Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Målområde "God start i livet och goda uppväxtvillkor"

En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i vuxenlivet. Att få en god start i livet med goda ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga relationer till vuxna, goda kamratrelationer samt lek och lärande, är viktigt för att uppnå kognitiva, mentala, sociala och motoriska färdigheter.

Alla barn i Borås har inte samma förutsättningar för en god start i livet och goda uppväxtvillkor. Ojämlikhet i livsvillkor och möjlighet mellan olika familjer bidrar till att barn har skilda förutsättningar att utvecklas under sin uppväxt. Alla föräldrar har inte samma sociala och ekonomiska resurser och förutsättningar.

Borås Stad har möjlighet att påverka barns uppväxtvillkor genom exempelvis förskola, skola, socialtjänst, kultur och fritid samt goda livsmiljöer. Men att skapa förutsättningar för barns uppväxtvillkor delas också av andra aktörer, så som Västra Götalandsregionen och staten, och samverkan med dem är därför centralt för att lyckas skapa goda uppväxtvillkor. Även samverkan med civilsamhället är viktigt.

Prioriterade insatser

Flera olika insatser har pekats ut som prioriterade att förstärka för att förbättra barns livsvillkor.

Dessa är:

  • Utveckla det familjecentrerade arbetssättet
  • Utveckla föräldraskapsstödet
  • Främja närvaron och förhindra frånvaro på skolan
  • Starta och driva en arenaskola

Utveckla det familjecentrerade arbetssättet

Familjecentrerat arbetssätt är ett förhållnings- och arbetssätt för att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Detta gör vi genom att många professioner och aktörer samarbetar med utgångspunkt i familjens levnadsvillkor och frågor. Det är viktigt att komma in så tidigt som möjligt i barnets liv. Borås Stad och Västra Götalandsregionen har gemensamt bestämt att vi ska arbeta familjecentrerat för att stärka vuxna till att ge våra barn och unga en god start i livet.

Utveckla föräldraskapsstödet

Föräldrar och vårdnadshavare är barnets viktigaste resurs. Borås Stad erbjuder stöd till viktiga vuxna. Det kan till exempel vara:

  • föräldrar och vårdnadshavare
  • mor- och farföräldrar
  • syskon
  • släktingar
  • vänner
  • grannar

Föräldrastöd i olika former ska samordnas. De familjer som kan ha behov stöd måste känna till vad som finns och vart de ska vända sig. Även de familjer som är svåra att nå med information måste ha kunskap om vilket stöd som finns. För att minska skillnader i uppväxtvillkor behöver föräldrastödet dessutom utökas och finnas i ännu fler former än idag.

Främja närvaron och förhindra frånvaro i skolan

Borås Stad ska skapa förutsättningar för att unga ska kunna fullfölja sina studier. Barn och unga som inte har en fullföljd gymnasieutbildning riskerar i högre grad arbetslöshet, sämre hälsa, kriminalitet, behov av försörjningsstöd och låg grad av delaktighet i samhället.

Främja närvaron och förhindra frånvaron i skolan

Starta och driva en arenaskola

Skolan har stora möjligheter att bli en samlande arena för barn och familjer från många olika socioekonomiska livssituationer. Målet är att Borås ska få en så kallad arenaskola som flera olika aktörer medverkar till att driva och utveckla. Förutom Borås Stad kan även till exempel näringslivet och föreningslivet ha aktiva roller.

Att se skolan som en arena i lokalsamhället kan vara en strategi för att lyfta och utveckla ett helt område och blir på så sätt även viktigt även för frågor som rör tillit, trygghet och sammanhållning.

Grundskolans arbete med att starta en arenaskola

Stärka det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Borås Stad har ett så kallat kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar eller jobbar. Det kommunala aktivitetsansvaret ska stärkas.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Målområde "God start i livet och goda uppväxtvillkor"

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol