Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Idébidrag, utveckla ditt Sjöbo

Ett bidrag på upp till 50 000 kronor som kan sökas för utveckling av en idé, en tanke eller ett förslag på något som gör tydlig nytta för Sjöbos invånare och Sjöbo som samhälle.

Bakgrund

Kraftsamling Sjöbo är ett treårigt projekt som vill få Sjöbo att sjuda av liv och aktivitet och vara ett hållbart område. En del i satsningen är att skapa ett medborgarlabb på Sjöbo torg. Ett medborgarlabb är en fysisk plats där invånare, tjänstemän, företagare, föreningar och andra kan mötas för att testa och förverkliga idéer som ger social nytta för individer och samhälle. För att möjliggöra utveckling av idéer finns en Innovationsfond kopplad till medborgarlabbet där invånare och organisationer kan söka bidrag. och organisationer kan söka bidrag.

Vad är idébidrag?

Det är ett bidrag som kan sökas för utveckling och genomförande av en idé, en tanke eller ett förslag som gör tydlig nytta för Sjöbos invånare och Sjöbo som samhälle.

Vem kan söka?

 • Sjöbobor som är 13 år eller äldre.
 • Aktörer verksamma på Sjöbo i Borås.
 • Föreningar eller andra organisationer som genom sin idé gör social nytta på Sjöbo och för dess invånare.

Flera personer får lämna in ett förslag tillsammans och en person får lämna in flera idéer.

För vad kan man söka?

Du kan söka pengar för exempelvis lokalhyra, transportkostnader, materialinköp och marknadsföring i syfte att möjliggöra utveckling och genomförande av din idé. Bidraget kan inte användas för att täcka lönekostnader. Bidraget gäller nyutveckling av idéer, inte för löpande driftskostnader.

Kriterier för att få ansökan beviljad

 • Att idén gör tydlig nytta för Sjöbobor och/eller Sjöbo som samhälle.
 • Att ansökan är komplett, att alla fält är ifyllda.
 • Att du påbörjar utveckling och genomförande av din idé så snart du fått besked om beviljat bidrag.
 • Att du har en ungefärlig tidplan.
 • Att idén är kopplad till minst en av följande fokusområden:
  • Minska ensamhet bland äldre
  • Fler som engagerar sig i samhället
  • Förbättra skolresultaten bland unga
  • Alla känner sig trygga
  • Större lokalt serviceutbud

Hur mycket kan man söka?

Det går att söka upp till 50 000 kr totalt. Hur stort bidrag du får beror på antalet ansökningar som beviljas bidrag och hur väl din ansökan uppfyller kriterier samt vad Sjöborådet anser som rimligt.

Ansökan – hur gör man?

Ansökningsperioden är 31 januari till 31 mars 2019.

Du ska kortfattat beskriva din idé, uppskattade kostnader samt ange personuppgifter. Om du är under 18 år krävs målsmans godkännande. Du fyller i ansökan här på webbenöppnas i nytt fönster.

Om du önskar göra ansökan skriftligt så finns ansökningsblanketter på Medborgarlabbet, Mötesplats Sjöbo, biblioteket, fritidsgården och Familjecentralen. Ifylld anmälningsblankett lämnas till ovan nämnda platser eller postas till:

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
Pia Essunger
Sturegatan 38
503 42 Borås

Har du frågor eller behöver hjälp så ta kontakt med personal på ovan nämnda platser eller kontakta:
Pia Essunger, 033-35 36 40, pia.essunger@boras.se.

Vad händer sen?

 1. Din ansökan tas emot av Borås Stad och registeraras. Oseriösa ansökningar gallras bort.
 2. Din ansökan granskas av Sjöborådet utifrån idébidragets bedömningskriterier. Sjöborådet kan begära in kompletteringar innan beslut tas.
 3. Sjöborådet beslutar om din ansökan beviljas bidrag eller ej.
 4. Borås Stad kontaktar dig och meddelar beslutet 2-3 veckor efter sista ansökningsdatum. Sjöborådets beslut går inte att överklaga men vid avslag är du välkommen att ansöka igen.

Medborgarlabbet kommer erbjuda stöd i form av kontakter och mentorskap för att utveckla din idé.

Efter utveckling och genomförande av idé

När din idé är utvecklad och/eller genomförd ska du rapportera hur det gick för Sjöborådet samt visa hur pengarna använts. Alla kostnader måste kunna redovisas med kvitton. Mer information om detta ges i samband med meddelande om att ansökan blivit beviljad bidrag.

Alla idéer som skapats och utvecklats genom idébidrag ägs av hen som ansökt om bidraget.

Senast ändrad: 2019-09-18 06.49

Ändrad av:

Dela sidan: Idébidrag, utveckla ditt Sjöbo

g q n C