Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vad är Överenskommelsen i Borås?

I Borås startade arbetet för en Överenskommelse år 2015. Under åren 2015 och 2016 träffades många idéburna verksamheter och olika verksamheter för att gemensamt ta fram en Överenskommelse. Just nu pågår arbetet med att revidera Överenskommelsen, men än så länga gäller det som står nedan.

Representanter från Det Idéburna och Borås Stad har fört en dialog om förutsättningar för samverkan och resultatet är detta gemensamma dokument. Dokumentet är antaget i kommunfullmäktige i Borås Stad och 85 idéburna organisationer har aktivt ställt sig bakom genom att skriva under Överenskommelsen.

Överenskommelsen om samverkan mellan Idéburna organisationer och Borås Stad

Den lokala Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att påverka. 

Parter

Det Idéburna - civilsamhällets olika organisationer och representanter.
Staden - Borås Stad med dess politiker och tjänstemän.

Värdegrund

Samverkan utgår från sex principer som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund.

 1. Självständighet och oberoende garanterar Det Idéburnas organisationer att vara suveräna och bevara sin identitet i samarbetet med Staden.

 2. Öppenhet och insyn förutsätter tillgänglighet till information och en vilja till öppenhet mot varandra och mot medborgarna om sina respektive verksamheter.

 3. Mångfald handlar om alla människors möjlighet att utöva sitt engagemang och sina intressen. Parterna skapar tillsammans förutsättningar för att de områden som prioriteras i samverkan kan fullföljas.

 4. Dialog förutsätter en struktur där parterna kan mötas på lika villkor.

 5. Kvalitet betyder att Det Idéburna själva avgör kvaliteten i sin egen verksamhet. När det idéburna utför verksamhet på uppdrag av Staden, är det Staden som avgör vilka krav på kvalitet som gäller.

 6. Långsiktighet förutsätter en organisation med långsiktiga relationer och kontinuerliga träffar med företrädare från båda parter och med en gemensam agenda.

Gemensamma åtaganden och områden för samverkan

Definieras av principen om mångfald.

 • Borås Stad och Det Idéburna har kommit överens om att gemensamt utveckla välfärden i Borås när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning.
 • Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för Överenskommelsen i Borås.

Det Idéburnas åtaganden

Det Idéburnas särart framgår särskilt av principen om självständighet och oberoende.

 • Det Idéburnas aktörer representerar sina verksamheter i samarbetet med Staden.
 • Det Idéburna ansvarar själva för sin organisering och gör det på det sätt det finner mest lämpligt.
 • Det Idéburna åtar sig att informera kommunens invånare om sina verksamheter och former att engagera sig på.
 • Det Idéburna åtar sig att sprida information om Överenskommelsen inom Det Idéburna.
 • Det Idéburna ser dialogen med Staden som kontinuerlig och självklar.
 • Det Idéburna ansvarar för att bjuda in övriga civilsamhället och Staden till utbildningar som är relevanta.
 • Det Idéburna tillhandahåller Staden aktuella kontaktuppgifter.

Borås Stads åtaganden

Stadens särart framgår särskilt av principen om öppenhet och insyn.

 • Staden erkänner och visar respekt för det Det Idéburnas självständighet och oberoende.
 • Staden erbjuder "en väg in" för Det Idéburnas organisationer för att göra det lätt att hitta rätt i den kommunala organisationen samt i syfte att förenkla och underlätta kontakten parterna emellan.
 • Staden tar tillvara Det Idéburnas erfarenheter och särskilda kvalité.
 • Staden åtar sig att stå för Stadens och Det Idéburnas organisationsresurser som krävs för att Överenskommelsen ska fortleva och utvecklas.
 • Staden ser till att Överenskommelsen och kunskap om Det Idéburna förankras i den kommunala organisationen, både bland politiker och tjänstemän.
 • Staden ansvarar för att anordna och bjuda in till relevant utbildning för Det Idéburna.
 • Staden åtar sig att samordna och underlätta för boråsare att engagera sig i Det Idéburna.
Organisation och arbetssätt

Bygger på principerna om dialog, kvalitet och långsiktighet. Det finns ett Samråd för Överenskommelsen i Borås. Det består av företrädare från Staden och från Det Idéburna.

Samrådet träffas regelbundet och har ansvaret för att utveckla och fördjupa samarbetet. Parterna utser själva sina representanter.

Överenskommelsens arbete beskrivs i handlings- och uppdragsplaner. Pdf, 48.3 kB. Dessa ska kontinuerligt följas upp. En gång om året arrangerar samrådet ett stormöte. Där redovisas innevarande års verksamheter och aktiviteter, samt nästkommande års verksamhet och inriktning.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad är Överenskommelsen i Borås?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol