Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2019

Öppna Jämförelser av Trygghet och säkerhet är en undersökning som ges ut av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Jämförelsen avser samtliga 290 kommuner i landet.

I årets rapport, som har tema brott och brottsförebyggande arbete, tittar SKR särskilt på hur brottsligheten drabbar invånarna i kom­munerna och hur det brottsförebyggande arbetet fungerar.

Borås Stads resultat

Här kan du ta del av Borås Stads resultat i årets undersökning.

Våldsbrott

Olika kategorier av våldsbrott per 1000 invånare.

Anmälda våldsbrott

Borås 2019

Jämfört med 2018

Median
riket

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare

10,4

Oförändrat

8,5

Antal anmälda våldsbrott utomhus per 1 000 invånare

3,19

Minskat

2,66

Antal anmälda våldsbrott inomhus per 1 000 invånare

5,04

Ökat

4,38


Avseende våldsbrotten har det skett mycket små förändringar sedan föregående mätning och Borås Stad ligger strax över det nationella medianvärdet. Många våldsbrott är relaterade till stadskärnan och främst i samband med nöjeslivet under helgerna. Staden fortsätter att förebygga våldsbrott bland annat genom samtal med krögare, utbildningar i ansvarsfull alkoholservering samt hög polisiär närvaro i stadskärnan.

Staden har de senaste åren satsat på att stärka det våldspreventiva arbetet i delar av kommunens verksamheter och i samverkan med civilsamhället. Våldspreventionen syftar till att synliggöra och förebygga det lindriga våldet och därmed främja trygghet.

Stöld och tillgreppsbrott

Stöld och tillgreppsbrott

Anmälda stöld och tillgreppsbrott

Borås 2019

Jämfört med 2018

Median riket

Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare

35,7

Minskat

32,5


Avseende stöld och tillgreppsbrott så fortsätter den positiva trenden i Borås med minskade andel tillgreppsbrott. Dock ligger det strax över det nationella medianvärdet. I samarbete med polisen genomförs det informationskampanjer för äldre i syfte att höja kunskapen och förebygga utsattheten för brott. Polisen arbetar tillsammans med staden aktivt med grannsamverkan vilket tros bidra till den positiva utvecklingen med färre bostadsinbrott.

Nedskräpning och skadegörelse

Nedskräpning och skadegörelse

Anmälda brott om skadegörelse

Borås 2019

Jämfört med 2018

Median riket

Antal anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare

10,6

Minskat

9,5


Anmälningar om skadegörelse ligger på ungefär samma nivå som det nationella medianvärdet och har minskat något sedan tidigare mätning. Nedskräpning är en viktig faktor som bidrar till den upplevda känslan av trygghet i ett område. Skräp tenderar att dra till sig mer skräp, vilket kan eskalera till skadegörelse och klotter och därför är det viktigt att arbeta med att hålla det rent och snyggt, för ökad trivsel i bostadsområdena och en ökad känsla av trygghet.

Under året ha riktlinjer för trygga skolgårdar tagits fram, syftar till en bättre planering av skolgårdens fysiska miljö för att öka tryggheten.

Borås Stad har under flera år genomfört så kallade skräpmätningar i centrum, vilket visar en positiv trend då antalet skräpföremål tenderar minska. Arbetet med att förebygga nedskräpning och underlätta för invånarna att slänga sitt skräp på rätt plats är viktigt för att förebygga annan skadegörelse.

Enligt genomförda trygghetsmätningar varierar upplevelsen av både nedskräpningen och skadegörelsen i området man bor, vilket även påverkar den upplevda tryggheten.

Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås City, Navet, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Målet är att nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 procent år 2020 jämfört med 2012.

Samverkan

Samverkan

Överenskommelser

Borås 2019

Jämfört med 2018

Median riket

Samverkansöverenskommelser
finns

Ja

..

Andel Ja = 92%

Medborgarlöften finns

Ja

..

Andel Ja = 91%


Sedan 2018 arbetar polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, och Borås Stad enligt samverkansöverenskommelsen. Den fokuserar på tre huvudspår:

 • Barn och unga i riskzonen
 • Trygga fysiska miljöer
 • Kraftsamla där behoven är som störst

Staden fortsätter samarbetet med polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samordning för trygghet, på Hässleholmen, Hulta och Norrby. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att mobilisera för att skapa trygga offentliga miljöer.

Det förebyggande arbetet i samband med kritiska datum håller på att utvecklas för att skapa trygga miljöer med minskad brottslighet i samband med större tillställningar, såsom skolavslutning, skolstart, sommartorsdagar med flera.

Resultatet i sin helhet

Mer om resultaten kan läsas på Sverige Kommuner och Regioners webbplats

Öppna jämförelser -Trygghet och säkerhet 2019 Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2019

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet