Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Målområde 1 God start i livet och goda uppväxtvillkor

En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i vuxenlivet. Att få en god start i livet med goda ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga relationer till vuxna, goda kamratrelationer samt lek och lärande, är viktigt för att uppnå kognitiva, mentala, sociala och motoriska färdigheter.

Alla barn i Borås har inte samma förutsättningar för en god start i livet och goda uppväxtvillkor. Ojämlikhet i livsvillkor och möjlighet mellan olika familjer bidrar till att barn har skilda förutsättningar att utvecklas under sin uppväxt. Alla föräldrar har inte samma sociala och ekonomiska resurser och förutsättningar. Borås Stad har möjlighet att påverka barns uppväxtvillkor genom exempelvis förskola, skola, socialtjänst, kultur och fritid samt goda livsmiljöer. Men att skapa förutsättningar för barns uppväxtvillkor delas också av andra aktörer, så som Västra Götalandsregionen och staten, och samverkan med dem är därför centralt för att lyckas skapa goda uppväxtvillkor. Även samverkan med civilsamhället är viktigt.

Nedan kan du läsa om de utpekade insatserna som har förstärkts och som har bäring på barns livsvillkor.

Utveckla det familjecentrerade arbetssättet

Familjecentrerat arbetssätt är ett förhållnings- och arbetssätt för att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Detta gör vi genom att vi är många professioner och aktörer som samarbetar med utgångspunkt i familjens levnadsvillkor och frågor. Vi vill komma in så tidigt som möjligt i barnets liv. Borås Stad och Västra Götalandsregionen har gemensamt bestämt att vi ska arbeta familjecentrerat för att stärka vuxna till att ge våra barn och unga en god start i livet.

Länk till Läs mer om familjecentrerat arbetssätt

Utveckla föräldraskapsstödet

Föräldrar och vårdnadshavare är barnets viktigaste resurs. Vi erbjuder stöd till viktiga vuxna. Det kan till exempel vara:

  • föräldrar och vårdnadshavare
  • mor- och farföräldrar
  • syskon
  • släktingar
  • vänner
  • grannar

Målet är att skapa strukturella förutsättningar för ett samordnat föräldrastöd i Borås. Samordning säkrar kontinuitet och hållbart utbud. Det behöver säkras upp att information om föräldrastödsaktiviteter når ut till alla familjer och att informationen är lättillgänglig. För att minska skillnader i uppväxtvillkor behöver föräldrastöd bedrivas i olika former, på fler arenor än idag, bedrivas uppsökande och anpassas så att stödet även når de som kan vara svåra att nå.

Länk till Läs mer om utbudet av föräldrastöd i Borås Stad

Främja närvaron och förhindra frånvaro på skolan

Målet är att utifrån verksamheternas behov stödja en fortsatt utveckling i medvetenhet och kunskap, hos alla aktörer som möter barn och unga, om sin roll att stödja en fullgjord skolgång för alla. Här får GRF fylla på. Bra att beskriva hur man har tagit sig an arbetet.

Starta och driva Arenaskola

Skolan har stora möjligheter att bli en samlande arena för barn och familjer från många olika socioekonomiska livssituationer. En arena där fler aktörer kan verka och bidra till skolans kompensatoriska uppdrag. Om fler kan bidra till barns sociala, motoriska och kognitiva utveckling kan skolan få bättre möjligheter att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag.

Om skolan blir en öppen arena kan även ett aktivt områdesarbete ske där flera aktörer från det offentliga, näringslivet och idéburen sektor får möjlighet att medverka på ett sätt som stärker barnens skolframgång och fullföljd studiegång. Att se skolan som en arena i lokalsamhället kan vara en strategi för att lyfta och utveckla ett helt område och blir på så sätt även viktigt även för frågor som rör tillit, trygghet och sammanhållning.

Länk till Läs mer om Sjöboskolan, Borås första arenaskolalänk till annan webbplats

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Målområde 1 God start i livet och goda uppväxtvillkor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol