Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokala utvecklingsgrupper

Politikerna vill gärna tidigt och löpande ta del av de för invånarna viktiga långsiktiga frågorna. Därför hjälper vi till att ordna möten där lokala grupper dels kan möta varandra och dels möta kommunens politiker och tjänstemän förutsättningslöst.

Möten och samrådsarenor

Möte med lokala utvecklingsgrupper har under många år arrangerats varje vår och höst i samarbete med byalag/lokala utvecklingsgrupper/ortsråd i Borås. Fritids och folkhälsoförvaltningen har i och med samarbetsuppdraget Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser tagit över olika samrådsarenor genom arbetet i:

2022

Under våren 2022 hölls en samrådsarena kring bebyggelse i Viskaforsbygden med Viskaforsbygdens ortsråd som initiativtagare och arrangör. Inbjudna var politiker och tjänstepersoner med ansvar för översiktlig planering och detaljplanering.

2021

Under våren 2021 hölls en digital samrådsarena kring nybyggnation i Dalsjöforsbygden med Attraktiva Toarp som initiativtagare och arrangör. Inbjudna var politiker och tjänstepersoner med ansvar för översiktlig planering och detaljplanering.

2020

Våren 2020 planerades möte hållas med föreningar från Viskaforsområdet som värdar för mötet, men med tanke på smittorisker av covid-19 så blev det inget fysiskt möte under våren. Det diskuterades om digitala möten kan ersätta dialogen.

2019

Våren 2019 hölls möte i Sandared. Mötet inkluderade en rundvandring i området, samt hade fokus på att "nå och förstå" och hur vi kan samarbeta och stötta varandra bättre. En workshop hölls kring hur vi gör idag och hur vi kan utveckla samarbetet framöver för att underlätta för att förstå varandra och dela erfarenheter och kunskap. Underlaget kan med fördel utvecklas vidare vid kommande möten.

Hösten 2019 hölls mötet i Rångedala, som ingår i Attraktiva Toarps område. Temat var "Från ord till handling" och Attraktiva Toarp berättade bl a om hur dom är organiserade, att dom har utvecklingsplaner för alla orterna i området, är envisa - vilket lönat sig - och har tydliga regler för slutna facebookgrupper.

2018

Mötet våren 2018 hölls i Seglora. Diskussion bl a om GDPR och lokala utvecklingsplaner. Hösten 2018 hölls mötet i Fristad, med Framtid Fristad som värdar, med bl a info om Överenskommelsen och tips på hur Dalsjöforsområdet arbetat med lokala utvecklingsplaner.

2017

Vårens möte 2017 hölls i Gånghester 30 mars och kom att handla om bland annat ortsråd, behov av utvecklade dialoger mellan kommun och invånare,  långsiktig samhällsplanering och utveckling, lokala servicelösningar, lokaler för undervisning, behov av bostäder för äldre och de riktigt små orternas invånargemenskap och behov av utvecklingsplaner.

I oktober 2017 hölls möte i Svaneholm. Många framförde att är värdefullt med såväl elektroniska nätverk som fysiska aktiviteter som tex drakflygning eller studiecirklar. Ortsrådskontakterna på Fritids och folhälsoförvaltningen kan hjälpa till med hur man kan organisera kontakterna.

2016

Vårens möte 2016 var den 6 april i Tärby (bland annat med sin väl fungerande solenergianläggning).

Höstens möte 2016 hölls i Fristad med ett tiotal orter/platser representerade. Behovet av lokala utvecklingsplaner diskuterades. Attraktiva Toarp och Framtid Fristad har gjort ett gemensamt inspel till kommunen om vad man tycker att det behövs för stöd till så kallat ortsråd. Fritids- och folkhälsonämnden har från och med 2017 ökat ansvar för lokalt inflytande och mötesplatser. Stadsledningskansliet under Kommunstyrelsen samarbetar nära kring det uppdraget. 

Kontakt med lokala utvecklingsgrupper

Andra kan ha tänkt samma som du och kan ge dig råd. Ni kanske kan göra något tillsammans. Föreningar inom lokal utveckling är inte alltid lätta att kontakta via digitala kanaler. Samarbete och kunskap underlättar framgång. En del har egna hemsidor och en del arbetar med personkontakter eller med grupper inom sociala medier och med privata e-postadresser. Det kan vara svårt att hålla kontinuerlig personkontakt med grupper eftersom de är ideella och ibland har vilande verksamhet eller upphör och uppstår beroende på lokala behov.

Nedan får du hjälp till att få kontakt med lokala föreningar i och kring de fyra serviceorterna:

Lokala utvecklingsgrupper kan ha drivande eller samordnande aktörer från olika sektorer, såväl inom olika föreningsliv som från näringslivet eller offentlig sektor. Samarbetspartners kan vara en samfällighetsförening, idrottsförening, hembygdsförening, vägförening eller annan aktiv part i ett mindre geografiskt område. Exempel på blandningen av aktörer är:

 • Sparsörs AIK
 • Vänga bollklubb
 • Buxbomens samfällighetsförening
 • Borgstena hembygdsförening
 • Tämta Rödakorskrets
 • Bredareds IF
 • Målsryds vägförening
 • Frufällans fastighetägareförening
 • Viareds företagarförening
 • Svaneholms byalag
 • Rångedala bygdegårdsförening.

Mer information om ekonomiskt bidrag till lokal utveckling och arbetet med lokal utveckling inom Borås Stad.

Lokal utveckling

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokala utvecklingsgrupper

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender