har tack vare samverkan med AB Bostäder och Polisen kunnat startas upp även i flerfamiljshus på Hässleholmen.

Nedskräpning är en viktig faktor som bidrar till medborgarnas känsla av trygghet i ett område. Skräp tenderar att dra till sig mer skräp, vilket kan leda till mer skadegörelse och klotter. Därför är det viktigt att arbeta med att hålla det rent och snyggt, för ökad trivsel och känsla av trygghet i bostadsområdena.

Våldsbrott, stöld och skadegörelse

Borås 2016

Borås 2017

Median
riket 2017

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare

10,3

10,4

8,2

Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare

39,7

39,7

34,5

Antal anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare.

10,9

10,5

9,3

Krisberedskap

När det gäller krisberedskapsarbetet, ligger Borås Stad på eller nära maxpoäng.

Varje förvaltning ska ha en egen krisberedskap och det finns även en central krisledning vid Stadsledningskansliet, vilken CKS är ansvariga för. Det centrala krisberedskapsarbetet handlar om att stödja kommunens förvaltningar och bolag i deras egen krisberedskap.

Krisberedskap

Borås 2016

Borås 2017

Median
riket 2017

Samverkan och ledning, avser kommunens förutsättningar att bedriva samverkan och ledning, poäng 1-10

9

8

10

Geografiskt områdesansvar, avser kommunens arbete med att utöva geografiskt områdesansvar, poäng 1-5

5

5

5

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Borås Stad har samlat det strategiska brottsförebyggande och trygghetsskapande uppdraget i Centrum för kunskap och Säkerhet, CKS.

CKS arbetar strategiskt och långsiktigt för att förhindra att kriminell verksamhet och organiserad brottslighet får fäste i Borås Stad. Det handlar bland annat om att motverka våldsbejakande extremism, kriminella nätverk, hedersrelaterat våld och våld i nära relation. Vi arbetar med uppdraget genom att skapa och underhålla relevanta nätverk och samarbeten.

I avdelningen CKS finns, förutom krisberedskapen, även en säkerhetsenhet för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor . Krisberedskapsarbetet är allt mer involverat i både Civilt försvar och Säkerhetsskydd. Genom att CKS arbetar vi samordnat inom samtliga områden.

Under 2018 kommer vi att intensifiera utbildnings- och informationsinsatser vad gäller civilt försvar och krisberedskap, riktat både till medarbetare och till medborgare. Vi ska bland annat involvera ungdomar mer i de så kallade 72-timmars förberedelserna.

I krisberedskapen har vi även i ett nätverk där sjuhäradskommunerna ingår för samarbete och samverkan inom området.

I början av 2018 undertecknade polismyndigheten, lokalpolisområde Borås och Borås Stad en ny samverkansöverenskommelse. Den fokuserar på tre huvudspår:

  • Barn och unga i riskzonen
  • Trygga fysiska miljöer
  • Kraftsamla där behoven är som störst

Staden har ett samarbete med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samordning för trygghet. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer. Under 2017 har vi arbetat enligt metoden i stadsdelen Hulta/Hässleholmen.

Vi har, i samverkan med berörda parter, tagit fram riktlinjer för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Arbetet syftar till att förebygga att unga hamnar i kriminalitet.

Andra insatser som vi arbetar med är medborgardialoger och trygghetsvandringar för bättre miljöer på torg, i parker och skolgårdar.

Genom de nätverk som finns i staden, såväl lokala nätverk för unga som områdesnätverken arbetar vi hela tiden för trygga miljöer i de olika bostadsområdena. Du lan läsa mer om nätverken på boras.se/lokalsamverkan.

Vill du veta mera om Öppna jämförelser kan du läsa om dem hos Sveriges kommuner och Landsting - SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hos Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2018-03-01 15.06

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet

g q n C