Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2018

Öppna Jämförelser av Trygghet och säkerhet är en undersökning som görs av SKL (förbundet Sveriges Kommuner och Landsting). Jämförelsen avser samtliga 290 kommuner i landet.

Borås är fortsatt en trygg och säker stad, men de nya siffrorna visar också att den upplevda tryggheten bland invånarna är lägre än i flera jämförbara kommuner. Inga större förändringar har skett sedan tidigare mätningar vad beträffar brott.  Mycket görs samtidigt i Borås för att stärka det brottsförebyggande arbetet och öka tryggheten.

Borås Stads resultat

Här kan du ta del av Borås Stads resultat i årets undersökning. Längre ner på sidan hittar du information om vad vi gör för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Nytt för i år är måtten för trygghet som vi arbetar mycket med.

Brandskyddsarbete

Borås stad samarbetar med Räddningstjänsten i Borås och tillämpar även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s råd. Borås Stads eget systematiska brandskyddsarbete bedrivs främst genom att stödja förvaltningar och avdelningar i brandskyddsarbetet. Det innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet inom de olika verksamheterna.

Brandförebyggande arbete

Borås 2017

Borås 2018

Median
riket 2018

Antal personer som utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder per 1 000 invånare


41

33

Våldsbrott, stöld och skadegörelse

Avseende våldsbrotten har det inte skett någon förändring sedan föregående mätning och Borås Stad ligger strax över det nationella medianvärdet. Många våldsbrott är relaterade till stadskärnan och främst i samband med nöjeslivet under helgerna. Staden fortsätter att förebygga våldsbrott bland annat genom samtal med krögare, utbildningar i ansvarsfull alkoholservering samt hög polisiär närvaro i stadskärnan. Staden arbetar även aktivt med ett våldspreventivt projekt ”En kommun fri från våld” för att synliggöra och förebygga det lindriga våldet och därmed främja trygghet.

Stöld och tillgreppsbrott

Avseende stöld och tillgreppsbrott så är förändringen positiv i Borås Stad med färre tillgreppsbrott än vid föregående mätning. Dock ligger det över det nationella medianvärdet. I samarbete med polisen genomförs det informationskampanjer för äldre i syfte att höja kunskapen och förebygga utsattheten för brott. Bostadsbrotten har minskat under två års tid, vilket delvis kan bero på ett aktivt arbete med grannsamverkan. Genom ett samarbete med polisen och AB Bostäder har arbetet utökats till att omfatta både villaområden till flerfamiljshus.

Nedskräpning och skadegörelse

Nedskräpning och skadegörelse ligger på ungefär samma nivå som det nationella medianvärdet och är oförändrat sedan tidigare mätning. Nedskräpning är en viktig faktor som bidrar till den upplevda känslan av trygghet i ett område. Skräp tenderar att dra till sig mer skräp, vilket kan eskalera till skadegörelse och klotter och därför är det viktigt att arbeta med att hålla det rent och snyggt, för ökad trivsel i bostadsområdena och en ökad känsla av trygghet.

Borås Stad har under flera år genomfört så kallade skräpmätningar i centrum, vilket visar en positiv trend då antalet skräpföremål tenderar minska. Arbetet med att förebygga nedskräpning och underlätta för invånarna att slänga sitt skräp på rätt plats är viktigt för att förebygga annan skadegörelse.

Enligt genomförda trygghetsmätningar varierar upplevelsen av både nedskräpningen och skadegörelsen i området man bor, vilket även påverkar den upplevda tryggheten.

Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås City, Navet, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Målet är att nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 procent år 2020 jämfört med 2012. Under året har en särskild satsning på Hässleholmen påbörjats.

Under året har några skolor varit särskilt utsatta för skadegörelse, vilket föranlett ett förvaltningsövergripande arbete med att ta fram riktlinjer för trygga skolgårdar.

Trygghet
Upplevelsen av trygghet och oro är något lägre än tidigare mätning, även om Borås Stad ligger lägre än medianvärdet. Borås stad gör regelbundet trygghetsmätningar för att följa invånarnas upplevda trygghet. Resultatet visar att invånarna främst upplever de offentliga platserna i sitt närområde, såsom torg och parker som otrygga. Skillnaderna i den upplevda tryggheten varierar beroende på vilket område man bor i, vilket föranlett särskilda satsningar på torgmiljöer, mötesplatser och parker.

Andra insatser såsom medborgardialoger, trygghetsvandringar för bättre miljöer på torg, i parker och skolgårdar fortsätter kontinuerligt. Genom de nätverk som finns i staden, såväl lokala nätverk för unga och områdesnätverken pågår ett ständigt arbete för trygga miljöer i de olika bostadsområdena. Läs mer om nätverken på boras.se/lokalsamverkan

Våldsbrott, stöld, skadegörelse och trygghet

Borås 2017

Borås 2018

Median
riket 2018

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare

10,4

10,4

8,5

Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare

39,7

38,4

32,5

Antal anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare

10,5

10,2

9,5

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? (1-10)


4,9

6,1

Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? (1-10)


4,9

6,1

Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? (1-10)


6,1

6,0

Krisberedskap

När det gäller krisberedskapsarbetet, ligger Borås Stad på maxpoäng. Varje förvaltning ska ha en egen krisberedskap och det finns även en central krisledning vid Stadsledningskansliet.

Krisberedskap

Borås 2017

Borås 2018

Median
riket 2018

Samverkan och ledning, avser kommunens förutsättningar att bedriva samverkan och ledning, poäng 1-10

8

10

10

Geografiskt områdesansvar, avser kommunens arbete med att utöva geografiskt områdesansvar, poäng 1-5

5

5

5

Vad gör Borås Stad för att förbättra?

Borås Stad har samlat det strategiska brottsförebyggande och trygghetsskapande uppdraget i Centrum för kunskap och Säkerhet, CKS. CKS arbetar strategiskt och långsiktigt för att förhindra att kriminell verksamhet och organiserad brottslighet får fäste i Borås Stad. Det handlar bland annat om att motverka våldsbejakande extremism, kriminella nätverk, hedersrelaterat våld och våld i nära relation. Vi arbetar med uppdraget genom att skapa och underhålla relevanta nätverk och samarbeten. Det pågår även andra insatser på de olika förvaltningarna med våldsprevention och utbildningar.

I början av 2018 undertecknade polismyndigheten, lokalpolisområde Borås och Borås Stad en ny samverkansöverenskommelse. Den fokuserar på tre huvudspår:

  • Barn och unga i riskzonen
  • Trygga fysiska miljöer
  • Kraftsamla där behoven är som störst

Staden har ett samarbete med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samordning för trygghet. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer. Under 2017 har vi arbetat enligt metoden i stadsdelen Hulta/Hässleholmen.

Vi har i samarbete med berörda parter tagit fram riktlinjer för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Arbetet syftar till att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Andra insatser som vi arbetar med är medborgardialoger och trygghetsvandringar för bättre miljöer på torg, i parker och skolgårdar.

Genom de nätverk som finns i staden, såväl lokala nätverk för unga som områdesnätverken arbetar vi hela tiden för trygga miljöer i de olika bostadsområdena. Du lan läsa mer om nätverken på boras.se/lokalsamverkan.

Vill du veta mera om Öppna jämförelser kan du läsa om dem hos Sveriges kommuner och Landsting - SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hos Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2020-01-08 09.27

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2018

g q n C