Meny

Meny

Unga kommunutvecklare

För femte året i rad har Borås Stad under sommaren anställt unga kommun­utvecklare för att förbättra kommunen. Unga kommunutvecklare är både ett feriearbete och en möjlighet till inflytande. Enligt Borås Stads vision, Borås 2025, ska kommunen vara drivande i att ta gemensamt ansvar för barn och unga och vi ska verka för att barn och unga ska kunna påverka och engagera sig i samhället. Genom att låta unga arbeta med utvecklingsfrågor i kommunen kan vi ta tillvara på deras engagemang och innovationskraft samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för uppväxten.

Unga kommunutvecklare 2018

29 unga kommunutvecklare fick under tre veckor arbeta med 11 olika uppdrag. Uppdragen gavs från ett antal förvaltningar i kommunen och behandlar därför olika områden.

Årets uppdrag:

 • Unga och krisberedskap
 • Utveckla badhusen
 • Dokumentera Unga kommunutvecklare 2018
 • Våldspyramiden – En kommun fri från våld
 • Hur får vi medborgare att rösta?
 • Fritidshemsbarns synpunkter i skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Ungdomars syn på delaktighet och inflytande
 • Medskapande delaktighet för unga som behöver stöd
 • Trygghet i gångtunnlar, stråk och parker
 • Ungas inflytande i kommunen
 • Valet och förstagångsväljare

De unga kommunutvecklarnas rapporter:

För utskick av rapport skicka e-post med adress och önskat antal till malin.yderhag@boras.se.

Senast ändrad: 2019-02-27 16.44

Ändrad av:

Dela sidan: Unga kommunutvecklare

g q n C