Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Socialt hållbart Borås

Borås ska vara en jämlik kommun där alla människor får möjlighet att leva ett gott liv. Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete med social hållbarhet som mål.

Genom samverkan och ett tålmodigt arbete ska vi minska skillnaderna i människors livsvillkor och hälsa.

Vad är Socialt hållbart Borås?

Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation samt öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa. När våra livsvillkor är likvärdiga får alla möjlighet till en god uppväxt, en passande bostad, bra sjukvård, utbildning, försörjning och arbete.

För att kunna arbeta mot mindre skillnader i livsvillkor behöver vi tillsammans hantera många stora och komplicerade frågor som spänner över många olika verksamhetsområden. En bred samverkan är en grundläggande förutsättning för att vi tillsammans ska kunna kraftsamla och nå resultat.

Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas av formella eller informella strukturer. I praktiken handlar det om hur väl vi lyckas fördela dagens ekonomiska och materiella resurser, sociala kapital och kvalitet på välfärdstjänster mellan olika grupper i samhället. Men det handlar också om hur vi lyckas överföra det till nästa generation.

De mänskliga rättigheterna ligger till grund för det sociala hållbarhetsarbetet i Borås. Vi fokuserar på att öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor för alla boråsare, oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning.

Sandwalls plats i Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Socialt hållbart Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol