Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Socialt hållbart Borås

Nu sätter Borås Stad igång ett långsiktigt arbete med målet att minska de stora skillnaderna i människors livsvillkor som finns här – precis som i de flesta andra svenska kommuner.

Borås har fått ett statligt bidrag från Tillväxtverket för att under en treårsperiod (2019-2021) komma igång med insatser som kan stärka den sociala hållbarheten. I första skedet kommer insatserna att rikta in sig mot barn och unga och falla under målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga som är en del av visionen Borås 2025.

Varför ska vi arbeta med social hållbarhet?

  • För att det ger oss ett samhälle som blir bättre för alla. Omfattande forskning visar att både de som har det bäst och de som har det sämst i ett samhälle får det bättre om den sociala hållbarheten ökar.
  • För att det är påkallat i lag och internationell rätt. Bland annat står det i regeringsformen, som är en grundlag, att det allmänna (till exempel kommunerna) ”ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.”

Stora skillnader i livsvillkor

Det finns stora skillnader i människors livsvillkor i Borås. Välfärdsbokslutetlänk till annan webbplats innehåller statistik som visar skillnaderna, bland annat att villkoren för barn och unga är olika beroende på föräldrarnas bakgrund och var de växer upp.

Fattiga barn

Ett mått som visar på olikheterna i Borås är hur många barn med svensk bakgrund som växer upp i fattiga hushåll jämfört med barn med utlländsk bakgrund. Diagrammen här nedaför visar att skillnaden är enorm.

Två cirkel med ett barn emellan

2,5 procent av barnen i svenska familjer växer upp i fattiga hushåll, medan så stor andel som 23 procent av barnen i familjer med utländsk bakgrund växer upp i fattiga familjer.

Förväntad livslängd

Ett annat mått är förväntad livslängd kopplat till utbildningsnivå. Enligt nationell statistik, som med stor sannolikhet går att tillämpa även i Borås, har du betydligt större chans till ett långt liv om du har en högutbildning än om du har en låg utbildning. Diagrammet här nedaför visar den förväntade återstående livslängden vid 30 års ålder vid olika utbildningsnivåer.

Stapeldiagram som visar förväntad återstående livslängd vid olika utbildningsnivåer.

Ju högre utbildningsnivå, desto längre liv kan du förväntas få. De kvinnor som inte har gått ut gymnasiet förväntas ha 51 år kvar att leva när de är 30 år, och kommer alltså bli 81 år gamla. Männen förväntas ha 48 år kvar att leva. De som har en högre utbildning (till exempel högskoleutbildning) förväntas bli cirka tre år äldre.

Ärendet i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fattade beslut om Socialt hållbart Borås den 2 september 2019. Det består av två delar: ett strategiskt inriktningsdokumentPDF och en handlingsplanPDF.

Senast ändrad: 2019-11-11 13.59

Ändrad av:

Dela sidan: Socialt hållbart Borås

g q n C