Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

"Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor"

Alla barn i Borås har inte samma förutsättningar för en god start i livet och goda uppväxtvillkor. Ojämlikhet i livsvillkor och möjlighet mellan olika familjer bidrar till att barn har skilda förutsättningar att utvecklas under sin uppväxt. Alla föräldrar har inte samma sociala och ekonomiska resurser och förutsättningar.

Borås Stad har möjlighet att påverka barns uppväxtvillkor genom exempelvis förskola, skola, socialtjänst, kultur och fritid samt goda livsmiljöer. Även andra aktörer som staten, Västra Götalandsregionen och civilsamhället kan påverka uppväxtvillkoren, så en bred samverkan är viktigt.

Fattiga barn

Ett mått som visar på olikheterna i Borås är hur många barn med svensk bakgrund som växer upp i fattiga hushåll jämfört med barn med utlländsk bakgrund. Diagrammen här nedanför visar att skillnaden är stor.

Två cirkel med ett barn emellan

2,5 procent av barnen i svenska familjer växer upp i fattiga hushåll, medan så stor andel som 23 procent av barnen i familjer med utländsk bakgrund växer upp i fattiga familjer.

Strategier

Till målområdet Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor hör fyra strategier. De är politiskt beslutade av Kommunstyrelsen i Borås.

Strategi 1: Stärka vuxna kring barnet

Vårdnadshavaren är den viktigaste resursen under ett barns uppväxt, både för anknytning, tidig språkutveckling och möjligheterna att klara skolan.

Vårdnadshavare och andra vuxna i barns och ungas direkta närhet har en unik möjlighet att främja deras hälsa och utveckling. Den här strategin handlar om att Borås Stad i samverkan med Västra Götalandsregionen ska vidareutveckla föräldraskapsstödet. Framförallt handlar det om att säkerställa att stödet når de familjer som behöver det mest.

Föräldraskapsstödet behöver också utvecklas för att nå grupper som idag är svåra att nå. Barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är särskilt utsatta. Föräldraskapsstödet är ett sätt att bedriva främjande och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Det främjande och förebyggande arbetet handlar dessutom om att skapa tillitsfulla relationer inom familjerna via stärkt kontakt och dialog. En viktig målsättning är att motverka den rädsla eller okunskap som kan råda i relation till myndigheter och därmed stärka tilliten till offentliga institutioner, men även stärka yrkesverksammas känsla av trygghet i att bemöta och hantera hedersrelaterat våld och förtryck.

Familjecentraler är arenor där barn och unga vistas dagligen och har också en viktig roll i att förebygga våld och förtryck i alla dess former.

Strategi 2: Främja barns språkutveckling på samtliga arenor där barn och unga vistas

Språkutveckling är en grundläggande del av barns utveckling som är nära kopplat även till kognitiv, social och motorisk utveckling.

Tidiga läs- och berättarupplevelser har stor betydelse för ett barns språkutveckling, skolgång och möjligheter fram i livet. Vårdnadshavaren är den viktigaste personen för barnens språkutveckling. Därför vill vi öka kunskapen hos vuxna runt barnet om hur viktigt det är med läs- och berättarstunder.

Strategi 3: Ge barn och unga tillgänglig och meningsfull fritid

Vid sidan av lärandet inom utbildningssystemet har även fritiden en stor betydelse för barns och ungas utveckling. Barns kultur- och fritidsliv är viktig för att skapa sammanhållning, stärka integrationen och främja hälsa och tillit.

Borås Stads kulturverksamhet ska därför utformas och utvecklas med hänsyn till barns och ungas utveckling. Barns och ungas kreativitet ska uppmuntras och de ska ha rätt till eget skapande.

Strategi 4: Ge barn förutsättningar till att fullfölja sina studier

Borås Stad ska skapa förutsättningar för att unga ska kunna fullfölja sina studier. Barn och unga som inte har en fullföljd gymnasieutbildning riskerar i högre grad arbetslöshet, sämre hälsa, kriminalitet, behov av försörjningsstöd.


Senast ändrad: 2020-09-29 13.25

Ändrad av:

Dela sidan: "Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor"

g q n C