Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Säker och trygg kommun

Säker och trygg kommun är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ som ska göra Borås till en trygg och hälsosam kommun att leva i. Många kommunala verksamheter från både förvaltningar och bolag ingår i arbetet tillsammans med Polisen, Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Mål

För att uppnå en säker och trygg kommun ska vi, tillsammans med de som verkar och bor i Borås, skapa säkra, trygga och tillgängliga miljöer för alla åldrar, kön och situationer.

  • Tillsammans skapar vi trygghet
  • Tillsammans bygger vi en inkluderande stad

Organisation

Säker och trygg kommun samlar de frågor i Borås som handlar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Den strategiska utvecklingsgruppen har ansvar för att säkerställa att det arbete som flera olika parter är inblandade i drivs framåt. Deltagare i den här gruppen är presidier och förvaltningschefer från flera kommunala nämnder samt Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och
AB Bostäder.

Till utvecklingsgruppen kopplas Centrum för kunskap och säkerhet (Cks), en avdelning på Stadsledningskansliet, samt Brottsförebyggande rådet (Brå). En mängd samverkansgrupper står för det konkreta utförandet av de insatser som den strategiska utveckilingsgruppen beslutar är prioriterade.

Brottsförebyggande rådet (Brå) Öppnas i nytt fönster.

Samverkansområden

De olika samverksansgrupperna som står för det operativa arbetet kan delas in i dessa områden:

Lokal samverkan

Fritids- och folkhälsonämnden samordnar de här grupperna inom ramen för lokal samverkan:

  • Lokala områdesnätverk
  • Lokala nätverk för barn och unga 10-16 år
  • Ortsråd

Nätverken/ortsråden utgår från geografiska områden och syftar till att öka inflytandet, tryggheten och samhörigheten hos invånarna i Borås Stad. Konkreta insatser är bland annat trygghetsvandringar och grannsamverkan.

Lokal samverkan Öppnas i nytt fönster.

Barn och unga i riskzon

Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Arbetet har ett individuellt perspektiv och bygger på samverkan med berörda aktörer för att gemensamt förhindra och hjälpa barn och unga som hamnat i riskzonen, exempelvis genom insatser som SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och Västbus. Fältarbetet ingår här.

Trygg och säker vård- och omsorg

Vård- och äldrenämnden kommer i sin nya organisation ha en förebyggande enhet, vilken blir en bärande och viktig samordningsfunktion i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för äldre. Området är nytt inom Brå-arbetet, och exempel på konkreta insatser är suicidprevention och schyssta relationer.

Arbete och utbildning

Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning med såväl generella insatser som feriearbete och riktad samverkan som KRAMI. Även arbetet med våld i nära relationer utgår härifrån.

Trygga miljöer

Genom trygghetsmätningar och dialoger med invånare framkommer att trafiksituationen på många områden i Borås bidrar till otrygga miljöer. Tekniska nämnden för en dialog med invånare och andra berörda parter angående trafiksituationen, för att öka tryggheten och göra våra bostadsområden säkrare. De har inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet uppdraget att samordna arbetet med den fysiska miljön i Borås Stad ur ett trygghetsperspektiv. Här ingår även Borås rent och snyggt.

Kommunstyrelsens beslut om Säker och trygg kommun Pdf, 252.3 kB..

Mer information

Minnesanteckningar, presentationer etcetera kommer fortlöpande publiceras på öppna sidor på Borås Stads intranät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Säker och trygg kommun

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender