Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Landsbygdsutveckling - Ortsråd

Totalt finns fyra serviceorter utanför Borås tätort där Intresseföreningar samordnar- och driver olika former av nätverk-/samverkansforum, så kallade Ortsråd.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har utsett kontaktpersoner som stöd i det lokala arbetet:

Karta över Borås med omkringliggande serviceorter.

Mål

Målet med de lokala Ortsråden är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (till exempel eldsjälar, föreningsliv och företag).

Arbetet utgår ifrån visionen Borås 2025, målområde 1 "Människor möts i Borås" och målområde 5 "Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande".

Syfte

Arbetet med de lokala ortsråden syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Riktlinjer

Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga intresseföreningarna inom respektive serviceort, i syfte att bevara- och utveckla de lokala samverkansforum (ortsråd) som pågår eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid behov även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad. Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar till ökad kunskap- och att samverkan kan stärkas mellan de olika områdena.

Nuvarande form för de lokala ortsråden ser olika ut och kan även göra så framöver. Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive intresseförening förespråkar.

Samtliga Ortsråd (genom respektive serviceort) erbjuds ekonomisk ersättning, enligt separata avtal med Borås Stad, i syfte att stödja arbetet med lokal utveckling.

Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive Ortsråd och kan sedan ligga till grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. Genom den framtagna Överenskommelsen involveras civilsamhället tydligt.

Beviljade projektmedel från Leader Sjuhärad

Borås Stad beviljades EU-medel under 2018 och 2019 från Leader Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet har varit att tillsammans med ortsråd/intresseföreningar utveckla det lokala arbetet i samtliga serviceorter med omnejd.

Från och med 2020 fortsätter detta arbetet, med utgångspunkt från samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - stöd till Ortsråden.


Tre stycken logotyper frän vänster till höger Europeiska jordbruksfonden, Leader och Leader Sjuhärad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Landsbygdsutveckling - Ortsråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol